Mandat for Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved UiO

Mandatet er vedtatt av Rektor på fullmakt fra Universitetsstyret 18. september 2019.

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et forum for aktiv dialog og erfaringsutveksling mellom Universitetet i Oslo og partene i arbeidslivet. Rådet har til formål å bidra til arbeidslivsrelevansen i UiOs studietilbud. Rådet er også et rådgivende organ for Utdanningskomiteen og ledelsen ved Universitetet i Oslo.

Rådet avholder 3-4 årlige møter og definerer selv sine tematiske nedslagsfelt innenfor sitt ansvarsområde.

Ansvarsområde

Rådet har et overordnet ansvar for å gi innspill til den strategiske utviklingen i UiOs samarbeid med arbeidslivet. Rådet kan videre gi innspill til universitets ledelse i saker vedrørende:

  • Forankring av samarbeidet med arbeidslivet i strategi og planprosesser
  • Studieportefølje og dimensjonering, herunder livslang læring
  • Bruken av praksis i studieprogrammene
  • Forslag til tiltak for godt samarbeid med arbeidslivet på institusjonsnivå og/eller programnivå, herunder strategiske partnerskap
  • Andre saker med relevans for samarbeid mellom UiO og arbeidslivet.

Rådet for samarbeid med arbeidslivet skal minst en gang årlig presentere sitt arbeid for Utdanningskomiteen.

Universitetsstyret skal holdes orientert om Rådets arbeid.

Sammensetning

Rådet for samarbeid med arbeidslivet består av:

  • Prorektor (leder)
  • 1 representant oppnevnt av LO sentralt
  • 1 representant oppnevnt av NHO sentralt
  • 1 studiedekan oppnevnt av rektor
  • 1 student oppnevnt av Studentparlamentet.

Funksjonstiden for Rådet er 2 år, med unntak av studentrepresentanten som oppnevnes for l år.
Avdeling for Studieadministrasjon er sekretariat for Rådet.

Publisert 7. jan. 2020 15:01 - Sist endret 7. jan. 2020 15:01