Protokoll fra møte nr. 7/2017 i universitetsstyret

Møtet ble satt 5. november  2017 klokken 10.00 og hevet klokken 17.00

Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka  og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Jørgen Bock, Johannes Falk Paulsen, Pål Vegard Pettersen, Kristin Flagstad og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte Rønning

Elisabeth Kvalheim deltok ikke på V-sak 1, V-sak 2 og O-sak 1

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 3, D-sak 2, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, O-sak 6, O-sak 7, O-sak 8

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagorden godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Erfaringer fra tidligere styreperioder ved Idar Kreutzer og Erling Sverdrup Sandmo

Idar Kreutzer og Erling Sandmo orienterte.

Presentasjon lagt frem på møtet.


Diskusjonssaker


D-SAK 1 UiO: Livsvitenskap – status, organisering og veien videre

Rektor Svein Stølen, prodekan for forskning ved De matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Finn-Eirik Johansen, og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.

Presentasjon lagt frem på møtet.

Saksnr. 2014/13365

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2018

Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.

Presentasjon lagt frem på møtet.

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2018.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Arbeid med høringsuttalelser ved UiO

Rektor Svein Stølen innledet til diskusjon.

Styret ønsker at det vurderes fra sak til sak, i hvilke tilfeller styret skal involveres i arbeidet med høringsuttalelser. Styret vil involveres i høringsuttalelser som går ut over fullmaktsgrunnlaget, er uvanlige og prinsipielle eller medfører risiko for UiOs rennommé.

Saksnr. 2017/12681

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Bygg, drift og risiko

Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.

Presentasjon lagt frem på møtet.

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og oppfølging av styrets vedtak i saken

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksnr. 2017/11924

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Oppfølging av trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering ved UiO

Rektor Svein Stølen og avdelingsdirektør Irene Sandlie orienterte. Irene Sandlie utdypet saken i lukket møte. 

Saksnr. 2017/14845

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2019-2022 - valgt eller ansatt dekan

Rektor Svein Stølen innledet. Dekan Frode Vartdal redegjorde ytterligere  for saken.

Presentasjon fra fakultetet.

Saken ble utsatt og følgende vedtak ble formulert i etterkant av møtet, på bakgrunn av diskusjonen i møtet:

Vedtak:

Universitetsstyret ber om at saken legges frem for styret på nytt. I denne forbindelse bes Det medisinske fakultet om å sikre at den interne prosessen forut for vedtaksforslaget er tilfredsstillende og tilstrekkelig dokumentert.

Universitetsstyret ber samtidig om at saksfremlegget inneholder en vurdering av mulige endringer i normalreglementet, herunder ledelse av fakultetsstyret.

Enstemmig vedtatt på sirkulasjon.

Saksnr. 2017/13167

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 5 Eierstyring – oversikt over UiOs eierinteresser 2017

Rektor Svein Stølen og direktør for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar orienterte.

Saksnr. 2008/2624

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/5624

Forslag til vedtak:

a) Universitetsstyret slutter seg til den nye organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO.

b) For utdanninger hvor det etter universitets- og høyskoleloven skal foregå skikkethetsvurdering, gis fakultetet selv fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig og eventuell stedfortreder i tråd med forskrift om skikkethetsvurdering. Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener vedtas i tråd med forslaget.

c) Etter hvert som fakultetene oppnevner sine egne institusjonsansvarlige, overtar de ansvaret fra nåværende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen. Hennes funksjonsperiode avsluttes senest 1. april 2018.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Endring av mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget ved Universitetet i Oslo for å tilpasse dette til ny forskningsetikklov

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/13286

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til endret mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


  O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2018

  Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

  Saksnr. 2014/2322

  Saksdokumenter:


   O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   Saker til behandling i lukket møte

   Orienteringssaker


   O-SAK 8 Eventuelt

   Det var ingen saker under dette punktet.

   Publisert 14. des. 2017 13:41 - Sist endret 9. jan. 2018 12:13