English version of this page

Rutine for behandling av fuskesaker

UiOs saksbehandling ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk er felles for fakultetene. 

Hvordan oppstår mistanken?

Nærmere informasjon om hva som regnes som fusk finnes på UiOs nettsider om fusk.

Mistanke om fusk/forsøk på fusk kan for eksempel oppstå på bakgrunn av plagiatkontroll, funn hos sensor eller forhold under skoleeksamen. Fakultetet som tilbyr emnet behandler saker om fusk.

Selv om du blir mistenkt for fusk, kan du fortsette studiene som vanlig til saken er avgjort. Dersom mistanken oppstår under en skoleeksamen, har du rett til å fullføre eksamenen.

Det er ikke foreldelsesfrist i fuskesaker. Det betyr at fakultetet kan velge å utrede saken, uavhengig av hvor lang tid som er gått siden emnet ble avlagt.

Informasjon om saksbehandling og dine rettigheter

Du får informasjon fra fakultetet om hva mistanken går ut på, hvordan saken blir behandlet videre og hvilke rettigheter du har.

Du vil normalt få brev til din digitale postkasse. Har du reservert deg mot å motta brev fra det offentlige elektronisk, får du brevet tilsendt som papirpost.

Regler om fusk eller forsøk på fusk

Nasjonale bestemmelser om fusk eller forsøk på fusk er fastsatt i lov om universiteter og høyskoler § 4-7, § 4-8 og § 4-11 (lovdata.no). I tillegg gjelder de generelle bestemmelsene om saksbehandling i forvaltningsloven (lovdata.no).

Taushetsplikt

UiOs ansatte har taushetsplikt. Identiteten din skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for behandlingen av saken. Taushetsplikten gjelder både saksbehandlere, sensorer, eksamensvakter, andre ansatte som kommer i kontakt med saken og klagenemndas medlemmer.

Bistand

Du har rett til å la deg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saks­behandlingen, jf. forvaltningsloven § 12. Når du har opplyst hvem du gir fullmakt til, vil all videre kontakt i saken skje via fullmektigen.

UiO dekker eventuelle utgifter til advokatbistand fra det tidspunktet fakultetet oversender saken til klagenemnda, jf. uh-loven § 4-8 femte ledd. Du får mer informasjon om dette i brevet fra fakultetet.

Dette innebærer at du kan benytte deg av advokatbistand når som helst i saksbehandlingen, men at UiO først dekker utgiftene til advokat fra det tidspunktet fakultetet oversender saken til klagenemnda.

Studentombudet kan også gi råd og veiledning i saker om fusk. 

Innsyn

Du eller fullmektigen din har rett til innsyn i saken, jf. forvaltningsloven §§ 18-20.

Uttalelse fra deg

Du har rett til en samtale med fakultetet for å forklare saken. Du har også rett til å uttale deg skriftlig, enten i tillegg til, eller i stedet for en samtale. Du velger selv om du ønsker å forklare deg, men det kan hjelpe fakultetet med å se saken fra din side.

Dersom du velger å møte til en samtale, kan du ha med deg en støtteperson. Dette kan være en advokat eller annen fullmektig, men det kan også være Studentombudet eller en annen person som du selv velger.

Det skal skrives referat fra møtet. Du får tilsendt referatet etter møtet og får anledning til å komme med tilbakemeldinger innen en gitt frist.

Fakultetet avgjør videre saksbehandling

Etter at du har hatt anledning til å uttale deg, vil fakultetet vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken. Fakultetet kan gå videre med saken selv om du har valgt å ikke møte til samtale, eller ikke uttalt deg skriftlig.

Dersom fakultetet ikke går videre med saken, får du informasjon om dette. Eksamensbesvarelsen blir sensurert på vanlig måte, og saken får ikke konsekvenser for de videre studiene dine.

Dersom fakultetet går videre med saken, det vil si dersom fakultetet fremdeles har mistanke om fusk eller forsøk på fusk, vil saken bli forberedt for klagenemnda ved UiO.

Fakultetet skriver et saksnotat om bakgrunnen for saken og de faktiske forholdene i saken, samt foreslår hvilke sanksjoner klagenemnda bør gi. Relevant dokumentasjon blir lagt ved. Du eller fullmektigen din får kopi av saksnotatet og vedleggene.

Klagenemndas behandling

Når klagenemndas sekretariat har mottatt saken, får du informasjon om tid og sted for nemndas behandling av saken samt annen nødvendig informasjon.

Klagenemnda behandler saken og fatter vedtak på bakgrunn av en helhetsvurdering av saken. Klagenemnda kan gi en eller flere av de følgende sanksjonene:

  • Annullering av eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs.

  • Utestenging fra UiO og tap av eksamensretten ved alle institusjoner under universitets- og høyskoleloven i inntil ett år.

Dersom klagenemnda ikke mener at det foreligger fusk/forsøk på fusk, kan klagenemnda la være å gi sanksjoner. Eksamensbesvarelsen blir sensurert på vanlig måte, og saken får ikke konsekvenser for de videre studiene dine.

Du eller fullmektigen får informasjon om klagenemndas vedtak, begrunnelsen for vedtaket og hva vedtaket innebærer for deg. Du eller fullmektigen får også informasjon om klageadgang og klagefrist.

Du kan klage på klagenemndas vedtak

Dersom du velger å klage på vedtaket som klagenemnda har fattet, sendes saken først til ny vurdering i klagenemnda. Hvis klagenemnda opprettholder vedtaket sitt, oversendes saken til den nasjonale Felles klagenemnd (Unit.no). Felles klagenemnd fatter endelig vedtak i saken.

Hvis Felles klagenemnd opprettholder den lokale klagenemndas vedtak, har du mulighet til å reise søksmål. Dette må skje innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger. Eventuelt søksmål tas ut ved Oslo tingrett.

UiO vil dekke omkostningene dine ved rettslig prøving av vedtak om utestenging, jf. uh-loven § 4-11. Dersom søksmålet gjelder både utestenging og annullering, risikerer du selv å måtte dekke sakskostnadene som gjelder annullering. For rettslig prøving av vedtak om annullering gjelder tvistelovens vanlige regler for dekking av sakskostnader.

Hva er konsekvensene hvis klagenemnda vedtar annullering eller utestenging fra UiO?

Dersom klagenemnda vedtar utestenging fra UiO, kan du ikke følge undervisning, gjennomføre obligatoriske aktiviteter eller avlegge eksamen ved UiO i utestengingsperioden. Du beholder studieretten din og kan fortsette studiene når perioden er over.

Den annullerte eksamenen teller som et eksamensforsøk. Dersom annulleringen gjelder en masteroppgave, kan du ikke fortsette arbeidet med den samme oppgaven, men må skrive en helt ny oppgave.

Dersom den annullerte eksamenen inngår i en allerede tildelt grad, vil fakultetet kreve at du returnerer vitnemålet ditt.

Register for utestengte studenter - RUST

Informasjon om vedtaket blir automatisk overført til RUST - Register for utestengte studenter (Unit.no). Andre institusjoner får tilgang til vedtaket dersom klagenemnda har vedtatt tap av eksamensretten ved andre institusjoner. Når sanksjonsperioden er over, blir personopplysninger og informasjon om vedtaket automatisk fjernet fra RUST.

Hvordan ta opp igjen studiene?

Når sanksjonsperioden er over, vil du igjen få tilgang til å melde deg til undervisning og eksamen i Studentweb etter vanlige regler.

Ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet dersom du trenger bistand til å få meldt deg til undervisning og eksamen.

 
Publisert 8. sep. 2021 12:17 - Sist endret 8. mars 2022 15:33