English version of this page

Retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved UiO

Vedtatt av kollegiet 12. juni 1990, revidert 14. desember 1993, 6. mars 2008 og 20. juni 2017.


1 Formål

Hensikten med forsknings- og utdanningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet, utvikling av utdanningsvirksomhet og pedagogisk utvikling. Forsknings- og utdanningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forskningskontakter, faglig fornyelse, utvikling av undervisning, emner og studieprogrammer, arbeid med studiekvalitet eller pedagogisk utvikling. Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til å søke om forsknings- og utdanningstermin etter retningslinjene.

2 Søknad

Begrunnet søknad om forsknings- og utdanningstermin sendes instituttet på eget skjema. Med søknaden skal det følge en plan for hvordan terminen er tenkt benyttet. Søknadsfrist fastsettes av det enkelte fakultet.

3 Tildeling

Forsknings- og utdanningstermin tildeles av det enkelte fakultet, eventuelt av grunnenhet etter delegering fra fakultetet. Tildelingen forutsetter at grunnenheten finner søkerens arbeidsplan for terminen tilfredsstillende. En søker som uten gyldig grunn (særlig tyngende arbeidsoppgaver av annen art, sykdom e.l.) over lengre tid ikke har oppfylt sin forsknings- og undervisningsplikt, kan nektes forsknings- og utdanningstermin eller bli bedt om å delta i bestemte kompetanseutviklende kurs e.l. Tildeling er normalt avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres og finansieres. Bistillingsinnehavere må selv ordne med permisjon og lønn fra sin hovedarbeidsgiver.

Dersom det blir behov for en prioritering av søkere, skal det legges vekt på opptjent ansiennitet (jf. punkt 4), de framlagte planer for arbeidet, tidligere forskningsinnsats, behov for å legge arbeidet til et annet sted enn egen institusjon, særlig innsats i undervisning, veiledning eller annen universitetsvirksomhet som ikke dekkes av bestemmelsene i punkt 4, særlig tyngende omsorgsarbeid, og kvinners muligheter til å kvalifisere seg til toppstillinger. I vurderingen skal det videre tas hensyn til arbeidssituasjonen ved den enkelte enhet og til eventuelle tidligere forskningsterminer med annen vikarfinansiering enn universitetets. Den enkelte enhet bør søke å unngå å avbryte veiledningsforhold til hovedfagsstudenter eller doktorgradskandidater, eventuelt sørge for at veiledningsoppgavene kan overføres slik at de berørte studenter/kandidater ikke blir skadelidende. Dersom to søkere står tilnærmet likt etter en samlet vurdering ut fra ansiennitet og faglige og arbeidsmessige kriterier, skal en kvinnelig søker gå foran en mannlig søker.

Eventuelt avslag på søknad om forsknings- og utdanningstermin kan ankes til høyere nivå.

4 Opptjening

En fast vitenskapelig tilsatt tjener opp ansiennitet til to måneders forsknings- og utdanningstermin pr. tjenesteår når de undervisningsoppgaver og administrative plikter som ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Opptjent tid kan benyttes til en forsknings- og utdanningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste. Når særlige hensyn (f.eks. til tilsatte i kombinerte stillinger) tilsier det, kan et fakultet innvilge kortere terminer, med tilsvarende avkortning i opptjeningstid. Særavtale for valgt og tilsatt ledelseved UiO, inngått 5. desember 2006, gir rektor, prorektor, viserektor og dekan full undervisningsfri og rett til forsknings- og utdanningsstermin i ett år etter fungeringstidens utløp. Det samme gis instituttleder som går tilbake til ordinær forskerstilling ved UiO. Prodekanen kan gis undervisningsfri i halv stilling og rett til forsknings- og utdanningsstermin i ett år etter fungeringstidens utløp. Se for øvrig særavtalen om andre vilkår når det gjelder lederstillinger under hundre prosent stilling og om tidspunkt for forsknings- og utdanningsterminen.

Fravær pga. foreldrepermisjon skal ikke trekkes fra ved beregning av forsknings- og utdanningstermin. Dette gjelder også i forbindelse med adopsjon, mens annen rettighetsbestemt permisjon ikke gir tilsvarende rett.

5 Rettigheter og plikter i terminen

Den tilsatte har permisjon med full lønn i sin forsknings- og utdanningstermin. Den som har forsknings- og utdanningstermin skal ikke, uten i samråd med sitt institutt, påta seg andre plikter som kan være til hinder for formålet med terminen. Den tilsatte er fritatt for alle valgte universitetsverv under forsknings- og utdanningsterminen med mindre annet er spesielt avtalt. I terminen kan den tilsatte legge sin forskningsvirksomhet til et annet egnet sted enn egen institusjon.

6 Rapport

Innen en måned etter terminens utløp skal den tilsatte sende en kortfattet rapport til innvilgende instans om hvordan terminen ble benyttet.

7 Utfyllende bestemmelser

Det enkelte fakultet kan gi utfyllende bestemmelser til disse retningslinjene.

Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 14. jan. 2020 15:27