Lønnsmessig kompensasjon for verv som fastlønnet tillitsvalgt i Forskerforbundet, Parat, Akademikerne og NTL og for hovedverneombud ved UiO

Fastsatt av universitetsdirektøren 2. februar 2017

Retningslinjene trer i kraft med virkning fra 2. februar 2017

Retningslinjene omfatter krav om lønnsendring for arbeidstakere som med hjemmel i hovedavtalens § 38 nr 3 er frikjøpt fra minimum 50 % av sin ordinære stilling for å ivareta verv som tillitsvalgt eller hovedverneombud ved UiO.

UiO har p.t. avsatt midler tilsvarende 8 årsverk til fastlønte tillitsvalgte, og 1,2 årsverk til vernetjenesten, hvorav 1 årsverk til frikjøp av hovedverneombud.

 


1. Innledning

Hovedavtalens § 1 nr 7 (lovdata.no) slår fast at verv som tillitsvalgt «skal likestilles med vanlig tjeneste». Verv som fastlønnet tillitsvalgt og hovedverneombud kan imidlertid medføre ansvar og arbeidsbelastning som overstiger det vedkommende har i sin ordinære stilling. Et grunnleggende lønnspolitisk prinsipp er at det skal være samsvar mellom arbeidstakers lønnsnivå og oppgave- og ansvarsnivå, og det skal gjelde også for tillitsvalgte og hovedverneombud. Innenfor rammene av hovedtariffavtalens bestemmelser vil arbeidsgiver derfor ta initiativ for å sikre innehavere av disse vervene rimelig lønnsmessig kompensasjon og lønnsutvikling underveis i vervet.

2. Mekanismer for lønnsendring

Lønnsjustering for tillitsvalgte og hovedverneombud skal skje gjennom lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt 2.5.1 eller 2.5.3.

Tillitsvalgt kan ikke forhandle egen lønn, jf hovedtariffavtalens pkt 2.6.3 nr 8.

3. Arbeidsgivers plattform ved utforming av krav

Oppgaver og ansvar i verv som tillitsvalgt i henholdsvis de respektive organisasjonene og hovedverneombud har felles karakter, og arbeidsgiver mener derfor at lønnskrav for innehavere av disse vervene kan vurderes på samme grunnlag. Med sikte på likebehandling vil arbeidsgiver legge følgende føringer til grunn ved utforming av lønnskrav:

3.1 Lønnsvilkår ved tiltredelse i verv

Når en arbeidstaker tiltrer verv som fastlønnet tillitsvalgt eller hovedverneombud innenfor den årsverksrammen som UiO har avsatt med hjemmel i hovedavtalens § 38 nr 3, så vil arbeidsgiver fremme lønnskrav etter hovedtariffavtalens pkt 2.5.3 nr 2, som gir adgang til å kompensere for «ekstraordinær innsats».

For hovedtillitsvalgt eller hovedverneombud som er frikjøpt fra hele eller hoved-delen av sin stilling vil arbeidsgiver fremme krav om at arbeidstakerens ordinære lønn økes med tre lønnstrinn. Dette lønnstrinnsopprykket kreves gitt som permanent tillegg (se pkt 4 under). I tillegg gis en årlig kompensasjon på kr 30 000, som gis som midlertidig tillegg for den perioden vedkommende arbeidstaker innehar det aktuelle vervet.

Har den frikjøpte hovedtillitsvalgte eller hovedverneombudet lavere årslønn i sin ordinære stilling enn gjennomsnittlig lønnsnivå ved UiO, så vil arbeidsgiver i tillegg fremme krav om differansen. Den differansen kreves gitt som midlertidig kronetillegg for den perioden vedkommende arbeidstaker innehar det aktuelle vervet. På tidspunktet for etablering av disse retningslinjene er gjennomsnittlig årslønnlønn ved UiO ca kr 580 000.

