Stillingsstruktur for teknisk-administrative stillinger ved UiOOversikt

SKO Tittel Stillingens karakter
Lederstillinger
1060 Avdelingsdirektør Øverste administrative leder på nivå 2
1059 Underdirektør Assisterende direktør
1054 Kontorsjef Administrativ ledelse ved grunnenhet
1407 Avdelingsleder Ledelse av enheter plassert under seksjonsnivå, evt. gruppe/teamledelse
1211 Seksjonssjef Lederansvar på seksjonsnivå, vanligvis plassert under avdelingsdirektør
1113 Prosjektleder Administrativ ledelse av avgrensede prosjekter
Administrative stillinger
1070 Sekretær Begynnerstilling kontor
1063 Førstesekretær Avanserte kontoroppgaver
1065 Konsulent Enklere, rutinepreget "all-round"-saksbehandling
1408 Førstekonsulent Forvaltningsoppgaver innenfor administrative fagområder (som regnskap, personal, lønn, studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, arkiv)
1363 Seniorkonsulent Utviklings- og koordineringsoppgaver, innenfor tilsvarende felt som førstekonsulent SKO 1408
1434 Rådgiver Utrednings- og utviklingsarbeid som krever stor grad av selvstendighet. Benyttes vanligvis ikke til løpende forvaltningsoppgaver.
1364 Seniorrådgiver Spesialistrådgiverfunksjon
Tekniske stillinger
1512 Forskningstekniker Assistanse og vedlikeholdsoppgaver som ikke krever formell ingeniørutdanning. Benyttes bl.a. i laboratorier, verksteder, dyreavdeling, grøntanlegg.
1514 Ledende forskningstekniker Spesialiserte oppgaver og koordineringsfunksjoner innen tilsvarende felt som SKO 1512
1085 Avdelingsingeniør Betjening/vedlikehold av utstyr, utvikling av metoder, teknikker, IT-støtte
1087 Overingeniør Spesialistfunksjoner og/eller arbeidsledelse innenfor forskjellige tekniske fagområder
1181 Senioringeniør Krevende spesialistoppgaver, lederoppgaver
1088 Sjefingeniør Teknisk fagspesialist, krever spisskompetanse på nasjonalt nivå
Arkeologisk feltarbeid
Merk: Samtlige stillinger bortsett fra utgravingsleder benytter SKO 1514 ledende forskningstekniker.
1514 Feltassistent utgravingsoppgaver og assistanse i feltarbeid
1514 Assisterende feltleder Avlaste feltleder. Avgrenset arbeidslederansvar.
1514 Feltleder Koordinering og arbeidsledelse i felt
1434 Utgravingsleder (rådgiver) Faglig og administrativ arbeidsledelse av større feltarbeid med parallelle undersøkelser
Driftsstillinger
1136 Driftstekniker Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, beredskaps- og vaktholdstjeneste
1137 Driftsleder Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, beredeskaps- og vaktholdstjeneste, arbeidsledelse
1130 Renholder Renhold
1132 Renholdsleder Arbeidsledelse for enholdsgruppe
Klinikkstillinger
1378 Klinikksekretær Deltakelse i pasientbehandling, praktisk tilrettelegging
1545 Tannhelsesekretær Deltakelse i pasientbehandling, praktisk tilrettelegging
1533 Tannpleier Tannpleierfaglige oppgaver knyttet til klinisk virksomhet og tannpleierutdanningen
1033 Klinikkkoordinator Arbeidsledelse av klinikksekretærer
0820 Oversykepleier Avdelingsledelse
Bibliotekarstillinger
1410 Bibliotekar Ordinære bibliotekfaglige oppgaver
1515 Spesialbibliotekar Faglig/administrativ ledelse av mindre enhet, spesialistoppgaver
1077 Hovedbibliotekar Lederoppgaver, krevende spesialistoppgaver

Prinsipper for valg av stillingskoder

Stillingsstrukturen ved UiO skal som hovedregel bestå av de stillingskodene som er definert gjennom dette dokumentet. Unntaksvis kan det benyttes andre stillingskoder, dersom stillingen er så særegen at oppgave/ansvarsinnhold ikke faller inn under noen av kodene i UiOs ordinære stillingsstruktur. I slike tilfeller skal kunngjøringsteksten drøftes med tjenestemannsorganisasjonene. Avdeling for personalstøtte kan kontaktes for nærmere informasjon ved eventuelle behov for bruk av stillingskoder som ikke inngår i hovedstrukturen.

