Strategiarbeid i direktoratene: Etatsstyringens C-moment

Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement

Strategi -

Det langsiktige perspektivet settes stadig under press fra oppmerksomhet om de kortsiktige sakene. For at en strategi skal fungere godt i en slik hverdag, kan det være lurt å sørge for at departement og underliggende virksomhet er samsnakket om hvilke muligheter og utfordringer de står overfor.

Men hvor mye skal et departement involvere seg i en underliggende virksomhets strategi?

Case: Utviklingen av den strategiske styringen av NAV. Hva kjennetegner NAVs analysearbeid?

Video fra seminaret

Last ned mediefil

Program

12.00

Registrering og enkel bevertning

12:30

Velkommen ved Partnerforums sekretariat
Seminarleder: Ruth Astrid Sæter

 

Pause - mingling og enkel bevertning

13:45
  Diskusjon med innspill fra salen. Diskusjonsleder: Ruth Astrid Sæter
15:30 Slutt
  Med forbehold om endringer

Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne. Husk ID-kort for passering av sperren for inngang til auditoriet.
 

Seminaret er nå fulltegnet. Sett deg gjerne opp på venteliste, vi tar kontakt om vi får ledige plasser.

Venteliste
 

Om foredragsholderne og deres foredrag

Siri Bjørtuft Ellingsen er seniorrådgiver i divisjon for styring, organisering og ledelse i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Her arbeider hun primært med virksomhetsstyring  (herunder risikostyring, intern kontroll og intern revisjon). I høst har hun ledet et prosjekt som har sett nærmere på planlegging og styring i et flerårig perspektiv i staten, sett i lys av kravene i økonomiregelverket. Siri er utdannet statsviter ved UiO og har tidligere arbeidet i Forsvarsdepartementet, Statsbygg, Riksrevisjonen og Skatteetaten.
Om foredraget: Statlige virksomheter skal styre og planlegge i både et ettårig og flerårig perspektiv. Men hva gjør strategi i staten spesielt? Og hvilken dialog skal et departement og en underliggende virksomhet ha om strategiarbeid?
 

Jostein Askim er professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Han forsker på forvaltningsreformer og styring i offentlig sektor og er ansvarlig for UiO og DFØs videreutdanningsemne i etatsstyring.
Om foredraget: I etatsstyring har strategi vært et element med uavklart eierskap og underutviklede prosesser, begreper og formater. Vil det endre seg, og i så fall, er det bra?

 

 

 

Øyvind Møklebust er utdannet sosionom, sosiolog og  med MBA i offentlig økonomi og ledelse fra NHH. Han har jobbet i NAV siden 2012 og ledet arbeidet med oppdatering av NAVs virksomhetsstrategi, langtidsplan og sitter i redaksjonskomiteen for omverdenanalysen. Før den har han arbeidet 5 år i ASD med etatsstyring og sosialpolitikk. Tidligere 10 års erfaring fra ledelsesnivå i bydel i Oslo. 

Om foredraget: I caset får vi bl.a. høre om NAVs utfordringsbilde og tilnærmingen til den langsiktige styringen. Herunder hvordan NAV utviklet strategien og hvordan samarbeidet med departementet forløp i utviklingen av strategien - spesielt, og i den langsiktige styringen generelt.

 

Espen Opjordsmoen er utdannet statsviter fra UiO. Han ar arbeidet som avdelingsdirektør og nå spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet siden 2011. Hovedoppgaver har vært styringsdialogen mellom NAV og ASD knyttet til langsiktige utfordringer og strategiske initaitiver. Tidligere erfaring bl.a. fra 16 år i PricewaterhouseCoopers (PwC) som senior manager og direktør innenfor fagområdet selskapsledelse og virksomhetsstyring der han arbeidet med store selskaper i privat og offentlig sektor.


Ruth Astrid L. Sæter er seminarets møteleder. Hun er journalist av utdanning og har mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene har hun jobbet mest inn mot kommunikasjon, særlig som møte- og debattleder. Norges Forskningsråd, Enova, Standard Norge, Statens kartverk og Nordisk ministerråd er blant dem som har brukt Ruth Astrid som møteleder det siste året.

 

Om Partnerforums nettverk: Seminarserie om strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Temaet er ønsket av partnerne i fellesskap. Målet med nettverket er å få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2019-2021. To seminarer skal etter planen avholdes hvert år i perioden 2019-21. 
Se nettverkets nettside om forrige seminar.

Partnerne ønsker følgende fokus for nettverkets seminarer:

 • Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?
  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe

Vi inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen vil i samarbeid med sekretariatet foreslå tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) slik at seminarer oppleves som relevante og praktisk nyttige for deltakerne. 

Arbeidsgruppen består pr i dag (april 2019) av ressurspersoner fra hhv Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges forskningsråd, DFØ og DIFI. Gruppa møtes ved behov, fortrinnsvis en gang mellom hvert seminar for å oppsummere erfaringer og legge planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppe.

Partnerforums tidligere nettverk - seminarserier innen ulike temaer.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Ledelse, Styring, Effektivitet
Publisert 9. des. 2019 13:13 - Sist endret 6. feb. 2020 10:23