Vedtekter for Universitetets barnehage

Vedtatt av Kollegiet 9. mars 1994.

Vedtektene iverksettes med umiddelbar virkning. Det vises for øvrig til føringer gitt i lov om barnehager av 6. juni 1975 med endringer av 18. juni 1993.


§ 1 Formålsbestemmelse

Universitetets barnehage eies og drives av Universitetet i Oslo, og plassene er forbeholdt barn av universitetsansatte. Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna med å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

§ 2 Barnehagens styrende organer

a) Rådet for barnehagen

Rådet for barnehagen ved Universitetet i Oslo (Rådet) oppnevnes av Styret, eller etter fullmakt av Rektor. Rådet har 6 medlemmer, sammensatt av:

 • 1 felles representant fra tjenestemannsorganisasjonene ved UiO

 • 1 representant fra Likestillingsutvalget v/UiO

 • 3 representanter fra UiO

 • styrer i barnehagen

Alle representantene skal ha personlige vararepresentanter.

Styrer i barnehagen er fast medlem mens de øvrige oppnevnes for 3 år om gangen.

Styret, eller etter fullmakt Rektor, oppnevner leder. Styrer kan ikke fungere som leder.

Rådet er ankeorgan for vedtak fattet av opptakskomiteen. I tillegg er organet rådgivende instans overfor universitetet/Styret i saker av prinsipiell betydning for barnehagens drift.
 

b) Styret for barnehagen (hjemlet i lov om barnehager § 11)

Styret er sammensatt i henhold til Forskrifter til lov om barnehager § 14:

 • 2 representanter valgt av foreldrerådet

 • 2 representanter for barnehagens personale

 • 2 representanter for UiO

Representantenes funksjonstid er 1 år om gangen. Styret konstituerer seg selv.

Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett ved styremøter. Styreren har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

Styret skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personale og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer. Styret skal bl.a.:

 • Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett

 • Behandle årsplan for barnehagens virksomhet

 • Legge fram årsregnskap og forslag til budsjett overfor UiO

 • Uttale seg om endring av vedtekter

Styret skal videre forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Styret har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. Styret skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses særlig viktige for foreldrene.
 

c) Styrer

Styrer er barnehagens daglige administrative og pedagogisk/faglige leder. Det utpekes fast stedfortreder ved styrers kortvarige fravær.
 

d) Foreldreråd (hjemlet i lov om barnehager § 11)

Foreldrerådet er sammensatt i henhold til forskrifter til lov om barnehager § 16.

Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt.

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hver fremmøtt.

Tilsatte i barnehagen som disponerer plasser til egne barn er ikke valgbare som foreldrerepresentanter til styret.

Alle valg gjelder for 1 år. Dersom noen krever det, holdes skriftlig valg.
 

e) Opptakskomite

Opptakskomiteen oppnevnes av universitetsdirektøren for 3 år om gangen.

Komiteen er sammensatt av:

 • 3 representanter for tjenestemannsorganisasjonene, henholdsvis Parat, FF/UiO og NTL-90

 • 3 representanter for UiO

Alle representantene skal ha personlige vararepresentanter.

Styrer i barnehagen har møteplikt, men ikke stemmerett.

Universitetsdirektøren utpeker leder for opptakskomiteen blant representantene fra UiO.

§ 3 Taushetsplikt

Deltakere i barnehagens styringsorganer og de tilsatte har taushetsplikt etter lov om barnehager § 16, jfr. forvaltningslovens § 13.

§ 4 Opptak av barn

Opptak av barn foretas av opptakskomiteen og skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende opptakskriterier, jfr. for øvrig lov om barnehager §10.

Opptakskriterier fastsettes av Styret etter innstilling fra Rådet.

Barn som er tatt opp gis tilsagn om plass inntil skolepliktig alder, eller til foreldrene slutter ved Universitetet i Oslo, evt. tjenesteforholdet ikke lenger fyller kriteriene for opptak. I såfall kan barnet beholde plassen ut barnehageåret.

Oppsigelsesfrist er 1 måned regnet fra den 1. eller 15. i hver måned.

Ved barns lengre fravær grunnet foresattes utenbysopphold gis barnet bindende tilsagn om plass ved tilbakekomst forutsatt at det finnes ledige plasser i vedkommende aldersgruppe, og forutsatt at de øvrige kriterier for plass i Universitetets barnehage da fortsatt foreligger.

I ekstraordinære tilfeller kan bindende tilsagn gis også ellers etter en individuell vurdering av fraværets varighet og årsak, muligheten for å legge fraværet til et annet tidsrom, forholdene i den aktuelle avdeling i barnehagen etc.

Den praktiske virkning av dette er at man ikke kan regne med plass ved tilbakekomst til andre tider enn ved høsttsemesterets start. Fravær i bare et høstsemester, eller i et kalenderår, innebærer således risiko for at barnet ikke vil få plass ved tilbakekomst, men først ved det påfølgende ordinære opptak.

§ 5 Foreldrebetaling

Universitetsdirektøren fastsetter betalingssatsene for opphold i Universitetets barnehage.

Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom den ikke er sagt opp skriftlig og med 1 måneds varsel regnet fra 1. eller 15. i måneden. Det gis kun fradrag for sykefravær på en måned eller mer.

§ 6 Åpningstider

Universitetsdirektøren fastsetter åpningstider for barnehagen etter innstilling fra Styret.

§ 7 Helsebestemmelser

Før et barn begynner i barnehage skal det legges frem erklæring om barnets helse.

Barnehagens styrer avgjør om et barn på grunn av sykdom midlertidig, inntil 1 uke, ikke kan være i barnehage av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Ved ulykker, sykdom og mistanke om epedimi avgjør styrer om lege må kontaktes omgående og om foresatte bør underrettes.

Begrunnet mistanke om barnemishandling skal styreren melde til barnevernsnemnda eller den offentlige lege på stedet.

Når det gjelder barn som har eller står i fare for å utvikle funksjonshemming, skal barnehagens styrer - etter samråd med barnets foresatte - ta initiativ til den nødvendige kontakt med helsestasjon eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Både fast og midlertidig personale som tilsettes i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende helseattest før tiltredelse i stilling.

§ 8 Matservering

Maten i barnehagen skal være ernæringsmessig fullverdig og riktig sammensatt og tilpasset de ulike alderstrinn.

§ 9 Arealutnytting

Arealutnytting følger den veiledende norm som Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsetter.

§ 10 Budsjett

Barnehagens inntekter består av henholdsvis statstilskudd, foreldrebetaling og driftstilskudd fra Universitetet i Oslo. Praktiske budsjett- og regnskapsrutiner følger samme prosedyrer som ved universitetet for øvrig.

Styret behandler forslag til budsjett og årsregnskap før dette fremmes for universitetsdirektøren.

§ 11 Personaladministrasjon

Personalet i barnehagen er tilsatt ved Universitetet i Oslo, og omfattes av samme lov-og avtalefestede vilkår som øvrige universitetsansatte.

Barnehagen er organisatorisk tilknyttet Enhet for intern administrasjon.

Tilsettingsprosedyrer er regulert i Personalreglementet for teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo.

Med hjemmel i Personalreglementets § 8 skal innstilling fremmes av et særskilt innstillingsråd for barnehagen. Personaldirektøren eller den denne bemyndiger er leder av rådet, som i tillegg består av barnehagens styrer og en felles representant utpekt av tjenestemannsorganisasjonene. Representantene skal ha personlige vararepresentanter.

Tilsetting foretas av det sentrale tilsettingsrådet, jfr. personalreglementets §10.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 25. nov. 2014 16:43