Forpliktende føringer

Stillingsstrukturdokumentets beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav skal danne grunnlag for alt arbeid med stillingsstruktur, bemanningsplaner og brukes i forbindelse med utlysing av stillinger samt ved vurdering av individuelle lønnsopprykk. Dokumentet skisserer basisoppgaver, ansvarsnivå og kvalifikasjonskrav knyttet til de ulike stillingskodene, og beskrivelsene skal ligge til grunn ved utforming av kunngjøringstekster.

Konsekvent bruk av de ulike stillingskodene

Det er stillingens oppgaveinnhold som avgjør hvilken stillingskode som skal benyttes. Når det gjelder forholdet mellom de ulike kodene understreker partene at det er behov for bevisst differensiering knyttet til oppgave- og ansvarsnivå. Ensartet bruk av de respektive kodene er viktig betingelse for å oppnå en gjennomgående struktur. Konsekvent oppfølging av stillingsstrukturen, hvor miljøenes valg av stillingskode gjenspeiler den aktuelle, ledige stillingens reelle oppgave- og ansvarsnivå blir dermed av stor betydning.

Ofte vil utforming av en stilling representere en blanding av rutinepregede og mer krevende oppgaver. Det utslagsgivende ved valg av stillingskode må da være hva som utgjør hovedtyngden av oppgaver. Offensiv utnyttelse av lønnsalternativene innenfor koden kan i slike tilfeller være aktuelt, for å kompensere eventuelle oppgaver og relevante kvalifikasjonskrav utover basisnivå. En avdelingsingeniør som har mindre elementer av overingeniøroppgaver skal dermed ikke nødvendigvis plasseres i overingeniørstilling, men kan kompenseres gjennom høyere avlønning på lønnsrammen for avdelingsingeniør.

Konkretisering av lederansvar

Når det gjelder lederfunksjoner skiller partene mellom begrepene ”personalansvar” og ”arbeidsledelse”.

En leder med ”personalansvar” er tillagt formell linjeledelse, med personaloppgaver som individuell oppfølging og evaluering av underordnede medarbeidere, personalpolitiske tiltak, personalplanlegging, rekruttering og lignende.

Er lederstillingen bare tillagt ”arbeidsledelse” vil ansvaret være begrenset til praktisk tilrettelegging, koordinering, faglig kvalitetssikring, bindeleddsfunksjoner og lignende.

Direkte sammenheng mellom kvalifikasjonskrav og oppgaver

I kvalifikasjonskravene til mange stillinger er det krav om utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelor- eller masternivå. Dette innebærer at eksempelvis lang tjenestetid ved UiO i seg selv ikke vil være kvalifiserende, men at tjenestetid i kombinasjon med for eksempel etter/videreutdanning og dokumentert realkompetanse kan være kvalifiserende.

Kandidater som ikke innfrir det formelle utdanningskravet må kunne dokumentere ferdigheter med relevans for de konkrete oppgavene knyttet til den ledige stillingen. Som illustrasjon nevnes at søker på utrederstilling da må kunne dokumentere at vedkommende behersker utredning på aktuelt nivå, eksempelvis gjennom konkretisering av tidligere utførte utredningsoppgaver.

Partene viser også til at de kvalifikasjonskrav som er angitt i dette dokumentet er minimumskrav. Krav til formell utdanning er eksempelvis for mange stillinger angitt til ”minimum” bachelor. Om det alternativt skal kreves for eksempel mastergrad, må da vurderes konkret i forhold til oppgaver/ansvar i den aktuelle stillingen. Eventuelle krav til høyere utdanningsnivå må altså kunne relateres direkte til karakteren på oppgavene som stillingen skal ivareta.

Lokal arbeidsgiver må for øvrig spesifisere nærmere hvilke kompetansekrav som har relevans i forhold til oppgavene lagt til den enkelte stilling.

Lederstillinger

Avdelingsdirektør SKO 1060

Stillingsinnhold

Stilling som 1060 avdelingsdirektør er på delegering fra overordnet leder normalt tillagt personalansvar samt budsjett- og resultatansvar innenfor sitt område. Avdelingsdirektører i LOS forvalter i tillegg fagansvaret på sine områder på vegne av UiO. Fakultetsdirektør ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra dekanen. Opprettelse av nye avdelingsdirektørstillinger må godkjennes av universitetsdirektør.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Relevant realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper og erfaring med personal- og økonomiansvar, og det kreves god kjennskap til relevante fagområder for stillingen.

