Funksjonsbeskrivelse for LMU

Funksjonsbeskrivelsen er behandlet i LMU 31.08.06, revidert 10.06.10 og godkjent av universitetsdirektør og rektor.

Mandat

Læringsmiljøutvalget skal være rådgivende organ for universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder universitetets fysiske og psykososiale læringsmiljø i henhold til universitets- og høyskolelovens § 4-3. Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som UiO disponerer 'og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av UiO.

Læringsmiljøutvalget skal

 • arbeide i kontakt med studentorganer og arbeidsmiljøutvalg sentralt, og på fakultetsnivå, om spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
 • aktivt innhente informasjon fra miljøene ved å gjøre seg kjent med aktuelle studentevalueringer og lignende.
 • ha et særlig ansvar for studenter med funksjonsnedsettelse.
 • aktivt holde universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for tiltak for bedre læringsmiljø.
 • ha et særlig ansvar for at UiOs klage-, avviks- og varslingssystem har en forsvarlig fremgangsmåte overfor studentene, herunder at vernet av varslere er ivaretatt på en slik måte at gjengjeldelse ikke skjer.
 • bidra til å styrke det studentsosiale miljø ved studieprogrammene.
 • avgi årlig rapport til universitetsstyret om sin virksomhet og forslag til tiltak. Rapporten skal foreligge før budsjettbehandlingen finner sted.
 • i saker hvor det finnes hensiktsmessig skal utvalget samarbeide med universitetsstyrets studiekomite, det sentrale arbeidsmiljøutvalget og et eventuelt permanent kvalitetssikringsutvalg.

Utvalgets sammensetning

Læringsmiljøutvalget ledes av hhv en studentrepresentant og viserektor annethvert år.

Studentene og UiO har 4 representanter hver i utvalget. Hver sommer velges 2 studentrepresentanter for 2 år, slik at kontinuiteten sikres.

Fakultetene er representert ved en studiedekan. Vervet går på omgang mellom fakultetene og funksjonstiden er to studieår.

Fra UiO stiller:

 • En fra rektoratet (vara: Rektor)
 • Studiedirektør (vara: Seksjonssjef for studieadministrative tjenester)
 • Studiedekan (vara: Studiedekan fra etterfølgende fakultet, jf kronologisk oversikt over fakultetene)
 • Teknisk direktør (vara: Plan- og eiendomssjef)

I tilfeller der medlemmene selv ikke kan stille innkalles vara. Sekretariatet innkaller vararepresentant.

I tillegg har LMU ved UiO faste observatører:

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av Studenthelsetjenesten (SiO)
 • Leder av Seksjon for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Leder av Tilretteleggingstjenesten (STA)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Sekretariatet er lagt til Studieavdelingen (STA), Seksjon for studieadministrative tjenester (SST). LMUs sekretariat fastsetter saksbehandlingsrutiner i samråd med LMUs leder.

Publisert 6. apr. 2016 10:02 - Sist endret 6. apr. 2016 10:12