English version of this page

Hva skjer når du har varslet?

Saksgang 

Arbeidsgiver har plikt til å undersøkelse og følge opp alle varsler, og skal ivareta begge parter i en varslingssak. 

Mottak av varsel

 • Varslinger gjennom UiOs nettskjema blir sendt over sikker elektronisk linje til Enhet for intern revisjon som dekrypterer innmeldingen.
 • Enhet for intern revisjon oppretter deretter varslingsråd som avgjør hvem som skal følge opp saken.
 • Varsles det på andre måter videreformidles varselet til ansvarlig leder som skal håndtere saken.
 • Du vil motta bekreftels om at varslingen er mottatt så snart som mulig, fortrinnsvis innen en uke.
 • Ansvarlig leder innkaller deg til samtale. Hensikten med denne samtalen er at du skal få anledning til å fortelle om din opplevelse slik at den som skal behandle saken får klarhet i hva som har skjedd. 
 • Dersom en ansatt varsler på sin nærmeste leder om forhold som omhandler mobbing, diskriminering, trusler, vold, overgrep eller andre former for trakassering, skal leder på nivået over overta personalansvaret for den ansatte mens varslingssaken behandles. Den ansatte skal få informasjon om hvem som har overtatt personalansvaret midlertidig.

Samtale

 • Du har anledning til å ha med deg støtteperson/rådgiver til samtalen.
 • Under samtalen får du mulighet til å utdype din opplevelse, samt at den som skal følge opp saken får mulighet til å stille oppfølgende spørsmål.
 • Du vil få mulighet til å fremlegge dokumentasjon og du vil bli spurt om det er noen vitner til hendelsen(e).
 • Du vil få informasjon om videre saksgang.
 • Det føres referat fra denne samtalen og du vil få anledning til å lese gjennom og komme med innspill til referatet.
 • Den du har varslet om vil få informasjon om varselets innhold og gis således anledning til å svare på anklagene (kontradiksjonsprinsippet).

Innhente dokumentasjon

 • Vi anbefaler at du skriver ned hva du har opplevd så raskt som mulig etter det har skjedd.
 • Den som skal håndtere saken vil innhente dokumentasjon. Det er derfor viktig å ta vare på dokumentasjon som underbygger saken (e-poster, sms, brev, bilder o.l).
 • Den som skal håndtere saken vil også vurdere om det er behov for å innkalle vitner til samtale for å få saken godt opplyst.
 • Ved påstand mot påstand: Vær forberedt på at UiO kan ha begrensede muligheter for å sanksjonere overfor en ansatt hvis det ikke finnes bevis for at det har skjedd noe kritikkverdig. Ditt varsel kan allikevel ha betydning for at det samme ikke skjer igjen.

Avslutning av saken

 • Behandlingen av saken skal dokumenteres skriftlig.
 • Den som skal håndtere saken skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før det konkluderes om det har skjedd kritikkverdige forhold.
 • Partene i saken har rett til å vite konklusjonen. Dersom du ikke er part i saken har du ikke partsinnsyn, og du har ikke rett til mer informasjon om varslingen enn allmennheten for øvrig. Du har imidlertid rett på informasjon om at saken er ferdig behandlet.

Videre oppfølging

 • Arbeidsgiver må vurdere om det er behov for å iverksette nødvendige tiltak for å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Selv om konklusjonen er at det ikke har skjedd alvorlig kritikkverdig forhold som gir grunnlag for formell reaksjon, vil arbeidsgiver kunne følge opp saken overfor den ansatte og påpeke at slik adferd ikke må gjenta seg. 
 • Dersom det har skjedd kritikkverdige forhold skal leder vurdere om det skal opprettes en personalsak.
 • En evt. personalsak er en egen sak, og du som har varslet får ikke informasjon om personalsaken.
 • Selv om du ikke får informasjon om en evt. personalsak, så betyr det ikke at saken ikke har fått konsekvenser for den det er varslet mot. En formell reaksjon kan for eksempel være:
  • En skriftlig eller muntlig advarsel
  • Ordensstraff
  • Fratakelse av oppgaver/ansvar
  • Omplassering
  • Oppsigelse/avskjed

Forbud mot gjengjeldelse

 • Gjengjeldelse etter varsling av en sak er forbudt. Det vil si at du ikke skal oppleve negative sanksjoner som for eksempel utstøting, fratakelse av eller endring i arbeidsoppgaver, oppsigelse, suspensjon eller avskjed. 
 • Enhet for intern revisjon ved UiO får kopi av alle varslingssaker og vil kunne kontrollere at sakene har blitt fulgt opp.
 • Hvis du allikevel skulle oppleve negative konsekvenser ved å varsle, ber vi deg ta direkte kontakt med Enhet for intern revisjon.

Politianmeldelse

 • Hvis hendelsen er straffbar, bør du vurdere å politianmelde forholdet. UiO kan også på eget initiativ velge å politianmelde en sak.

Falsk anklage

 • Vær oppmerksom på at det kan være straffbart å anklage noen på falsk grunnlag. En åpenbart feilaktig varsling eller varsling for å skade, kan få konsekvenser for den ansattes personalforhold eller studentens studierett.