Underdirektør SKO 1059

Stillingsinnhold

Stilling som 1059 underdirektør benyttes vanligvis for nestleder ved fakultet eller i sentraladministrasjonen. Stedfortrederoppgaver for avdelingsdirektør inngår normalt i oppgavene. Opprettelse av nye underdirektørstillinger må godkjennes av universitetsdirektør.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Relevant realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper, ledererfaring samt god kjennskap relevante fagområder for den aktuelle stillingen.

Kontorsjef (administrativ leder) SKO 1054

Stillingsinnhold

Stillingen som kontorsjef er på delegering fra overordnet leder tillagt administrativ ledelse av grunnenhet eller enhet på tilsvarende nivå, som sentre og lignende. Kontorsjef kan også på vegne av instituttleder forvalte personalansvar.

Kontorsjef er operativt ansvarlig for teknisk/administrative tjenester, og for at enhetens ledelse, ansatte, brukere og samarbeidspartnere tilbys relevant bistand innen slike områder. Videre skal kontorsjef påse at administrativ virksomhet ved enheten utøves i samsvar med lover, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet.

Ved institutter er kontorsjef underlagt instituttleder.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper og administrativ kompetanse.

Avdelingsleder SKO 1407

Stillingsinnhold

Stillingen som avdelingsleder er tillagt administrative og fagrelaterte oppgaver og benyttes normalt til ledelse av enheter plassert under seksjonsnivå.

Stillingen kan også være aktuell for funksjoner som har eksempelvis faglig ansvar, gruppe/teamledelse, arbeidslederansvar. Avdelingsleder vil da i hovedsak ha en koordinerende og kvalitetssikrende rolle, samt bindeleddsfunksjoner i forhold til eksempelvis seksjonssjef. Stillingen kan imidlertid også tillegges personalansvar.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper og administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjoner.

Seksjonssjef SKO 1211

Stillingsinnhold

Stillingen som seksjonssjef er tillagt lederfunksjoner, overordnede administrative oppgaver, fagansvar og personalansvar på seksjonsnivå. Vanligvis er seksjonssjefstillingen organisatorisk plassert under avdelingsdirektør, men kan også plasseres under underdirektør (assisterende direktør).

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper og administrativ og faglig kompetanse.

Prosjektleder SKO 1113

Merk: Forutsetningen for å benytte definisjonen ”prosjekt” er at oppdraget har en klar arbeidsmessig avgrensning og at det har en naturlig avslutning. Det må være mulig å enten fastsette en tidsramme og/eller å definere oppdraget. Prosjektlederstilling kan imidlertid være fast, dvs at stillingsinnehaveren har profesjonell ledelse av varierende prosjekter som permanent oppgave.

Stillingsinnhold

Stillingen skal benyttes til administrativ ledelse av tidsavgrensede prosjekter, dvs. prosjektlederoppgaver som ikke er av faglig/vitenskapelig karakter. Slike prosjekter vil normalt ha egen budsjettildeling/ramme. Lederfunksjonen kan innebære koordinerings- og forvaltningsmessig ansvar for gjennomføring av prosjektet, som administrativt-, økonomisk- og arbeidslederansvar, eventuelt personalansvar.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre legges det vekt på relevant erfaring og lederkompetanse tilpasset stillingens funksjoner.

Merk: Prosjektledere med rent faglige/vitenskapelige oppgaver ansettes på l.pl. 90.400 ”Forsker” i henhold til kvalifikasjoner.

Administrative stillinger

Merk: Partene er enige om å komme tilbake til innplassering av innkjøpsfunksjoner i de ulike stillingskodene når UiOs pågående innkjøpsprosjekt er sluttført.

Sekretær SKO 1070

Stillingsinnhold

Sekretærstilling er grunnstillingen innenfor kontorsektoren ved UiO, og skal ivareta enkle kontorstøttefunksjoner. Sekretærstillingen kan tillegges rutinepregede kontortekniske oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Stillingsinnehaver bør ha god allmennutdanning, fortrinnsvis på nivå med videregående skole/fagbrev. Annen relevant kompetanse kan eventuelt erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt.

Førstesekretær SKO 1063

Stillingsinnhold

Førstesekretær kan tillegges mer avanserte kontoroppgaver.

