Avtale om vurdering av lønnsvilkår for ansatte ved Universitetet i Oslo som tilstås opprykk til vitenskapelig toppstilling

Inngått mellom Universitetet i Oslo og Forskerforbundet/UiO, Parat, NTL-90 og Akademikerne den 1. mars 2006, revidert mars 2017.

Pkt 1 Virkeområde

Avtalen omfatter ansatte som gis opprykk til vitenskapelig toppstilling innenfor rammene av ”Regler for opprykk til professor etter kompetanse” og ”Regler for opprykk til forsker SKO 1183 etter kompetanse”.

Pkt 2 Hjemmel

Avtalen er forankret i hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 nr. 2, som åpner for individuell lønnsjustering for "arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær innsats". Partene ved UiO legger til grunn at kvalifisering til toppstilling i prinsippet kan gjenspeile ”ekstraordinær innsats”, siden arbeidstakerens plikter i utgangspunktet er knyttet til mellomgruppestilling. Spørsmålet skal imidlertid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Pkt 3 Premisser for tildeling av lønnsopprykk

Partene ved UiO er enige om at kvalifisering til professoropprykk bør følges av en reell lønnsvurdering, ut fra prinsippet om at lønnsnivå skal reflektere individuell kompetanse og resultatoppnåelse.

I henhold til nasjonale opprykksregler har de som tilstås kompetanseopprykk krav på innplassering i laveste lønnsalternativ for stilling som professor SKO 1013. Kandidater som i sin mellomgruppestilling allerede er avlønnet innenfor toppstillingens lønnsspenn har krav på videreføring av samme lønnstrinn etter kompetanseopprykk. Ansatte ved UiO som får kompetanseopprykk skal i tillegg gis mulighet for parallell vurdering av sitt lønnsnivå, basert på konkret måling av prestasjoner. Partene ved UiO presiserer imidlertid at ordningen ikke innebærer noen automatisk rett til individuell lønnsøkning ut over det som følger av gjeldende opprykksreglement.

Pkt 4 Prosedyrer

Når vedtak om opprykk til vitenskapelig toppstilling er fattet avholder arbeidsgiver lønnssamtale med den opprykket gjelder og foreslår ny lønnsplassering. Arbeidsgiver oversender deretter utkast til brev i hver enkelt sak til henholdsvis Parat, NTL-90, Forskerforbundet og Akademikerne i forkant av endelig avgjørelse for å sikre tjenestemannsorganisasjonenes rett til forhandlinger om slike lønnstillegg, jf. Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Tjenestemannsorganisasjonene gis en frist på 10 dager for tilbakemeldinger på om de er enige i arbeidsgivers forslag eller ikke. Dersom det kreves forhandlinger er kravfrist og gjennomføring nærmest forestående forhandlingsrunde i henhold til Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.3. Kommer partene ikke til enighet etter forhandlinger er det arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Virkningstidspunkt følger de vanlige prosedyrer for opprykk.

Pkt 5 Varighet

Denne avtale trer i kraft 1. mars 2006 og følger hovedtariffavtalen i staten når det gjelder varighet og oppsigelse.

Publisert 7. des. 2006 11:11 - Sist endret 11. mars 2022 09:09