English version of this page

Før du varsler

Hva betyr å varsle og anonymitet i nettskjema

 • Å varsle betyr å si ifra om kritikkverdige forhold. Alle varsler tas på alvor, og arbeidsgiver er pålagt å håndtere sakene i tråd med UiOs varslingsrutiner. Det innebærer at varslingssakene følges opp igjennom en formell prosess.
 • UiOs nettskjema for varsling er kryptert og blir sendt over sikker elektronisk linje til Enhet for intern revisjon.
 • Enhet for intern revisjon skal sørge for at saken følges opp.
 • Din innmelding gjennom UiOs varslingssystem vil ikke være anonym, men saken vil bli behandlet konfidensielt av ansatte som har taushetsplikt både underveis, og etter saken er avsluttet.
 • Saken vil lagres i saksbehandlingssystemet under tilgangskode for varsling, kun de som har et tjenstlig behov for å håndtere saken har tilgang til denne.

Hvem vil få vite at du varsler?

 • Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.
 • Den som beskyldes for noe har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken herunder dokumentene, og få uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil få vite hvem som har varslet.
 • Sensitive opplysninger i saken blir unntatt offentlighet og saken blir behandlet fortrolig.

Muntlig varsel

Anonymt varsel

 • Du kan også varsle anonymt per telefon eller brev.
 • Verneombud, tillitsvalgt eller egen advokat kan også videreformidle ett varsel.
 • Vær oppmerksom på at anonyme anklager mot ansatte eller medstudenter sjeldent vil kunne føre til sanksjoner. UiO vil i de fleste saker trenge å vite hvem du er for å kunne følge opp saken.

UiOs undersøkelsesplikt

 • Ved UiO aksepteres ikke noen former for mobbing, rasisme, diskriminering og trakassering.
 • Ved UiO skal alle varsler tas på alvor og håndteres fortrolig.
 • Den som mottar ditt varsel plikter å videreformidle saken til ansvarlig leder i linjen for igangsettelse av undersøkelser av varselet.

Innsynsbegjæringer

 • Det kan komme innsynsbegjæringer fra media eller andre. Innsynsbegjæringene håndteres i tråd med offentlighetsloven.

Støtte

 • Det kan være lurt å diskutere saken med noen før du melder den inn. Dette kan for eksempel være Bedriftshelsetjenesten (BHT), verneombud eller tillitsvalgt. De kan delta på møter sammen med deg og gi deg støtte underveis.
 • Å varsle kan være vanskelig fordi du må beskrive det du har opplevd for de som skal undersøke saken. Du kan også bli bedt om å vitne dersom det blir en rettsak.
 • Vær forberedt på at du kan oppleve motstand og fornektelse fra berørte i saken, noe som kan føles ubehagelig. BHT, verneombud eller tillitsvalgt kan være gode støttepersoner i en slik vanskelig sak.