I tillegg til rent ekspedisjonsarbeid og tradisjonelle kontorrutiner kan førstesekretærstillingen tillegges koordinering og oppfølging av kontortjenester og/eller mer spesialiserte kontoroppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Stillingsinnehaver bør ha god allmennutdanning, fortrinnsvis eksamen fra videregående skole/fagbrev. Videre kan det stilles krav om praktisk arbeidserfaring fra relevante områder, - eventuelt spesialerfaring innen aktuelle områder.

Konsulent SKO 1065

Stillingsinnhold

Konsulentstillingen kan benyttes til enklere «all-round»-saksbehandling, som ikke krever spesialisert kompetanse innenfor de respektive administrative områdene. Med «enklere saksbehandling» menes rutinepregede saksbehandlingsoppgaver som «går igjen», og utføres i henhold til forhåndsbestemte instrukser, retningslinjer og prosedyrer. Oppgavene er således preget av en ”oppskriftsmessig” arbeidsutførelse. For å illustrere nivå på oppgavene nevnes eksempler som:

 • sekretærfunksjoner for valgte organer og utvalg, herunder referat/protokollskriving og administrativ tilrettelegging

 • administrering av doktordisputaser

 • enklere, rutinepregede oppgaver/saksbehandling innenfor lønns- og regnskapsarbeid

 • bistand i administrering av eksamensavvikling, studentopptak o.l.

 • arkivassistanse, dvs elektronisk ”postmottak”, åpning, skanning, midlertidig saksregistrering, ekspedisjon av ferdigstilte dokumenter

Stillingen kan også tillegges ulike typer nøkkelfunksjoner knyttet til koordinering og administrativ tilrettelegging, men ikke oppgaver som forutsetter stor grad av selvstendig vurdering eller spisskompetanse.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav bør være 1-2- års utdanning utover videregående skole, og eventuelt noe relevant praksis. Dersom oppgavene tilsier det, kan det imidlertid være aktuelt med alternative utdanningskrav, som utdanning fra universitet eller høgskole eller annen relevant kompetanse. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.

Førstekonsulent SKO 1408

Stillingsinnhold

Førstekonsulentstillingen skal som hovedregel benyttes til spesialområder, dvs. stillingens oppgaver skal i det vesentlige være knyttet til ett av de administrative fagfeltene, som arkiv, regnskaps-, personal-, lønns-, studie- eller forskningsadministrasjon. Når det gjelder nivå på oppgavene, vil funksjonen innebære ansvar for forvaltning, veiledning og saksbehandling. Oppgavene utføres normalt etter fastlagte retningslinjer, nedfelt i eksempelvis lov, avtaler og reglementer, men stillingsinnehaveren må selvstendig kunne foreta fortolkninger, vurderinger og skjønnsmessige avveininger. Som eksempel på oppgavefelt nevnes:

 • regnskapsarbeid, som for eksempel fakturabehandling, bokføring, betalingsformidling, avstemming som krever regnskapsforståelse og kjennskap til lovbestemte rammer

 • lønnsarbeid, som for eksempel lønnsregistrering, lønnsberegning, lønns- og trekkadministrasjon

 • studieadministrative oppgaver, som for eksempel eksamensavvikling, studentopptak, informasjon, studieveiledning, undervisningsplanlegging

 • personaladministrative forvaltningsoppgaver, som for eksempel ansettelse, permisjoner, fratredelser

 • forskningsadministrative oppgaver, som for eksempel utvalgssekretær, oppfølging av søknadsprosesser, oppfølging av retningslinjer

 • arkivaroppgaver, som klassering, journalføring, fordeling av saksdokumenter, restanseoppfølging, arkivfaglig veiledning, innsynsbegjæringer

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet.

Seniorkonsulent SKO 1363

Stillingsinnhold

Seniorkonsulentstillingen kan tillegges utviklingsoppgaver, koordinering av tjenester, spesielt veiledningsansvar og/eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen tilsvarende felt som førstekonsulent SKO 1408. .

Seniorkonsulentstillingen kan være en karrieremulighet for særlig kvalifiserte førstekonsulenter

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet.

Rådgiver SKO 1434

Stillingsinnhold

Stilling som rådgiver skiller seg fra førstekonsulent/seniorkonsulent ved en mer åpen oppgaveart og løsningsform, i den forstand at oppgavene ikke i samme grad har forhåndsbestemte løsninger nedfelt i lov/avtaleverk og lignende. Rådgiver må dermed i større grad selv legge grunnlag for oppgaveutførelsen, foreta vurderinger, konsekvensanalyser, trekke konklusjoner og fremme løsningsforslag.

