Administrative retningslinjer for adgang til permisjon ved overgang til annen stilling

Fastsatt av Rektor 6. desember 2011

Permisjon for å gå over i annen stilling eller annen arbeidsrelatert aktivitet skal forbeholdes tilfeller hvor permisjonen tjener en kombinasjon av arbeidstaker- og arbeidsgiverinteresser, dvs der også UiO får utbytte.

Hovedregel er at permisjon ved overgang til annet arbeid bare innvilges i tilfeller hvor det nye tilsettingsforholdet/aktiviteten er midlertidig, dvs at sannsynligheten for at arbeidstaker kommer tilbake er stor.

Den alternative stillingen/aktiviteten må dessuten ha relevans for arbeidstakeren virksomhet ved UiO. Permisjon vil vanligvis forutsette at ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt:

  • Den midlertidige aktiviteten kan stimulere/styrke tverrgående institusjonelt samspill, gjennom gjensidig overføring av kunnskap mellom arbeidstakers opprinnelige tjenestested og det nye miljøet

  • Overgang til ny midlertidig aktivitet er ledd i kompetanseutvikling/faglig fornyelse for arbeidstakeren, som også gir kompetansemessig gevinst for UiO

  • Den midlertidige aktiviteten kan bidra til å styrke forståelse av og kjennskap til ekstern virksomhet som har relevans for UiO

I vurdering av permisjonssøknader (excel) - nynorsk (excel) må for øvrig tjenestemessige forhold ved enheten tillegges nødvendig vekt. Hensynet til behov for kontinuitet og forsvarlig drift av virksomheten og muligheten for å få arbeidet tilfredsstillende ivaretatt under fraværet vil i den sammenheng være viktige momenter.

Avgjørelse av søknad om permisjon ved overgang til annet arbeid er underlagt arbeidsgivers styringsrett. Beslutningsmyndighet ligger i utgangspunktet hos henholdsvis instituttleder ved instituttene, dekan ved fakultetene, bibliotekdirektøren ved Universitetsbiblioteket, museumsdirektør ved museene og fagdirektør ved fagavdelingene.

Avgjørelser om permisjon er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det er dermed ingen forvaltningsrettslig klageadgang, dvs avgjørelsen kan ikke ankes til overliggende instanser.

Publisert 17. jan. 2012 15:11 - Sist endret 12. sep. 2019 11:00