Bruk av strategi i krisetid

Kriser røsker opp i systemer og utløser nyskapning. Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre? Overlever strategiene møtet med virkeligheten?

Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint

Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor, seminar nr 6:

Hva kan vi lære av vår siste tids kriser? Blir strategiene bedre? 
Seminar om krisehåndtering, beredskapsarbeid, og viktigheten av sosial kapital.

 

Program

12:30 Registrering og enkel bevertning

13:00

Velkommen ved Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat
Seminarleder Ruth Astrid Sæter

13:05

Strategi og ledelse i fremtidens beredskapsarbeid  
Elisabeth S Aarsæther, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

13:30

Beredskapsstrategier og kriseledelse – er det sammenheng?
Eirik Kristoffersen, general og forsvarssjef

13:50

Kriseledelse i utenrikstjenesten (PDF)
Monica Nagelgaard, avdelingsdirektør, Utenriksdepartementet

14:10

Pause  -  mingling og enkel bevertning

14:25

Organisering og ledelsesutvikling: Hva redder oss når kriser lammer organisasjoner? (PDF)  Jan Ketil Arnulf, professor, BI

14:50


 

Samtale mellom innlederne med spørsmål fra seminardeltakerne ledet av Ruth Astrid Sæter.
Delta ved å sende inn spørsmål via Slido; bruk koden #PF-Strategi 

15:30 Slutt.
Med forbehold om endringer  

Dette er siste seminar i en serie på seks om strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor. Nettverksseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne og spesielt inviterte.
Du kan delta fysisk eller digitalt. Alle som melder seg på vil i forkant av seminaret få tilsendt lenke for streaming av seminaret.

Påmelding

Meld deg på for fysisk deltakelse
 

Om foredragsholderne og deres foredrag

Elisabeth Sørbøe Aarsæther (1965) er direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) siden april 2020. Før det har hun jobbet i flere ulike stillinger i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), tidligere Post- og teletilsynet, hvorav de siste årene som direktør. Hun er utdannet cand.mag. fra Høgskulen i Volda og har deltatt på Sjefskurset til Forsvarets høgskole og Solstrand programmet.
Om foredraget: Strategi og ledelse i fremtidens beredskapsarbeid.

Foto: Forsvarets Mediearkiv

Eirik Kristoffersen har siden august 2020 vært Norges forsvarssjef og er den fremste militære rådgiveren til den norske regjeringen. Han har tidligere vært øverste sjef for Hæren og Heimevernet. Kristoffersen har sin militære bakgrunn fra Hæren og spesialstyrkene, og har tjenestegjort i flere internasjonale operasjoner i Libanon og Afghanistan. Han gikk ut fra Krigsskolen i 1995, og har senere gjennomført både United States Marine Corps Command and Staff College (2008-2009) og United States Army War College (2014-2015). Han ble i 2011 dekorert med Norges høyest rangerte Forsvarsmedalje, krigskorset med sverd for sin innsats i Afghanistan. 
Om foredraget: Beredskapsstrategier og kriseledelse – er det sammenheng?
Hva skjer når strategien har blitt omsatt til planer og krisen inntreffer? Overlever strategien møtet med virkeligheten?

 

Monica Nagelgaard er avdelingsdirektør i Serviceavdelingen i Utenriksdepartementet. Avdelingen har blant annet ansvar for konsulær krisehåndtering og forebyggende sikkerhet. 
Om foredraget: Kriseledelse i utenrikstjenesten. 
Krisehåndtering – hvordan lærer vi fra et utall hendelser/kriser? Betydningen av et forankret planverk og kontinuerlig læring.

 

 

Foto: Thorbjørn Brovold
Foto: Thorbjørn Brovold

Jan Ketil Arnulf er Dean Executive ved Handelshøyskolen BI og ansvarlig for all etter- og videreutdanning for ledere ved Høyskolen. Han er professor i ledelsespsykologi ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Forsvarets Høyskole med doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. Arnulf har forsket på og selv drevet lederutvikling i inn- og utland og har blant annet i flere år vært ansvarlig for BI’s internasjonale lederutdanningsprogram i Shanghai. Arnulfs forskningsinteresser omfatter toppledergrupper, lederskifter, internasjonal ledelse, samt digitale algoritmer i lederforskning. På norsk har Arnulf utgitt bøker som «Hva er ledelse» (2. utgave 2020), «Kommunikasjon for ledere og organisasjoner» (med Peggy S. Brønn, 2019) «En kultur kalt ledelse» (2018) og «Den norske atomlandsbyen: Om tungtvannets tause forsvarsnettverk» (2021).
Om foredraget: Organisering og ledelsesutvikling: Hva redder oss når kriser lammer organisasjoner?
Alle organisasjoner planlegges og beskrives i et forsøk på å fange framtida. Mange former for organisatoriske «kriser» innebærer at framtida slår beina vekk under organisasjonen. Det er derfor nyttig å tenke på Karl Weick’s påstand om at det aldri finnes «organisasjoner» som substantiv, men alltid bare «organisering» som verb. Hva skal til at menneskene som utgjør organisasjonene fortsetter å organisere seg der organisasjonen selv er lammet? Historiske og teoretiske eksempler som løfter fram betydningen av å etablere sosial kapital forut for kriser som den beste motgiften mot handlingslammelse.


Ruth Astrid L. Sæter er seminarets møteleder. Hun er journalist av utdanning og har mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene har hun jobbet mest inn mot kommunikasjon, særlig som møte- og debattleder. Norges Forskningsråd, Enova, Standard Norge, Statens kartverk og Nordisk ministerråd er blant dem som har brukt Ruth Astrid som møteleder det siste året. Ruth Astrid har også ledet våre fem foregående strategiseminarer, som tok opp hhv "Strategiarbeid i direktoratene; etatstyringens C-moment?", "Strategiutvikling i staten - roller og handlingsrom",  "Hvordan fremtidssikre forvaltningen" samt "Implementering av strategi".

 

Om Partnerforums seminarserie:
Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor

Seks seminarer er avholdt i løpet av 2019-2022. Temaet er ønsket av partnerne, i utgangspunktet to seminarer årlig i perioden. En trenger ikke å ha vært med på tidligere seminarer for å delta.

Se nettsiden om våre avholdte strategiseminarer

Partnerne ønsket følgende fokus for seminarserien om strategisk analyse:

 • Hvordan utvikle og realisere levende strategier? Hvordan planlegge for en usikker framtid?
  • Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov.
  • Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling?
  • Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og tjenesteportefølje?
  • Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer?
  • Hvilke verktøy og teknikker kan brukes?
  • Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor.

Arbeidsgruppe

Vi inviterer aktuelle ressurspersoner fra partnerne til å bli med i en arbeidsgruppe for innspill/ideer til nettverksseminarene. Arbeidsgruppen vil i samarbeid med sekretariatet foreslå tema (aktuelle problemstillinger, forskere, cases/best praksis) slik at seminarer oppleves som relevante og praktisk nyttige for deltakerne. 

Arbeidsgruppen består av ressurspersoner fra ASD, Buf-dir, Digidir, DFØ, KLD og KMD. Gruppa møtes ved behov, fortrinnsvis en gang mellom hvert seminar for å oppsummere erfaringer og legge planer for neste arrangement.

Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål, eller ønsker å være med i arbeidsgruppe.

Partnerforums tidligere nettverk - seminarserier innen ulike temaer.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Ledelse, Styring, Effektivitet
Publisert 14. des. 2021 12:55 - Sist endret 17. mars 2022 14:02