Eksempler på oppgaver i rådgiverstilling kan være:

 • utrednings/utviklingsoppgaver som krever stor grad av selvstendighet

 • rådgivning, kursvirksomhet/organisert opplæring, f.eks. i forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor spesielle saksområder eller fagfelt

 • forberedelse av prinsippielle/overordnede saker for ledelse og styringsorganer

 • utforming av reglementer

 • sekretær- og koordineringsfunksjon i prosjektarbeid, gruppe/utvalgsarbeid eller annen team-organisert form for arbeid med komplekse oppgaver/utredninger

Rådgiverstillingen skal vanligvis ikke benyttes til løpende forvaltningsoppgaver innenfor de ulike administrative feltene (ref eksempler på oppgavenivå under beskrivelsen av førstekonsulentstilling).

Merk: Rådgiverstillingen kan også brukes til funksjon som delarkivansvarlig, dvs stilling med ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av delarkiv. Hvis arkivansvaret inkluderer arbeidsleder- og/eller personalansvar kan SKO 1407 ”avdelingsleder” være alternativ løsning.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre er det ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Merk: Rådgiverstillingen benyttes også til feltledelse, men da er det knyttet andre kvalifikasjonskrav til stillingen. Se eget kapittel om arkeologisk feltarbeid

Seniorrådgiver SKO 1364

Stillingsinnhold

Seniorrådgiver har normalt en mer frittstående organisatorisk posisjon enn de øvrige saksbehandlerstillingene, og har vanligvis en spesialrådgiverfunksjon tilknyttet leder på enhetens øverste nivå (direktørnivå el.l.)

Seniorrådgiverstillingen omfatter høyt kvalifisert utrednings- og rådgivningsarbeid, og kan pålegges ansvar for utforming av overordnede strategier, særskilte utviklingsområder, spesialistoppgaver av særlig komplisert karakter, ”nybrottsfelt” og/eller oppgaver mer på siden av tradisjonell administrasjon. Likeledes funksjoner/oppgaver som krever særlig stor grad av samhandling mellom enheter.

Seniorrådgiverstillingen kan også representere en alternativ karrierevei til den som finnes i den tradisjonelle organisasjonsstrukturen, dvs et alternativ til lederfunksjon.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.Videre er det en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Tekniske stillinger

Forskningstekniker SKO 1512

Stillingsinnhold

Forskningtekniker benyttes til oppgaver som ikke krever formell ingeniørutdanning, dvs enklere vedlikehold og assistanse innenfor felt som eksempelvis:

 • kurslaboratoriene

 • museumsrelatert arbeid

 • grøntanlegg

 • instrumenter, utstyr

 • instruksjon og veiledning

 • utstillingsteknisk eller annen formidlingsrelatert aktivitet

 • dyrestaller

Kvalifikasjonskrav

Det kreves videregående skole, yrkesfaglig retning, - evt. håndverksutdanning. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.

Ledende forskningstekniker SKO 1514

Stillingsinnhold

Ledende forskningstekniker kan tillegges spesialiserte oppgaver innenfor tilsvarende felt som forskningstekniker SKO 1512. Stillingen kan også tillegges ansvar for driftsmessig koordinering på feltet.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves videregående skole eller tilsvarende, og/eller relevant praksis, eventuelt med spesialerfaring innenfor fagområdet. Fagbrev kan eventuelt være ønskelig. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.

Merk: SKO 1514 Ledende forskningstekniker benyttes også til feltarbeid, men da er det knyttet andre kvalifikasjonskrav til stillingen. Se eget kapittel om arkeologisk feltarbeid.

Avdelingsingeniør SKO 1085

Stillingsinnhold

Avdelingsingeniør kan tillegges selvstendige driftsoppgaver innen teknisk støtte til vitenskapelig aktivitet og administrasjon. Eksempler på oppgavefelt kan være:

 • teknisk-faglig støtte i forskning og undervisning

 • drift, vedlikehold og betjening av enklere vitenskapelig utstyr

 • instruksjon og brukerstøtte

 • drift og overvåking av arbeidsplassutstyr

 • distribusjon av patcher og programvare i større driftsmiljøer

 • koordinering av tekniske tjenester

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring.

