Særavtale for valgt og ansatt ledelse ved Universitetet i Oslo

Året 2006, den 5. desember, ble det holdt forhandlingsmøte om revisjon av særavtale for valgt og ansatt ledelse ved Universitetet i Oslo. Etter forhandlingsmøtet ble partene enige om særavtalen slik den fremkommer nedenfor.

Særavtalen ble inngått mellom partene den 5.12.2006 med hjemmel i Tjenestetvistloven § 11 og gjelder med virkning fra 1.1.2007. Avtalen gjelder for ledere som tiltrer etter denne datoen. Jf. tjenestetvistloven § 12 gjelder særavtalen i tre år fra ikrafttredelsesdato, og fornyes for ett år av gangen så fremt den ikke blir lovlig sagt opp. Nytt pkt. om forskningstermin og lønnsvurdering etter endt verv gjelder også ledere som allerede er i verv. Etter forhandlinger 24.6.2021 er det konkretisert for hvilke tilfeller det må inngås ny arbeidsavtale og for hvilke tilfeller det skal skrives et oppnevningsbrev til valgte ledere. 

Etter forhandlingene er særavtalens ordlyd som følger:

Denne særavtalen gjelder rektor, prorektor, viserektor, dekan/prodekan og instituttledere ved Universitetet i Oslo. Avtalen omfatter også lønnsfastsettelse for valgte seksjonsledere ved Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum.

Universitetsstyret vedtok 8. september 2003 at instituttledere og dekaner kan velges eller ansettes. Ansatt ledelse i SKO 1474 dekan og SKO 1475 instituttleder lønnes i henhold til Hovedtariffavtalen og lønnsfastsettelsen av denne gruppen omfattes ikke av denne særavtalen. Anbefalt minstelønn slik det defineres nedenfor gjelder imidlertid også for ansatte ledere.

For den som blir valgt til lederverv om omfattes av denne særavtalen inngås en ny arbeidsavtale for lederperioden hvis ikke vedkommende allerede er fast ansatt ved institusjonen. Hvis vedkommende er fast ansatt ved institusjonen vil den ansatte motta et oppnevningsbrev med lønn, stillingskode og andre betingelser for lederperioden.

1. Lønnsfastsettelse for valgte dekaner, instituttledere og seksjonsledere ved museene

Det er partenes klare målsetting at lønnsfastsettelse for valgte og ansatte ledere skal være lik.

På grunnlag av de endringene i arbeidsoppgaver valgte ledere får, er partene enige om å innplassere valgt ledelse i stillingskodene SKO 1474 dekan og SKO 1475 instituttleder. Valgt ledelse skal dermed også lønnes i henhold til lønnsplan 17.500 i Hovedtariffavtalen for den tid vedkommende er valgt til leder.

Når det gjelder kriterier for fastsetting av lønn – se Utfyllende retningslinjer for lønnsfastsetting av valgte ledere i en enhetlig lederstruktur.

Anbefalt minstelønn skal følges for både valgt og ansatt ledelse så sant ikke ekstraordinære forhold tilsier noe annet. Anbefalt minstelønn er ltr 80 for SKO 1474 dekan og ltr 75 for SKO 1475 instituttledere.

Valgte seksjonsledere ved Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum innplasseres i stillingskode 1211, seksjonssjef. Endelig lønnsfastsettelse foretas som for instituttledere og dekaner. Anbefalt minstelønn er ltr. 56.

2. Lønnsfastsettelse for prorektor, viserektor og prodekaner

Prorektor, viserektor og prodekaner gis ny lønnsvurdering for den tid de er valgt. Det benyttes den stillingskode de har i sine ordinære stillinger, og anbefalt lønn er avhengig av arbeidsoppgavene tillagt vervet. Prodekaner vurderes også i forhold til fakultetets størrelse og kompleksitet.

Prorektor er rektors stedfortreder og lønnsplassering bør vurderes i forhold til rektor og ikke være lavere lønnsplassert enn dekanene. Anbefalt minstelønn er ltr. 80.

Viserektor bør ligge lavere lønnsplassert enn prorektor dersom denne ikke er stedfortreder for rektor. Viserektors lønn må vurderes ut fra de arbeidsoppgaver som legges til dette vervet til enhver tid. Anbefalt minstelønn er ltr. 75.