Eksempel 1

Tillitsvalgt har i ordinær stilling ltr 60, kr 516 000 pr år. Utgangsnivå for fastsetting av kompensasjon som hovedtillitsvalgt kr 580 000:

Tillegg differanse mellom ltr 60 og 580 000 kr 64 000
Midlertidig tillegg kr 30 000
Tre lønnstrinn: (60-63) kr 30 400
Totalt tillegg kr 124 400
Total kompensasjon  (516 000+124 400) kr 640 400 (tilsv mellom ltr 71-72)
Herav kr 94 000 som midlertidig tillegg i perioden som hovedtillitsvalgt (kr 30 000 + kr 64 000)

Eksempel 2

Tillitsvalgt har i ordinær stilling ltr 67, kr 588 100 pr år, dvs over minimumsnivå på kr 580 000:

Midlertidig tillegg kr 30 000
Tre lønnstrinn: (67-70) kr 33 700
Totalt tillegg kr 63 700
Total kompensasjon (588 100 + 63 700) kr 651 800 (tilsv litt over ltr 72)
Herav kr kr 30 000 som midlertidig tillegg i perioden som hovedtillitsvalgt)

For andre tillitsvalgte som er frikjøpt fra 100 % stilling vil arbeidsgiver fremme krav om årlig tillegg på kr 30 000. Tillegget gis midlertidig for den perioden vedkommende arbeidstaker innehar det aktuelle vervet.

Er tillitsvalgt frikjøpt fra under 100 % men over 50 % stilling, så vil arbeidsgiver fremme krav om årlig tillegg på kr 15 000. Tillegget gis midlertidig for den perioden vedkommende arbeidstaker innehar det aktuelle vervet.

For øvrig har partene samme adgang til å fremme lønnskrav etter hovedtariffavtalens bestemmelser for tillitsvalgte som for andre ansatte.

3.2 Lønnsutvikling underveis i perioden

Siden verv som tillitsvalgt og hovedverneombud likestilles med ordinær tjeneste skal eventuell lønnsendring under perioden som tillitsvalgt skje i lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt 2.5.1 eller 2.5.3.

For å sikre synliggjøring skal tillitsvalgte som er frikjøpt med hjemmel i hovedavtalens § 38 nr 3 fra minimum 50 % av sin ordinære stilling vurderes regelmessig ved lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt 2.5.1. I den vurderingen skal det særlig legges vekt på at tillitsvalgte skal ha samme mulighet for lønnsutvikling som andre ansatte, og arbeidsgiver vil i den forbindelse blant annet ta utgangspunkt i gjennomsnittlig lønnsutvikling ved UiO.

For øvrig har partene samme adgang til å fremme lønnskrav etter hovedtariffavtalens bestemmelser for tillitsvalgte som for andre ansatte.

4. Vektlegging av opparbeidet kompetanse i verv som tillitsvalgt

Ved gjeninntredelse i ordinær stilling får hovedtillitsvalgte og hovedverneombud videreført opprykket på tre lønnstrinn som ved tiltredelse i vervet ble gitt som permanent tillegg, jf retningslinjenes pkt 3.1. Likeledes videreføres lønnsutvikling som underveis i vervet er gitt som permanent lønnsendring, jf retningslinjenes pkt 3.2.

Verv som tillitsvalgt og hovedverneombud er kompetansegivende og skal vurderes i vedkommende arbeidstakers videre tjeneste og karriere, i samsvar med føringene i hovedavtalens § 1 nr 7.

Etter endt verv som tillitsvalgt og hovedverneombud kan personlig kompetanse som er opparbeidet gjennom tillitsvervet inngå i grunnlaget for vurdering av lønnsopprykk ved lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt 2.5.1 eller 2.5.3. Kompetansen skal også vektlegges dersom arbeidstakeren søker en ny stilling ved UiO.

Tillitsvalgte som frikjøpes 100 % fra vitenskapelig stilling opptjener rett til forskningstermin etter samme vilkår som om de var i ordinær stilling, jf «Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved UiO», pkt 4.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 25. sep. 2018 23:43