Protokoll fra møte nr. 2/2017 i universitetsstyret

Møtet ble satt 14. mars 2017 kl. 10.00, i Professorboligen, og hevet kl. 16.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebjørn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Qaisar Farooq Akram (vara for Idar Kreutzer), Anne-Marie Engel, Guro Slettemark og Kjetil Trædal Thorsen. 

Forfall: Idar Kreutzer

Fra rektoratet: Ragnhild Hennum, Knut Fægri

Fra administrasjonen:Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Hanna Ekeli, Irene Sandlie, Jørgen Bock, Cecilie Thorberg, Stein Roar Fredriksen, Pål V. Pettersen,  Bente Hennie Strandh og Hilde Stenberg.

Sakene ble behandlet  i følgende rekkefølge: V-sak 1-2-3-4, O-sak 4-1, V-sak 5-6, O-sak 2-3-5-6-7

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: pågående rettssaker, vitenskapsombud - mandat og rekruttering, konferansen "Trinn for trinn" som ble arrangert i tilknytting til SAB- arbeidet 13. mars, LERU-møte i Brussel 7. mars


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Årsrapport 2016 inkludert avlagt årsregnskap 2016

Saksnr. 2016/15483

Vedtak:
1. UiOs Årsrapport for 2016, inkl. årsregnskap for UiO og for Tøyenfondene og Observatoriefondene, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2016/15483

Vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2016 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-sak 1 Status for bygge- og eiendomssaker

Eiendomsdirektør John Skogen redegjorde for saken.

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Revidert internhusleieordning for UiO

Saksnr. 2017/11

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren å innføre revidert internhusleieordning for UiO fra budsjettåret 2018 basert på prinsippene i dette notatet.
2. Revidert internhusleieordning legges til grunn for fordelingen 2018.

Vedtaket ble diskutert og følgende endringer ble foreslått:

 1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren å innføre revidert internhusleieordning for UiO fra budsjettåret 2018 basert på hovedprinsippene i dette notatet.
 2. Revidert internhusleieordning legges til grunn for fordelingen 2018.
 3. Ordningen evalueres i forbindelse med gjennomgangen av masterplanen i 2020. I denne evalueringen inngår også en vurdering av valgt prismodell.
 4. Styret ønsker at arealplanlegging og internhusleiemodell tar større hensyn til miljø og bærekraft enn dagens modell legger opp til. Styret ønsker at dette tas hensyn til ved en eventuell revisjon for alle de fem selvforvaltende institusjonene.
 5. Ansvar for arealplanlegging og internhusleie bør legges på det nivået i organisasjonen som er mest hensiktsmessig.

Samtlige styremedlemmer sluttet seg til de fem punktene. Styret diskuterte videre "En-pris og to-prismodellene". Det ble foretatt en avstemming om hvilken prismodell som skal gjelde.

To-pris modellen ble vedtatt med 10 stemmer for og 1 stemme mot. Styremedlem Kristian Gundersen stemte mot.

Styret ga uttrykk for at de gjerne skulle ha sett at myndighetene var mer fremoverlent når det gjelder klima- og miljøsiden knyttet til bygninger.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Prinsipper for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2017-2021

Saksnr. 2017/3986

Vedtak:
Styret ved Universitetet i Oslo vedtar de fremlagte "Prinsipper for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2017-2021" og ber universitetsdirektøren rapportere årlig på måloppnåelse for resultatindikatorene.

Enstemmig vedtatt med de innspill som fremkom i møtet.

Sakdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Årsrapport 2016 - Enhet for internrevisjon

Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.

Saksnr. 2010/5245

Sakdokumenter:


O-SAK 3 Status Innovasjonsløftet ved UiO

Viserektor Knut Fægri redegjorde for saken.

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:


O-SAK 4 UiOs oppfølging av kvalitetsmeldingen

Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/1889

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker våren 2017

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken. Styret ba om at saken om Rekrutteringsstrategi legges frem for styret før sommeren.
Det ble stemt over om saken om utdanningsvisjon skal tilbake til styret. Tre stemte for at saken skal tilbake, 8 stemte mot. Styreleder Ole Petter Otterssen og styremedlemmene Vebjørn Andersson og Kristine-Petrine Sollid Olthius stemte for.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for sakene.

Enkelte av styrets medlemmer ønsker at man skal kunne velge å motta godtgjørelsen for styrearbeid som driftsmidler. Administrasjonen kommer tilbake til saken etter å ha tatt opp dette med departementet.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


  O-SAK 7 Eventuelt

  • Status pågående rettssaker - personaldirektør Irene Sandlie orienterte
  • Vitenskapsombud - mandat og rekruttering - personaldirektør Irene Sandlie orienterte
  • LERU-møte i Brussel 7. mars - rektor Ole Petter Ottersen orienterte
  • Konferansen "Trinn for trinn" som ble arrangert i tilknytting til SAB- arbeidet 13. mars - rektor Ole Petter Ottersen orienterte
  Publisert 24. mars 2017 11:00 - Sist endret 29. mars 2017 12:41