Møte nr. 1/2017 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2016

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - Orientering om prosess

Saksnr. 2017/1151


O-SAK 2 Tildelingsbrevet 2017 fra Kunnskapsdepartementet

 Saksnr. 2016/4071

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Forslag til rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO

Saksnr. 2016/8242

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om rekrutteringsstrategi for vitenskapelige ansatte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Status for bygge- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Unntatt offentlighet etter offl § 23 - første ledd om organinterne dokumenter


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 4 Sluttrapport for SAB-prosessen. Oppsummering av viktige utviklingstrekk og -tiltak ved UiO de senere årene

Saksnr. 2013/15285

Sakdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Forslag til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret 2017-2021

Saksnr. 2008/19948

Unntatt offentlighet etter offl §15


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Revisjonsplan 2017 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Vedtaksforslag:

Styret vedtar årsplan til internrevisjonen i samsvar med alternativ 2.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Oppnevning av medlem til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2008/14503

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret oppnevner prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, professor Jon Magne Vestøl som representant for rollen faglig studieleder i skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter


Orienteringssaker


O-SAK 5 Kartlegging av etikk- og verdiarbeid ved UiO

Saksnr. 2017/2568

Saksdokumenter:


O-SAK 10 Medl. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Saksnr. 2017/1889

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


  D-SAK 1 Studiesuksess ved Universitetet i Oslo

  Saksnr. 2017/210

  Saksdokumenter:


  D-SAK 2 Hvordan få flere studenter på utveksling?

  Saksnr. 2016/15948

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 6 Tidsbruk mellom innlevering og disputas

  Saksnr. 2010/12343

  Saksdokumenter:


  O-SAK 7 Årshjul for styresaker 2017

  Saksnr. 2014/2322

  Saksdokumenter:


  O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren

  Saksnr.2008/3197

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte

  Orienteringssaker


  O-SAK 9 Eventuelt


  Publisert 30. jan. 2017 09:10 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38