Overingeniør SKO 1087

Stillingsinnhold

Overingeniør kan tillegges spesialistfunksjoner og/eller arbeidsledelse innenfor forskjellige tekniske fagområder. Eksempler på oppgavefelt kan være:

 • selvstendig ansvar for avansert spesialutstyr og metodeutvikling, konstruksjon av forskningsutstyr, laboratoriedrift

 • prosjektering, budsjettering

 • selvstendig ansvar for opplæring, undervisning, formidling, design/gjennomføring av utstillinger

 • IT-oppgaver på høyt faglig nivå, som for eksempel utvikling av IT-tjenester, systemadministrasjon

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det kan legges vekt på spesielle krav, utdanning og erfaring tilpasset stillingens funksjoner.

Senioringeniør SKO 1181

Stillingsinnhold

Senioringeniørstillingen omfatter høyt kvalifisert faglig arbeid, og kan for eksempel tillegges ansvar for områder som:

 • utviklingsoppgaver som krever særlig spesialistkompetanse innen fagfelt knyttet til eksempelvis IT, verksted- eller laboratorievirksomheten

 • rådgivning/faglig veiledning, for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor et spesielt fagfelt, og eller faglig/vitenskapelig-relatert undervisningsvirksomhet

 • permanente funksjoner/oppgaver av særlig komplisert karakter og/eller oppgaver som befinner seg i avdelingsvise grensefelt og forutsetter særlig grad av samhandling mellom enheter

 • ledelse innen tekniske fagfelt med personal- og økonomiforvaltning

 • forskningsrelatert virksomhet av selvstendig karakter

 • selvstendig ansvar for å initiere og videreutvikle tekniske fagfelt

Senioringeniørstillingen kan også representere en alternativ karrieremulighet til den som finnes i den tradisjonelle organisasjonsstruktur, dvs alternativ til lederfunksjon.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.

Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Sjefingeniør SKO 1088

Stillingsinnhold

Sjefingeniørstillinger omfatter særlig høyt kvalifisert faglig arbeid innenfor arbeids- og ansvarsområdene beskrevet under senioringeniør. Stillingene er tekniske fagspesialiststillinger som krever spisskompetanse på nasjonalt nivå, der det stilles vesentlig høyere krav til både teknisk kompetanse og bredde enn for senioringeniør. Sjefingeniørstillinger kan pålegges ansvar for overordnet strategi og spesialistoppgaver av særlig komplisert karakter. Sjefingeniørstillingen forventes å kunne lede og delta i tverrfaglige overgripende samarbeidsprosjekter, aktiviteter, samt kunne koordinere utadrettet arbeid mot andre institusjoner ved behov. 

Sjefingeniørstilling kan også representere en alternativ karrieremulighet til den som finnes i den tradisjonelle organisasjonsstruktur, dvs. alternativ til lederfunksjon.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Arkeologisk feltarbeid

Merk: Overordnet økonomi- og personalansvar, ansvar for faglig kvalitet, dimensjonering av arbeidet, valg av metoder og tolkning av funn er tillagt prosjektleder, som er ansatt i Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum.

Feltassistent (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Stillingsinnhold

Feltassistent utfører utgravningsoppgaver og assistanse i feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder. Eksempler på oppgaver kan være utgravning, innsamling av materiale, prøvetakinger, rydding av funn og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være at stillingsinnehaver er i gang med arkeologisk utdanning.

Assisterende feltleder (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Stillingsinnhold

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglig arbeidslederansvar for avgrenset del av større feltarbeid. Assisterende feltleder har normalt ikke for- og etterarbeid.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav er fullført bachelorgrad i arkeologi og relevant erfaring fra feltarbeid.

Feltleder (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Stillingsinnhold

Feltleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Feltlederen skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravingsprosjektet. Nærmeste overordnet er prosjektleder i Fornminneseksjonen, evt utgravingsleder i større feltarbeid som har slik lederstilling.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav er fullført bachelorgrad i arkeologi og bred erfaring fra feltarbeid.

Utgravingsleder (SKO 1434 Rådgiver)

Merk: Stillingen benyttes primært ved større feltarbeid.

Stillingsinnhold

Utgravningsleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Utgravningslederen skal ivareta løpende faglig og administrativ arbeidsledelse av større feltarbeid med flere parallelle undersøkelser. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravingsprosjektet. Utgravingsleder er overordnet feltledere og direkte underordnet prosjektleder i Fornminneseksjonen.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være fullført mastergrad i arkeologi og feltledererfaring. Stillingsinnehaver må vanligvis også ha relevant spesialkompetanse.

