English version of this page

Den sentrale klagenemnd ved UiO

Den sentrale klagenemnd er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker vedrørende klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil, samt saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, andre saker som berører utestengning fra institusjonen, og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Mandat

Nemndas mandat følger av universitets- og høyskolelovens (uhl.) bestemmelser på de enkelte saksområder.

Utgangspunktet for klagenemndas virksomhet følger av uhl. § 5-1. Saker vedr. klager på enkeltvedtak etter § 5-1 og klager over formelle feil etter § 5-2 er endelig behandlet ved klagenemndas vedtak og kan ikke påklages.

Videre behandler klagenemnda saker vedr. forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med opptak etter § 3-7, 8. ledd, og saker vedr. fusk, jf. uhl. §§ 4-7 og 4-8, samt andre utestengningssaker som følger av loven, jf. uhl. §§ 4-9 og 4-10.

Det følger av uhl. § 4-13 annet, tredje og fjerde ledd at klagenemnda også behandler saker vedr. tvungen avslutning på doktorgradsprogrammer og klager over ikke godkjent doktorgradsavhandling.

Lov og regelverk

Universitet og høgskoleloven (lovdata.no)

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Offentleglova (lovdata.no)

Forskrift om studier og eksamener ved UiO (lovdata.no)

Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo

Årsmeldinger

2013

2015

2016

2017

2018

Medlemmer

  • Tingrettsdommer Lise Bogen Behrens, 1. jan. 2021 - 31. des. 2022 (leder)
  • Professor Tore Jahnsen, 1. jan. 2020 - 31. des. 2022
  • Professor Ingjerd Hoëm, 1. jan. 2020 - 31. des. 2022
  • Studentrepresentant Jens Kristian Øvstebø, 1. juli 2021 - 30. juni 2022
  • Studentrepresentant 

Sekretær: Finn Ragnar Berger, Avdeling for studieadministrasjon


Møter høsten 2022

Møtedato Enhetenes dokumentfrist
Møte 7 - Mandag 15. august Torsdag 4. august
Møte 8 - Mandag 12. september Torsdag 1. september
Møte 9 - Mandag 17. oktober Torsdag 6. oktober
Møte 10 - Mandag 14. november Torsdag 3. november
Møte 11 - Mandag 19. desember Torsdag 8. desember
   

 

Publisert 15. apr. 2010 10:35 - Sist endret 16. juni 2022 10:40