Protokoll fra møte nr. 6/2017 i universitetsstyret

Møtet ble satt 24. oktober 2017 klokken 10.00 og hevet klokken 18.00

Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Jørgen Bock, Johannes Falk Paulsen, Pål Vegard Pettersen, Anders Lundell, Kristin Flaggstad og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte Rønning

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 3, O-sak 2, V-sak 4, O-sak 3, O-sak 4, O-sak 6, V-sak 5

Følgende saker ble utsatt: O-sak 5, D-sak 2, O-sak 8, O-sak 9, O-sak 10 og O-sak 11

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Dekanene på Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet og direktør på Kulturhistorisk museum presenterer sine fakulteter/museum

Dekanene Arne Bugge Amundsen (HF) og Aud Tønnessen (TF) og direktør Håkon Glørstad (KHM) presenterte sine fakulteter/museum.

Presentasjoner lagt frem på møtet:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Handlingsplan for humaniora

Dekan Arne Bugge Amundsen innledet. Styret diskuterte det initierte, og saken kommer tilbake til styret på et senere møte.

Saksnr. 2017/12699

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/9576

Forslag til vedtak:

 1. Universitetet tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 til etterretning.
 2. Universitetsstyret tar finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitetet i Oslo til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for UiO

Styreleder, rektor Svein Stølen, orienterte.

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2019

Styreleder, rektor Svein Stølen, redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/11484

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2019.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 UiO Livsvitenskap

Styreleder, rektor Svein Stølen, ga en kort orientering. Det vil bli gitt en mer omfattende orientering på et senere møte.


O-SAK 4 UiOs innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Styreleder, rektor Svein Stølen, orienterte.

Saksnr. 2017/6731

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status for bygge- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.


O-SAK 6 Halvårsrapport 2017 - Enhet for intern revisjon

Avdelingsdirektør Jørgen Bock orienterte.

Saksnr. 2010/5245

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Drift og midlertidig stans av drift ved internklinikkene ved Psykologisk institutt

(Saken er omgjort fra O-sak 7 Status for saken knyttet til Psykologisk institutt)

Saksnr.2017/11924

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ser svært alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. En midlertidig stengning av driften av klinikken var helt nødvendig gitt situasjonen, samtidig som tiltak for ivaretakelse av pasienter og studenter ble igangsatt. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering. Universitetsstyret avventer rapporten fra Enhet for intern revisjon, og vurderinger fra Statens helsetilsyn/Fylkesmannen og Datatilsynet.

Saksdokumenter:

Revidert forslag ble utarbeidet på møtet:

 1. Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt.
 2. Universitetsstyret tar den midlertidige stengningen av driften av klinikken ved psykologisk institutt til orientering.
 3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med fakultetsledelsen, instituttstyret, instituttledelsen, klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig.
 4. Arbeidet for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer faglig autonomi i utformingen av studentpraksis videreføres.
 5. Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære fag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
 6. Styret ber internrevisor om å gjennomgå rutiner for internkontroll knyttet til klinikkdrift  ved UiO.

Enstemmig vedtatt.


Diskusjonssaker


  D-SAK 2 Høringsuttalelser fra UiO siste halvår

  Saksnr. 2017/12681

  Saksdokumenter:

  Saken ble utsatt.


   Orienteringssaker


   O-sak 8 Årshjul for styresaker

   Saksnr. 2008/2322

   Saksdokumenter:

   Saken ble utsatt.


   O-sak 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:

   Saken ble utsatt.


   O-SAK 10 Erfaringer fra tidligere styreperiode

   Styremedlemmene Idar Kreutzer og Erling Sandlie redegjør.

   Saken ble utsatt.


   Saker til behandling i lukket møte

   Orienteringssaker


   O SAK 11 Eventuelt

   Saken ble utsatt.

   Publisert 3. nov. 2017 10:00 - Sist endret 6. nov. 2017 10:52