Prodekaner som er dekanens stedfortreder bør vurderes i forhold til dekanens lønn og arbeidsoppgavene i vervet. Anbefalt minstelønn er ltr. 75.

Der det er to prodekaner, bør den som ikke er dekanens stedfortreder lønnsplasseres lavere enn stedfortrederen. Anbefalt minstelønn er ltr. 75.

Rektors lønn følger Kunnskapsdepartementets system for lønnsfastsetting av rektorer. 

3. Hjemmel for fastsetting av lønn

På bakgrunn av at valgte ledere er pliktig til å ta stilling de er valgt til, har partene kommet frem til at endelig lønnsfastsetting for valgte ledere skal foretas gjennom forhandlinger etter Hovedtariffavtalens bestemmelser med hjemmel i HTA pkt. 2.5.3. 1 a – vesentlige endringer i stillingsinnhold.

Arbeidsgiver gis imidlertid fullmakt til å forhandle direkte med arbeidstaker om lønn ved innplassering. Før endelig lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, oversendes utkast til oppnevningsbrev, inkludert lønnsplassering, til henholdsvis Norsk Tjenestemannslag, Parat, Akademikerne og Forskerforbundet ved UiO.

Tjenestemannsorganisasjonene gis en frist på tre dager fra mottak av vedtaksforslaget til å kreve forhandlinger. Dersom slikt krav om forhandlinger ikke er mottatt innen fristen, legges avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker til grunn for endelig lønnsfastsettelse.

4. Forskningstermin

Opparbeidelse av forskningstermin i vervet som valgt og ansatt leder kommer i tillegg til forskningstermin opparbeidet på ordinær måte etter ”Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Universitetet i Oslo”.

Rektor gis full undervisningsfri i fungeringsperioden og rett til forskningstermin i ett år etter fungeringstidens utløp.

Prorektor gis full undervisningsfri og rett til forskningstermin i ett år etter fungeringstidens utløp.

Viserektor gis full undervisningsfri og rett til forskningstermin i ett år etter fungeringstidens utløp.

Ansatt og valgt dekan som går tilbake til ordinær forskerstilling ved UiO, gis full undervisningsfri i fungeringsperioden og rett til forskningstermin i ett år etter fungeringstidens utløp.

Prodekanene gis halv undervisningsfri i fungeringsperioden og kan gis rett til forskningstermin i ett år ved fungeringstidens utløp

Ansatt og valgt instituttleder som går tilbake til ordinær forskerstilling ved UiO, gis rett til forskningstermin i ett år etter fungeringstidens utløp. Instituttleder gis videre rett til undervisningsfri i fungeringstiden. Hvor stor del som skal taes ut avtales særskilt.

Der lederstillingen er mindre enn 100%, eller en har hatt mulighet for forskning under ledervervet, avtales eventuell undervisningsfri i fungeringstiden og omfang av evt. forskningstermin etter fungeringstid særskilt.

Det avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker når forskningsterminen skal tas ut. Den ansatte har ikke automatisk rett til å ta ut forskningstermin i direkte forlengelse av fungeringsperioden.

5. Lønnsutvikling i ordinær stilling

Både valgt og ansatt ledelse som går tilbake til ordinær stilling ved UiO følger normal lønnsutvikling for opprinnelig stillingskode og får godskrevet denne ved gjeninntredelse.

6. Lønnsvurdering etter endt verv

Etter endt periode i valgt eller ansatt verv som rektor, prorektor, viserektor, dekan, prodekan og instituttleder, skal den enkelte vurderes for lønnsendring i den ordinære stilling vedkommende går tilbake til.

Lønnskrav for rektor, prorektor og viserektor vurderes av styret/ universitetsdirektøren etter samråd med fakultetene og instituttene de opprinnelig er ansatt ved.

Lønnkrav for dekan vurderes av rektor/universitetsdirektør etter samråd med instituttet dekanen er ansatt ved.

Lønnskrav for prodekan og instituttledere vurderes av dekan etter samråd med instituttene de er ansatt ved.

Lønnskrav hjemles og forhandles etter HTA pkt. 2.5.3 nr. 2 – ekstraordinær innsats, etter de kriterier som fremgår av lokal lønnspolitikk.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 24. juni 2021 16:36