Avtale om vilkår for midlertidig ansatte ved feltarbeid av mer enn 28 dagers varighet

Året 2008, den 11. desember, ble det i forhandlinger mellom UiO og tjenestemannsorganisasjonene NTL, Parat, Forskerforbundet og Akademikerne avtalt unntak fra § 3 nr 2 i Statens avtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (lovdata.no), med følgende vilkår:

1. Virkeområde

Avtalen gjelder arbeidstakere ved UiO som er ansatt midlertidig for å utføre avgrenset arkeologisk feltarbeid når oppholdet er av mer enn 28 dagers varighet, og UiO ikke sørger for losji og administrativ forpleining. 6 timer eller mer inn i nytt døgn regnes som et helt døgn. Avtalen omfatter ikke arbeidstakere som har feltarbeid som del av arbeidsplikten.

2. Kostgodtgjøring

Når måltider dekkes av UiO tilstås det ikke kostgodtgjørelse.

Når måltider ikke dekkes av UiO tilstås feltarbeideren 75% av den til enhver tid gjeldende sats for kostgodtgjøring ved overnatting som er regulert i § 9 nr 2 pkt 2.2 b) i statens ”særavtale for reiser innenlands”. Når måltidet må inntas på restaurant, kafe el.l. utbetales kostgodtgjøring etter gjeldende sats i statens ”særavtale for reiser innenlands” § 9 nr 2 c).

Se satsene for utgifter til kost innenlands (lovdata.no)

3. Nattillegg

Når UiO holder tilfredsstillende kvarter tilstås ikke nattillegg. Evt spørsmål knyttet til om kvarteret kan anses som ”tilfredsstillende” avgjøres av feltleder i samråd med feltverneombud, jf statens ”avtale om godtgjørelse på tokt” pkt 5 E.

Når UiO ikke holder tilfredsstillende kvarter og det leies privat overnatting utbetales nattillegg for ubekvemt kvarter. Nattillegg utgjør da 85 % av den til enhver tid gjeldende sats for ulegitimert nattillegg ved overnatting som er regulert i statens ”særavtale for reiser innenlands”, § 10 nr 3.

Se satsene for nattillegg (lovdata.no)

4. Virkningstidspunkt og varighet

Denne avtalen gjelder fra 1. januar 2009. Avtalen fornyes automatisk med virkning for ett år om gangen med mindre en av partene skriftlig sier den opp med 3 måneders varsel, jf tjenestetvistloven § 12, 2. ledd.
 

Publisert 10. aug. 2005 15:52 - Sist endret 6. juli 2015 12:07