Driftstekniske stillinger

Driftstekniker SKO 1136

Stillingsinnhold

Stillingen som driftstekniker skal ivareta drifts- og vedlikeholdsoppgaver innen fagfeltene park, bygningstjeneste og VVS samt utføre beredskaps- vaktholds- og vaktmestertjeneste innenfor alle ovennevnte felter.

Kvalifikasjonskrav

Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant håndverksmessig bakgrunn. Fagbrev innen relevante felt vil være en fordel.

Driftsleder SKO 1137

Stillingsinnhold

Driftslederstillingen skal ivareta drifts- og vedlikeholdsoppgaver innen fagfeltene park- og bygningstjeneste og VVS, samt utføre beredskaps- og vaktholdsoppgaver innenfor alle ovennevnte arbeidsområder. Stillingen er tillagt daglig arbeidsledelse innen et geografisk område.

Kvalifikasjonskrav

Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant håndverksmessig bakgrunn. Fagbrev innen relevante felt vil være en fordel. Det vil bli lagt vekt på lederegenskaper/ledererfaring.

Renholder SKO 1130

Stillingsinnhold

Renholderstillingen omfatter all form for vanlig renhold.

Kvalifikasjonskrav

Ingen spesielle krav til utdanning, men det legges vekt på kjennskap til arbeidsområdet og erfaring.

Renholdsleder SKO 1132

Stillingsinnhold

Arbeidsområdet for stillingen som renholdsleder omfatter all form for vanlig renhold og administrative renholdsrutiner. Stillingen innebærer daglig arbeidsledelse for en renholdsgruppe og/eller et renholdsområde.

Kvalifikasjonskrav

Ingen spesielle krav til utdanning, men det legges vekt på relevant opplæring og erfaring. Det kan legges vekt på erfaring i arbeidsledelse og kjennskap til administrative rutiner. Relevant fagbrev kan være en fordel.

Klinikkstillinger

Klinikksekretær SKO 1379/Tannhelsesekretær SKO 1545

Stillingsinnhold

Klinikksekretærstillingen omfatter eksempelvis:

 • oppgaver relatert til pasientbehandling

 • praktisk veiledning i forhold til studenter

 • hygienerelaterte oppgaver

 • instrumentbehandling og sterilisering, pakking og kontroll av rent utstyr, lager- og forsyningsarbeid

 • drifts- og vedlikeholdsoppgaver

 • elektronisk pasientregistrering

 • tilrettelegging for demonstrasjoner og annen undervisning

 • registrering av materiell

Kvalifikasjonskrav

Utdanning som tannhelse-/klinikksekretær, helsesekretær , hjelpepleier eller annen helseutdanning. Relevant praksis fra yrket vektlegges, og kan eventuelt erstatte kravet til utdanning.

Arbeidstakere som har autorisasjon til å bruke tittel tannhelsesekretær innplasseres i SKO 1545 Tannhelsesekretær

Tannpleier SKO 1533

Stillingsinnhold

Arbeidsområdene er knyttet til klinisk virksomhet og til tannpleierutdanningen.

Stillingen kan omfatte blant annet følgende oppgaver:

 • Tannpleierfaglige oppgaver

 • Behandling og etterkontroll av pasienter i samarbeid med faglig personale

 • Assistanse ved vitenskapelige forsøk / deltakelse i forskningsprosjekter

 • Deltakelse i administrativ og faglig drift

 • Tilrettelegging, administrering og koordinering av kurs/undervisningstilbud

 • Klinisk og teoretisk instruksjon, veiledning og undervisning

 • Klasselederfunksjon i tannpleierutdanningen

Kvalifikasjonskrav

Godkjent tannpleierutdanning. I enkelte tilfelle kan det være ønskelig med pedagogisk utdanning, pedagogisk erfaring eller annen relevant erfaring.

Klinikkkoordinator SKO 1033

Stillingsinnhold

Klinikkkoordinator utøver sitt ansvar på vegne av oversykepleier / avdelingsleder.

Generelt:

 • Daglig koordinering og arbeidsledelse av teknisk-klinisk drift innenfor en avgrenset klinikkenhet i samarbeid med oversykepleier/ avdelingsleder.

 • Deltakelse i den løpende virksomhet.

 • Deltakelse i oppfølging av rutiner i forhold til kvalitetssikring og service.

 • Oppgaver relatert til pasientbehandling.

