Miljørapport 2020: Redusert og fornybar energibruk

Mål 2040: Redusere UiOs bygningsrelaterte energibruk per m2 med 40 prosent.

Sol med lyn inni, pil i sirkel som går helt rundtEnergiforbruk medfører et betydelig ressursforbruk, gir direkte og indirekte klimagassutslipp, påvirker biomangfoldet og innebærer store økonomiske kostnader. Redusert energiforbruk har en positiv effekt på alle disse områdene. Å operasjonalisere målene om redusert og fornybar energibruk er omfattende og tidkrevende.

Vi ser at innsatsen gir resultater. I 2002 oppnådde vi 2020-målet, å redusere energiforbruket med 15 prosent, og overgikk samtidig målet for 2027 ved å ha oppnådd en total reduksjon av energiforbruket med 25 prosent. Nedstengningen av campus har bidratt til lavere energiforbruk i 2020. Samlet sett har vi kommet langt i gjennomføringsfasen.

Mål 2020

Ferdigstilt – mål oppnådd:

 • Redusere energiforbruk
  • 2020: 15 prosent reduksjon
  • 2027: 25 prosent reduksjon
 • Gjennomføre energieffektiviseringstiltak sammen med brukerne

Under gjennomføring:

 • Redusere energiforbruk
  • 2040: 40 prosent reduksjon
 • Videreutvikle energiledelse i henhold til ISO 50001

Tiltak 2020

Ferdigstilt – mål oppnådd:

 • Utarbeide helhetlig analyse, tiltaks- og finansieringsplan for energireduksjon
 • Etablere oppfølging av energiovervåkningssystemet i driften av alle bygninger
 • Utarbeide årlig energirapport med resultat og tiltak

Planlagt:

 • Plan for lokal energiproduksjon

Tredelt rapportering av energiforbruket og nytt miljøoppfølgingssystem

Eiendomsavdelingen arbeider kontinuerlig med energiledelse og energieffektivisering. De fleste lavthengende fruktene er plukket, og vi er i gang med større investeringer. ENØK-planen lister opp tiltak og investeringer for energieffektivisering av bygningene. Som i fjorårets miljørapport har vi valgt å rapportere på energiforbruket på tre måter:

 • Synliggjøre forbruket fra UiOs eide bygninger ved å vise til månedsforbruk fordelt på elektrisk kraft og fjernvarme.
 • Vise spesifikt graddagskorrigert forbruk (kWh/m2) for de 59 største bygningene vi har konsentrert oss om.
 • Lage oversikt over energiforbruket i våre leide bygninger.
  Vi har vært nødt til å estimere forbruket i enkelte leide bygninger. Derfor vil det være noe usikkerhet rundt disse tallene. Vi rapporterer derfor kun på totalt årsforbruk.

Nytt miljøoppfølgingssystem

I løpet av 2020 har UiO gått over til et nytt miljøoppfølgingssystem som har ført til enklere rapportering av energibruk. I denne prosessen har vi også tatt mer eierskap til egen energidata ved å samle den i eget byggteknisk nett før det sendes til miljøoppfølgingssystemet.

Energiforbruket går ned

UiOs energiprosjekt, der vi konsentrerer oss om de 59 største og mest energikrevende byggene, fortsetter å redusere energiforbruket vårt. Gjennomsnittlig graddagskorrigert spesifikt forbruk er på 248 kWh/m2 per år. Dette er en reduksjon fra fjoråret på mer enn 3 prosent.

Det totale energiforbruket i 2020 for UiOs eide og leide bygniger var på 118,3 GWh. Forbruket i eide bygninger var på 85,8 GWh, mens det i leide bygninger var på 32,5 GWh. For våre eide bygninger var fordelingen mellom elektrisk kraft og fjernvarme på henholdsvis 56,2 og 43,8 prosent.

Energiforbruk i eide bygninger i 2020

Energiforbruk i eide bygninger for alle månedene i 2020, målt i gWh

Energiforbruk i hvert driftsområde

Energiforbruk Gaustad

Energiforbruk GDK per kvadratmeter kWh/m2

Energiforbruk Nedre Blindern

Energiforbruk GDK per kvadratmeter kWh/m2

Energiforbruk Øvre Blindern

Energiforbruk GDK per kvadratmeter kWh/m2

Energiforbruk Sentrum

Energiforbruk GDK per kvadratmeter kWh/m2

Totalt energiforbruk

Energiforbruk GDK per kvadratmeter kWh/m2

Strakstiltak 1. desember 2018

Ferdigstilt – mål oppnådd:

 • Etablere basisår
 • Utarbeide ENØK-plan for 2020
 • Utarbeide sjekkliste for foretrukne lavenergiløsninger
 • Etterspørre energieffektive løsninger ved anskaffelser i større byggeprosjekter