Kan bedre styring av IKT bidra til innovasjon i forvaltningen?

Partnerforums innovasjonsnettverks femte møte:

God styring av IKT er blitt svært krevende. Mengden teknologisystemer og høyt antall ulike leverandører gjør styring og ledelse til en hovedutfordring ved offentlige IT-prosjekter. Seminaret søker å belyse hvordan det offentlige bør håndtere sine IKT-utfordringer framover. Har det offentlige noe å lære av det private næringsliv?

PROGRAM

12.45

Registrering, enkel bevertning

13.00

Velkommen ved Per Koch, direktør for Analyse og strategiutvikling, NFR

13.05

Visjoner og muligheter (pdf) ved Jørund Leknes, politisk rådgiver, FAD

13.25

Presentasjon av problemstillinger og utfordringer (pdf)
ved Jens Nørve, fungerende avdelingsdirektør, IT styring og samordning, Difi

13.55

Skattedirektoratet - status og utfordringer (pdf)
ved Karl Olav Wroldsen, IT-direktør, Skattedirektoratet

14.15

Kaffepåfyll

14.25

Diskusjonsinnlegg og diskusjon

Korte innlegg ved:
- Arne Krokan, professor, NTNU Blogg: presentasjon og diskusjonsforum
- Bo Hjort Christensen, studierektor, Handelshøyskolen BI

15.25

Oppsummering

Om temaet
Ledere i offentlig sektor møter i økende grad forventninger om elektronisk samhandling og døgnåpne selvbetjeningsløsninger. Dette kombinert med et nesten uendelig elektronisk "informasjonshav", setter nye krav til ledernes kompetanse for å organisere virksomheten og deres prosesser på en best mulig måte. Flere og flere ledere erkjenner at det ikke er hensiktsmessig (eller mulig?) å bygge opp egen kompetanse og løsninger på alle områder som er ønskelig, og søker samarbeid med andre med sikte på gjenbruk og etablering av fellesløsninger. I tillegg bygges det opp kompetanse på enkeltområder som det offentlige skal kunne trekke på i fellesskap, herunder arbeidet med standardisering, arkitektur, god IKT-styring. Gitt begrensede ressurser i forhold til utfordringene, vil vi legge vekt på å jobbe med løsninger som gir gjenbruks- og overføringsverdi i forhold til de mange hundre kommuner og etater som her står overfor tildels sammenfallende utfordringer.

Bør vi jobbe med å utvikle kompetansesenter? Styrke erfaringsutvekslingen? Etablere fellestjenester og komponenter? - hva med det kommunale selvstyret? - finansieringen? - eierskapet? - ansvaret?


Om bidragsyterne

Per Koch direktør for analyse og strategiutvikling i Forskningsrådet med ansvar for utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken. Fra 2000 til 2006 var han ansatt ved forskningsinstituttet STEP, senere NIFU STEP, som forsker og leder, der han hadde hovedfokus på innovasjon og innovasjonspolitikk. Fra 2003 til 2005 ledet han PUBLIN, om innovasjon i offentlig sektor, et prosjekt under EUs femte rammeprogram.

Jørund Leknes er poltisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (SV). Lekneshar vært 1. vara til Stortinget for Sør-Trøndelag SV 2001-2005. Han har vært styremedlem i Sør-Trøndelag SV og Trondheim SV. Leknes har påbegynt en Bachelor i politisk økonomi ved NTNU og Bacherlor i systemutvikling ved ingeniørutdanninga, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Jens Nørve er fungerende avdelingsdirektør, IT styring og samordning, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Jens har jobbet syv - åtte i forskjellige departementer med IT-politikk (på 90-tallet). Etter dette har han vært syv år i privat næringsliv. Jens vil belyse problemstillingene ut fra denne bakgrunnen.

Karl Olav Wroldsen er IT-direktør i Skattedirektoratet. Skatteetaten er nylig omorganisert med mål om å oppnå bedre kommunikasjon med publikum og samarbeidende virksomheter. Karl Olav vil utdype om status og utfordringer fra utviklingsarbeidet.

Arne Krokan er dr.polit og professor ved NTNU, der han arbeider med teknologi, organisasjon og ledelse. Krokan holder masterkurs blant annet i eGovernment og "teknologi, verdiskaping og samfunnsendring". Han holder en rekke foredrag.

Bo Hjort Christensen er studierektor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han underviser i IT-ledelse og er forfatter/medforfatter til flere fagbøker innen Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Hjort Christensen har også praktisk erfaring som utvikler og som deltaker i større anskaffelses- og implementeringsprosjekter.Han er mye brukt som foredragsholder om mer effektiv bruk av IT.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Innovasjon, IKT, Styring, Forvaltningspolitikk
Publisert 29. juni 2011 11:20 - Sist endret 27. juli 2011 13:00