English version of this page

Retningslinjer for behandling av søknad om stilling som doktorgradsstipendiat ved Det humanistiske fakultet

Godkjent av dekanen 19.11.2008, justert 30.04.2010, justert 02.08.2013


Virkeområdet

Retningslinjene gjelder alle doktorgradsstipendstillinger:

 1. Universitetsstipendiatstillinger utlyst av fakultetet, et institutt/senter eller flere i samarbeid.
 2. Eksternt finansierte stipendstillinger.

Kunngjøring

 • Alle stillinger som skal besettes for mer enn ett år skal kunngjøres offentlig. Kunngjøringen utformes i henhold til fastsatt mal. Kunngjøringstekst sendes til Tilsettingsutvalget (TUV) for godkjenning.
 • Utlysningstekst for eksternt finansierte stipendstillinger godkjennes av instituttstyret uten behandling i TUV.

Søknad

 • Søknad sendes i henhold til instruks i stillingsutlysning.
 • Søknader som ikke er sendt inn i henhold til kravene avvises uten videre behandling.
 • Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene til stillingen avvises uten videre behandling.

Prosjektbeskrivelse

 • Prosjektbeskrivelsen skal utformes i tråd med fakultetets veiledning og skal ikke overstige 14 000 tegn (inkl. fotnoter og mellomrom).
 • Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk (ev. dansk eller svensk) eller engelsk.

Opptakskrav

 • Stilling som stipendiat har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at søkeren har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende), eller tilsvarende utdanning som det enkelte fakultet har godkjent som grunnlag for opptak. I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.
 • Mastergrad (eller tilsvarende) skal være oppnådd og sensur skal som hovedregel foreligge ved søknadstidspunktet
 • Opptak av kandidater forutsetter at fakultetet kan tilby veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt søkeren vil skrive sin avhandling innenfor. Kandidaten skal kunne knyttes til et aktivt forskningsmiljø.

Komité

 • Det oppnevnes en innstillingskomité bestående av minst 3 personer.
 • Komiteen skal ha følgende sammensetning:
  1. Minst to fagpersoner med kompetanse på det fagfelt stillingen er tilknyttet. Dersom stipendstillingen er knyttet til et prosjekt, oppnevnes prosjektlederen eller en annen sentral person i prosjektet.
  2. Instituttleder/forskningsleder eller den instituttleder/forskningsleder bemyndiger
 • Begge kjønn skal hvis mulig være representert i komiteen.
 • Når en stilling kan plasseres på flere institutter eller sentre, oppnevner de berørte institutt-/forskningsledere i fellesskap en komité med minst ett medlem fra hvert av de involverte instituttene.

Vurdering av søknad

 • Søknadene vurderes i henhold til følgende kriterier:
  • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet, herunder fagbakgrunn og karaktergrunnlag, studieprogresjon, tid fra avsluttende eksamen og relevant faglig aktivitet
  • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
  • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner
  • prosjektets vitenskapelige kvalitet, forskningsmessig aktualitet og nyskapning, faglig relevans for fagmiljø ved HF og tilknytning til faglig nettverk.
 • Innstillingskomiteen kan innhente vurderinger fra fagpersoner utenfor komiteen.
 • Vurderingsskjema kan brukes ved vurdering av søkerne
 • Vurderingene er unntatt offentlighet og sendes ikke til søkeren.

Innstilling og ansettelse

 • Innstillingskomiteen skriver en innstilling i henhold til egen mal for innstillingsdokumentet. Det må fremkomme at alle søkere er vurdert i innstillingen. De innstilte søkerne rangeres og det skal argumenteres for rangeringen.
 • Er vurderingsskjema benyttet, kan skjemaene legges ved innstillingen.
 • Innstillingskomiteen skal benytte intervju og referanseintervju.
 • Innstillingene er unntatt offentlighet og sendes ikke til søkeren.
 • Innstilling fra komitéen behandles av Instituttstyret, som fatter innstillingsvedtak. Dersom en stilling kan plasseres på flere institutter, er det instituttstyret ved det instituttet som administrerer utlysningen som vedtar innstillingen.
 • Innstillingen går til behandling i TUV, som fatter vedtak om ansettelse i stipendstillinger.
 • Vedtak om ansettelse offentliggjøres i protokoll fra møte i TUV og gjøres kjent ved melding til søkerne.
 • Ved ansettelse i stipendstillinger som er eksternt finansiert, er ansettelsesmyndighet delegert til Instituttstyret. Instituttstyret fatter vedtak om ansettelse på bakgrunn av komitéinnstillingen og vurderingene.

Tilbud om stilling

Leder ved instituttet tilbyr stilling til søker i tråd med vedtak i TUV/instituttstyret.

Publisert 18. nov. 2015 10:50 - Sist endret 18. nov. 2020 14:04