English version of this page

Den sentrale klagenemnd ved UiO

Den sentrale klagenemnd er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker vedrørende klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil, samt saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, andre saker som berører utestengning fra institusjonen, og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Mandat

Nemndas mandat følger av universitets- og høyskolelovens (uhl.) bestemmelser på de enkelte saksområder.

Utgangspunktet for klagenemndas virksomhet følger av uhl. § 5-1. Saker vedr. klager på enkeltvedtak etter § 5-1 og klager over formelle feil etter § 5-2 er endelig behandlet ved klagenemndas vedtak og kan ikke påklages.

Videre behandler klagenemnda saker vedr. forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med opptak etter § 3-7, 8. ledd, og saker vedr. fusk, jf. uhl. §§ 4-7 og 4-8, samt andre utestengningssaker som følger av loven, jf. uhl. §§ 4-9 og 4-10.

Det følger av uhl. § 4-13 annet, tredje og fjerde ledd at klagenemnda også behandler saker vedr. tvungen avslutning på doktorgradsprogrammer og klager over ikke godkjent doktorgradsavhandling.

Lov og regelverk

Universitet og høgskoleloven (lovdata.no)

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Offentleglova (lovdata.no)

Forskrift om studier og eksamener ved UiO (lovdata.no)

Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo

Årsmeldinger

2013

2015

2016

2017

2018

Medlemmer

  • Lagdommer Eyvin Sivertsen, 1. jan. 2017 - 31. des. 2019 (leder)
  • Professor Tore Jahnsen, 1. jan. 2017 - 31. des. 2019
  • Universitetslektor Dag Langmyhr 1. jan. 2017 - 31. des. 2019
  • Studentrepresentant Ingrid Uleberg, 1. juli 2019 - 30. juni 2020
  • Studentrepresentant Markus Asprusten, 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Sekretær: Finn Ragnar Berger, Avdeling for studieadministrasjon


Møter høsten 2019

Møtedato Enhetenes dokumentfrist
Møte 7 - Mandag 19. august Torsdag 8. august
Møte 8 - Mandag 23. september Torsdag 12. september
Møte 9 - Mandag 21. oktober Torsdag 10. oktober
Møte 10 - Mandag 18. november Onsdag 7. november
Møte 11 - Mandag 16. desember Torsdag 5. desember
   

 

Publisert 15. apr. 2010 10:35 - Sist endret 15. aug. 2019 09:50