Kontrollspørsmål i valg mellom henholdsvis fast og midlertidig tilsetting i eksternt finansierte stillinger og bistillinger ved Universitetet i Oslo

Fastsatt av Rektor 6. desember 2011

I samsvar med gjeldende lovverk er hovedregelen ved UiO at arbeidstakere skal tilsettes fast, og midlertidige kontrakter begrenses til det som er strengt nødvendig. Praksis skal videre ta sikte på å realisere ambisjonen i UiOs Strategi 2020 om at vi skal «oppheve tilfeldig bruk av midlertidighet».

1. Valg mellom fast og midlertidig tilsetting på eksternt finansierte prosjekter

At en stilling er eksternt finansiert gir i seg selv ikke rettslig grunnlag for midlertidig tilsetting.

Hvorvidt arbeidstaker skal tilsettes fast eller midlertidig avhenger av om oppgaver og/eller kompetansebehovet er av reell midlertidig karakter, og avgjøres ut fra spørsmål som:

  • Skal kompetanse bygget opp i løpet av prosjektperioden bevares/gi langsiktig faglig avkastning, dvs fases inn i basisorganisasjonen, og hvordan inngår det i såfall i planer for fremtidig fag- og bemanningsmessig utvikling?

  • Krever stillingen basiskompetanse som kan anvendes til å betjene ulike prosjekter, sett i forhold til enhetens prosjektportefølje over tid?

  • Hvordan er muligheten for omdisponering av stillingsinnehavers kompetanse til nye oppgaver når nåværende oppdrag/institusjonelt samarbeid/prosjekt avvikles, sett i forhold til analyser av felt som kan posisjonere seg på sikt, prognoser om videre utvikling i forskningsaktivitet o.l.?

Blir konklusjonen på slike spørsmål at det er behov og potensiale for ”gjenbruk” av stillingsinnehaver, så skal vedkommende som hovedregel tilsettes fast uavhengig av finansieringskilde.

2. Valg mellom fast og midlertidig tilsetting i bistillinger

De fleste bistillingsinnehavere har hovedstilling annet sted, og er dermed mindre avhengig av permanent tilknytningsforhold enn arbeidstakere med hovedbeskjeftigelse ved UiO. Også for bistillinger skal vi imidlertid gjøre individuelle vurderinger av om behovet for kapasiteten er av reell midlertidig karakter, i lys av spørsmål som:

  • Er behovet for den aktuelle bistillingen klart avgrenset i tid, dvs har vi grunnlag for å anta at oppgaven/kompetansebehovet vil bortfalle på gitt tidspunkt?

  • Inngår aktuelle temaer for undervisning , veiledning, instruksjon og lignende i miljøets ordinære tilbud, og hva er i så fall begrunnelsen for evt midlertidig tilsetting i bistillingen?

  • Skal arbeidstaker i kombinert stilling opprettholde bistillingen ved UiO så lenge vedkommende er i aktuell hovedstilling hos annen arbeidsgiver, og hva er det i så fall som evt tilsier midlertidig tilsetting i bistillingen?

Ut fra svar på slike spørsmål må det vurderes om behovet for den aktuelle bistillingen er av midlertidig eller permanent karakter.

Publisert 17. jan. 2012 15:19 - Sist endret 22. juni 2012 14:08