English version of this page

Retningslinjer for tilbud til pensjonister om forlenget tilknytning til UiO

Iverksatt 1. februar 2008

Det primære formålet med disse retningslinjene er å legge til rette for pensjonister som fortsatt ønsker å bidra i UiOs forskningsaktivitet, enten med forskning eller med forsknings- eller undervisningsrelaterte støttefunksjoner. Slike bidragsytere kan tilbys forlenget universitetstilknytning uten å være ansatt, såfremt den aktuelle aktiviteten er verdifull for UiO. Spørsmål om det skal gis slikt tilbud avgjøres i hvert enkelt tilfelle av ledelsen ved den aktuelle enhet, og pensjonister kan således ikke påberope seg rett til fortsatt tilknytning.

Pkt 1 Virkeområde

Disse retningslinjene gjelder for alderspensjonister som ikke har lønnet arbeid ved UiO, men likevel ønsker å yte en innsats med relevans for virksomheten, og da i første rekke knyttet til forskningsaktiviteten.

Pensjonister som mottar lønnsytelse for midlertidige oppdrag ved UiO defineres som arbeidstaker og omfattes ikke av retningslinjene.

Pkt 2 Kriterier for tildeling av arbeidsplass

Det er arbeidsgiver som avgjør om pensjonistens virksomhet er av en slik karakter at den tilsier forlenget tilknytning. Dette kan gjelde et variert spekter av aktivitet, og det er dermed ikke mulig å gi noen utfyllende konkretisering av aktuelle oppgaver. Det er imidlertid et ufravikelig krav at aktiviteten har klar tilknytning til faglig aktivitet ved den enheten som pensjonisten tilknyttes.

Eksempler på aktivitet som pensjonister på eget initiativ engasjerer seg i uten lønn kan være:

 • videre- og sluttføring av forskningsprosjekter
 • formidling og popularisering
 • mentorvirksomhet, støtte til nyrekrutterte og/eller yngre medarbeidere
 • prosjektdeltakelse
 • deltakelse i / utvikling av nettverk
 • evt. annet relevant engasjement

Pensjonister har, i likhet med ansatte, ikke adgang til å benytte UiOs utstyr, infrastruktur og andre ressurser til private prosjekter, egen forretningsdrift og lignende.

Pkt 3 Avtale

Forlenget tilknytning til UiO skal reguleres gjennom avtale mellom pensjonisten og ansvarlig leder. Som ”ansvarlig leder” defineres instituttleder eller øverste leder på tilsvarende nivå, eller eventuelt den som bemyndiges. Pensjonistens formelle tilsettingsforhold ved UiO er avsluttet, og det kan dermed ikke knyttes forutsetninger om arbeidsplikt og levering av konkrete resultater.

Eksempler på innhold i avtalen kan være:

 • formålet med pensjonistens fortsatte tilknytning til UiO
 • avtaleperiode
 • hva tilbudet om tilknytning konkret inneholder
 • pensjonistens rapportering til enhetens ledelse om status og utvikling i arbeidet
 • at pensjonisten må gjøre seg kjent med og overholde UiOs retningslinjer knyttet til helse-, miljø- og sikkerhet
 • regler for bruk av IT
 • evt andre spesielle forhold ved den konkrete aktiviteten som bør avtalefestes

Hva tilbudet skal omfatte vil være gjenstand for individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle, og avgjøres av ledelsen ved den aktuelle enhet. Eksempler kan være tilgang til:

 • virtuell arbeidsplass, med adgang til nett, baser, analyseverktøy
 • standard IT-verktøy, oppdatering av programvare, brukerstøtte
 • bibliotek, lesesaler, fysisk arbeidsplass
 • epostadresse, web-presentasjon av egne prosjekter, registrering av publikasjoner i baser
 • administrative støttetjenester
 • vitenskapelig utstyr, forbruksartikler, kjemikalier
 • teknisk bistand, laboratorietjenester

Avtale bør normalt ikke inngås for mer enn ett år om gangen.

Pkt 4 Finansiering

Konkrete kostnader knyttet til forlenget tilknytning for pensjonister skal finansieres innenfor enhetenes lokale budsjettrammer.

Et vilkår for slikt tilbud er at miljøet har nødvendig ressursmessig handlingsrom. Enheter kan ikke kreve ekstra arealer eller ressurser med begrunnelse i tilbud om arbeidsplass til pensjonister.

Merknad: Se aktuelle Pedat-satser for vurdering av kostnader ved å stille arbeidsplass til rådighet.

Publisert 20. sep. 2012 18:44 - Sist endret 8. sep. 2015 16:08