Strategiarbeid i direktoratene: Etatsstyringens C-moment

Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement

Strategi -

Det langsiktige perspektivet settes stadig under press fra oppmerksomhet om de kortsiktige sakene. For at en strategi skal fungere godt i en slik hverdag, kan det være lurt å sørge for at departement og underliggende virksomhet er samsnakket om hvilke muligheter og utfordringer de står overfor.

Men hvor mye skal et departement involvere seg i en underliggende virksomhets strategi?

Case: Utviklingen av den strategiske styringen av NAV. Hva kjennetegner NAVs analysearbeid?

Program

12.00

Registrering og enkel bevertning

12:30

Velkommen ved Partnerforums sekretariat
Seminarleder: Ruth Astrid Sæter

 • Strategi i statlige virksomheter – hva er spesielt med det?
  Siri Bjørtuft Ellingsen, seniorrådgiver, DFØ
 • Strategi: Etatsstyringens C-moment 
  Jostein Askim, professor, UiO
 

Pause - mingling og enkel bevertning

13:45
 • Case: Utviklingen av den strategiske styringen i NAV
  Øyvind Møklebust, seniorrådgiver, NAV 
 • Departementets samarbeid med NAV under utviklingen av strategien
  Espen Opjordsmoen, spesialrådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet
  Diskusjon med innspill fra salen. Diskusjonsleder: Ruth Astrid Sæter
15:30 Slutt
  Med forbehold om endringer

Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne.

Påmelding    

Om foredragsholderne og deres foredrag

Siri Bjørtuft Ellingsen er seniorrådgiver i divisjon for styring, organisering og ledelse i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Her arbeider hun primært med virksomhetsstyring  (herunder risikostyring, intern kontroll og intern revisjon). I høst har hun ledet et prosjekt som har sett nærmere på planlegging og styring i et flerårig perspektiv i staten, sett i lys av kravene i økonomiregelverket. Siri er utdannet statsviter ved UiO og har tidligere arbeidet i Forsvarsdepartementet, Statsbygg, Riksrevisjonen og Skatteetaten.
Om foredraget: Statlige virksomheter skal styre og planlegge i både et ettårig og flerårig perspektiv. Men hva gjør strategi i staten spesielt? Og hvilken dialog skal et departement og en underliggende virksomhet ha om strategiarbeid?
 

Jostein Askim er professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Han forsker på forvaltningsreformer og styring i offentlig sektor og er ansvarlig for UiO og DFØs videreutdanningsemne i etatsstyring.
Om foredraget: I etatsstyring har strategi vært et element med uavklart eierskap og underutviklede prosesser, begreper og formater. Vil det endre seg, og i så fall, er det bra?

 

 

 

Øyvind Møklebust er utdannet sosionom, sosiolog og  med MBA i offentlig økonomi og ledelse fra NHH. Han har jobbet i NAV siden 2012 og ledet arbeidet med oppdatering av NAVs virksomhetsstrategi, langtidsplan og sitter i redaksjonskomiteen for omverdenanalysen. Før den har han arbeidet 5 år i ASD med etatsstyring og sosialpolitikk. Tidligere 10 års erfaring fra ledelsesnivå i bydel i Oslo. 

Om foredraget: I caset får vi bl.a. høre om NAVs utfordringsbilde og tilnærmingen til den langsiktige styringen. Herunder hvordan NAV utviklet strategien og hvordan samarbeidet med departementet forløp i utviklingen av strategien - spesielt, og i den langsiktige styringen generelt.

 

Espen Opjordsmoen er utdannet statsviter fra UiO. Han ar arbeidet som avdelingsdirektør og nå spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet siden 2011. Hovedoppgaver har vært styringsdialogen mellom NAV og ASD knyttet til langsiktige utfordringer og strategiske initaitiver. Tidligere erfaring bl.a. fra 16 år i PricewaterhouseCoopers (PwC) som senior manager og direktør innenfor fagområdet selskapsledelse og virksomhetsstyring der han arbeidet med store selskaper i privat og offentlig sektor.


Ruth Astrid L. Sæter er seminarets møteleder. Hun er journalist av utdanning og har mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene har hun jobbet mest inn mot kommunikasjon, særlig som møte- og debattleder. Norges Forskningsråd, Enova, Standard Norge, Statens kartverk og Nordisk ministerråd er blant dem som har brukt Ruth Astrid som møteleder det siste året.

 

Om Partnerforums nettverk: Seminarserie om strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Temaet er ønsket av partnerne i fellesskap. Målet med nettverket er å få fram aktuelle problemstillinger og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere nettverksseminarer for å kunne melde seg på.

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2019-2021. To seminarer skal etter planen avholdes hvert år i perioden 2019-21. 
Se nettverkets nettside om forrige seminar.

Partnerne ønsker følgende fokus for nettverkets seminarer:

 • Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?
  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe

Vi inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen vil i samarbeid med sekretariatet foreslå tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) slik at seminarer oppleves som relevante og praktisk nyttige for deltakerne. 

Arbeidsgruppen består pr i dag (april 2019) av ressurspersoner fra hhv Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges forskningsråd, DFØ og DIFI. Gruppa møtes ved behov, fortrinnsvis en gang mellom hvert seminar for å oppsummere erfaringer og legge planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppe.

Partnerforums tidligere nettverk - seminarserier innen ulike temaer.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Ledelse, Styring, Effektivitet
Publisert 9. des. 2019 13:13 - Sist endret 13. jan. 2020 11:32