Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

UNG-ordningen er et tilbud til særlig talentfulle elever i videregående skole som har forsert fag, og som har behov for faglige utfordringer. Elevene gis mulighet til å følge undervisning og gå opp til eksamen i utvalgte emner innenfor språk og realfag. Det er opptak to ganger i året, til høst- og vårsemesteret.

Hvordan søke

Søknadsfrist for emner i vårsemesteret 2020 er 1. desember 2019

Det er den videregående skolen som søker for elevene. Dette gjøres ved at skolen sender inn en samlet påmeldingsliste for aktuelle elever sammen med kompetansebevis for hver enkelt. Kompetansebevisene skal inneholde alle fagene eleven har fullført i videregående opplæring, deriblant programfagene som inngår i kompetansekravet.

  • Påmeldingsliste og kompetansebevis sendes per post til UiO innen 1. desember, til følgende adresse: Seksjon for opptak, postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo. Konvolutten merkes "UNG".
  • I tillegg må elevene som skolen har meldt på selv registrere opplysninger i Søknadsweb. Fristen for dette er 1. desember 2019.

Gå til søknadsweb (åpner 8. november)

Kompetansekrav

Eleven må ha fullført relevant kompetansekrav i faget fra videregående skole med karakteren 5 eller 6, og for øvrig ha normal progresjon. For emner innen matematikk, informatikk og astrofysikk kan det gjøres unntak fra karakterkravet.

Kompetansekravene dokumenteres med kompetansebevis. Det forutsettes at skolen og aktuell elev setter seg inn i informasjonen på emnesiden i forkant av søknad, og nøye vurderer elevens forutsetninger for å delta på og fullføre aktuelt emne parallelt med den videregående utdanningen. Hvert emne er normalt på 10 studiepoeng, og tilsvarer 1/3 arbeidsmengde av et fulltidssemester.

Emnene har begrenset kapasitet. Dersom det er flere søkere som fyller relevant kompetansekrav enn det er tilgjengelige plasser, vil søkerne rangeres på bakgrunn av karakterene i faget som inngår i kompetansekravene. Søkere med lik karakter i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

Publisert 28. mai 2010 14:49 - Sist endret 7. nov. 2019 12:47