 • Hygienerelaterte oppgaver.

 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Spesielt:

 • Oppgaver relatert til utstyr (ved radiologi).

 • Tilrettelegging for demonstrasjoner og annen undervisning (ved propedeutisk virksomhet).

 • Vedlikehold av utstyr og instrumenter (ved propedeutisk virksomhet og sterilsentralen)

Kvalifikasjonskrav

Utdanning som tannhelsesekretær, tannpleier, hjelpepleier eller sykepleier. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.

Relevant praksis fra yrket vektlegges. Søkere bør kunne dokumentere erfaring innen koordinering av driftsfunksjoner.

Oversykepleier SKO 0820 (avdelingsleder)

Stillingsinnhold

Oversykepleier/avdelingsleder er administrativt underordnet klinikksjef som har ansvaret for klinikkens virksomhet. Oversykepleier/avdelingsleder utøver sitt ansvar på vegne av klinikksjefen.

Stillingens ansvars- og oppgavefelt er bredt, og det vil kunne endre seg i takt med nye/endrede behov ved IKO.

Oversykepleier/avdelingsleder har blant annet ansvar for daglig organisering og tilrettelegging av teknisk-klinisk drift i forhold til studenter, pasienter, vitenskapelig personale og instruktørtannleger samt ansvar for daglig oppfølging av klinikkens rutiner i forhold til kvalitetssikring og service. Oversykepleier/avdelingsleder har personalansvar og det overordnede arbeidslederansvar for teknisk-klinisk personale, skal holde oversikt over klinikkens personale og ha en koordinerende rolle overfor instituttadministrasjonen når det gjelder rekruttering. En viktig del av stillingen vil også være oppfølging av pasientøkonomien i klinikken. I gitte situasjoner kan det være aktuelt for klinikkavdelingsleder å delta i klinisk arbeid.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå, autorisasjon som sykepleier og helseadministrativ tilleggsutdanning fra universitet eller høgskole. Det kan videre legges vekt på ledelses-, samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Bibliotekarstillinger

Bibliotekar SKO 1410

Stillingsinnhold

Bibliotekar SKO 1410 benyttes innenfor ordinært bibliotekfaglig arbeidsområde.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning minimum tilsvarende bachelor-nivå innenfor fagområdet.

Spesialbibliotekar SKO 1515

Stillingsinnhold

Stillingen som bibliotekar SKO 1515 kan tillegges faglig og administrativ ledelse av bibliotekfaglig avdeling og eventuelt mindre krevende instituttbibliotek, og /eller oppgaver som krever spesialisering innen fagfeltet.

Ledelse kan blant annet innebære ansvar for enhetens forvaltning, drift og løpende utvikling av fagsamlinger og tjenestetilbud.

Spesialiseringen kan eksempelvis være knyttet til

 • brukeropplæring

 • betjening av publikum

 • katalogisering

 • bokbestilling

 • innlån

 • bokvalg og indeksering

SKO 1515 Bibliotekar kan ha ansvar for personal- og økonomifunksjoner som er delegert til det aktuelle nivået i organisasjonen der stillingen er.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning minimum tilsvarende bachelor-nivå innenfor fagområdet.

Relevant bibliotekfaglig praksis og/eller ledererfaring vil bli tillagt vekt.

Hovedbibliotekar SKO 1077

Stillingsinnhold

Stillingen som hovedbibliotekar kan tillegges ledelse av bibliotek/instituttbibliotek og/eller krevende oppgaver som forutsetter høy grad av spesialisering.

Ledelse kan blant annet innebære faglig og administrativt driftsansvar, personal- og økonomifunksjoner, kvalitetssikring av oppgavene og ansvar for utvikling av kompetanse, samlinger og tjenester.

Spesialiseringen kan eksempelvis omfatte faglig ansvar for:

 • brukeropplæring

 • betjening av publikum

 • katalogisering

 • bokbestilling

 • innlån

 • bokvalg og indeksering

For øvrig kan oppgavene inkludere faglig og administrativt ansvar for lesesaler/studentbibliotek.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning minimum tilsvarende bachelor-nivå innenfor fagområdet.

Er stillingen tilknyttet spesielle fagmiljøer kan det stilles krav om relevant fagutdanning, arbeidserfaring, samt eventuelt lederkompetanse når dette er relevant.

Publisert 24. juni 2009 15:20 - Sist endret 18. nov. 2020 14:46