Avtale om lønnstillegg for midlertidige tilleggsoppdrag ved Universitetet i Oslo

Inngått mellom Universitetet i Oslo og Forskerforbundet/UiO, Parat, Akademikerne og NTL-UiO den 20. april 1997, revidert 1. september 2007

Virkeområde

Lønnstillegg kan gis tilsatte som kompensasjon, dersom UiO benytter deres faglige kompetanse til midlertidige arbeidsoppgaver av mer krevende karakter og som kommer i tillegg til de ordinære oppgaver som er lagt til stillingen. Dette kan for eksempel være koordinering, ledelse eller deltagelse med spisskompetanse i et avgrenset prosjekt, program, semesterstyre eller eventuelt andre lignende tiltak. Det er en forutsetning at oppdraget kommer i tillegg til ordinære oppgaver, og at den tilsatte dermed tillegges et midlertidig merarbeid som går ut over rammen av ordinære arbeidsplikter.

Satser for tillegget

Tillegget gis i form av et kronetillegg.

Hjemmel for utbetaling av midlertidig tillegg

Adgang til å tilstå midlertidig tillegg er hjemlet i hovedtariffavtalen i staten, pkt. 2.5.3, om lokale lønnsforhandlinger.

Vilkår for tildeling av midlertidig tillegg

Tillegget kan gis dersom samtlige av følgende vilkår er oppfylt:

  • Det må foreligge dokumentasjon på grunnlaget for tillegget.

  • Det må bekreftes fra tjenestestedet at det midlertidige oppdraget medfører et vedvarende merarbeid utover ordinær arbeidsplikt i hele den aktuelle perioden.

Fullmakt

Tjenestemannsorganisasjonene gir Universitetsdirektøren fullmakt til å behandle og treffe administrative vedtak i saker om midlertidig tillegg på de vilkår som er nevnt i avtalen.

Kravene sendes Avdeling for personalstøtte som foretar den formelle saksbehandling.

Partenes intensjon med denne avtale er å etablere en rasjonell og smidig saksbehandling, men det presiseres at ordningen ikke berører partenes prinsipielle rett til forhandlinger om slike lønnstillegg, jf hovedtariffavtalens bestemmelser.

Arbeidsgiver forplikter seg derfor til å oversende utkast til vedtak i hver enkelt sak til henholdsvis Parat, Akademikerne, NTL-UiO og FF/UiO, i forkant av endelig avgjørelse. Tjenestemannsorganisasjonene gis en frist på 3 dager fra mottak av vedtaksforslaget til å kreve forhandlinger, dersom de ikke uten videre kan slutte seg til arbeidsgivers forslag. Forhandlingsretten omfatter såvel selve grunnlaget for tilståelse av individuelle tillegg, som tilleggets størrelse.

Varighet

Den reviderte avtalen trer i kraft 1.september 2007, og følger hovedtariffavtalen i staten når det gjelder varighet og oppsigelse.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 1. des. 2016 08:54