Nettverk for innovasjon i offentlig forvaltning

Nettverket er nå lagt ned. Partnerforum startet nettverket ut fra ambisjonen om å bidra til drøfting av innovasjon i offentlig sektor. Det ble arrangert seks nettverksmøter i løpet av 2007-2009. En arbeidsgruppe bestående av ansatte hos flere av partnerne sto for planleggingen av seminarene.

Om nettverket:

Det sies og skrives mye om hva bedrifter kan gjøre for å bedre sin evne til innovasjon. Men på samme måte som det finnes lærende bedrifter, finnes det også offentlige institusjoner med evne til kompetanseoppbygging, entreprenørskap, problemløsning og innovasjon.

Innovasjon i offentlig sektor burde være av stor interesse for medlemmene av Partnerforum. Departementer og direktorater må utvikle egne prosesser for læring, organisering og nyskaping, om det nå er utviklingen av en ny politisk strategi eller et nytt sett med virkemidler. Mange av dem har også et sektoransvar som omfatter styring av offentlige institusjoner, institusjoner som hele tiden stilles overfor nye krav når det gjelder god, effektiv og kostnadsvarende leveranse av tjenester.

Med innovasjon forstår vi offentlige organisasjoners evne til å endre adferd for å løse problemer og møte nye utfordringer. Og det mange spørsmål som krever oppmerksomhet. Hvordan skal våre institusjoner for helse og sosial omsorg takle eldrebølgen? Hvordan kan det offentlige bruke e-tjenester for å forbedre kontakten med borgerne? Hvordan skal man sikre et godt kunnskapsgrunnlag for næringspolitikken?

Innovasjon i offentlig sektor er mer enn behovet for modernisering og effektivisering, bruk av ny teknologi og nye organisasjonsformer. I videre forstand omfatter temaet institusjonenes evne til læring mer generelt, samspillet i det offentlige virkemiddelapparatet, samvirket mellom privat og offentlig sektor, samt kompetanse for politikk-utforming.

Nettverket for innovasjon i offentlig sektor tok blant annet opp:

  • Hva som hindrer og fremmer innovasjon
  • Hvordan offentlige institusjoner kan styrke egen læring og nyskaping
  • Betydningen av kreativt entreprenørskap
  • Betydningen av nasjonale og internasjonale nettverk
  • Gode rammebetingelser for policy-læring i departementer og råd

Møteoversikt

Nettverket var for ansatte hos partnerne som ønsket å styrke sin kompetanse innen temaet. Temaene på møtene ble bestemt av nettverkets deltakere underveis. Partnere med relevante ressurser, eller også "cases", ble invitert spesielt til å bidra med sine kunnskaper om emnet. Møtene hadde til hensikt å kartlegge hva som stimulerer og hindrer nødvendig innovasjon og bidra med konkrete forslag til strategier og tiltak.

 

Ansvarlig for Partnerforums nettverk: Partnerforums sekretariat.
Epostadresse: partnerforum@uio.no

 

Emneord: Innovasjon
Publisert 29. juni 2011 11:20 - Sist endret 11. apr. 2014 14:36