English version of this page

Den sentrale klagenemnd ved UiO

Den sentrale klagenemnd er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker vedrørende klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil, samt saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, andre saker som berører utestengning fra institusjonen, og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Mandat

Nemndas mandat følger av universitets- og høyskolelovens (uhl.) bestemmelser på de enkelte saksområder.

Utgangspunktet for klagenemndas virksomhet følger av uhl. § 5-1. Saker vedr. klager på enkeltvedtak etter § 5-1 og klager over formelle feil etter § 5-2 er endelig behandlet ved klagenemndas vedtak og kan ikke påklages.

Videre behandler klagenemnda saker vedr. forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med opptak etter § 3-7, 8. ledd, og saker vedr. fusk, jf. uhl. §§ 4-7 og 4-8, samt andre utestengningssaker som følger av loven, jf. uhl. §§ 4-9 og 4-10.

Det følger av uhl. § 4-13 annet, tredje og fjerde ledd at klagenemnda også behandler saker vedr. tvungen avslutning på doktorgradsprogrammer og klager over ikke godkjent doktorgradsavhandling.

Lov og regelverk

Universitet og høgskoleloven (lovdata.no)

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Offentleglova (lovdata.no)

Forskrift om studier og eksamener ved UiO (lovdata.no)

Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo

Årsmeldinger

2013

2015

2016

2017

2018

Medlemmer

  • Lagdommer Eyvin Sivertsen, 1. jan. 2020 - 31. mar. 2020 (leder)
  • Professor Tore Jahnsen, 1. jan. 2020 - 31. des. 2022
  • Professor Ingjerd Hoëm 1. jan. 2020 - 31. des. 2022
  • Studentrepresentant Ingrid Uleberg, 1. juli 2019 - 30. juni 2020
  • Studentrepresentant Markus Asprusten, 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Sekretær: Finn Ragnar Berger, Avdeling for studieadministrasjon


Møter våren 2020

Møtedato Enhetenes dokumentfrist
Møte 1 - Mandag 20. januar Tirsdag 14. januar
Møte 2 - Mandag 17. februar Torsdag 6. februar
Møte 3 - Mandag 16. mars Torsdag 5. mars
Møte 4 - Mandag 20. april Onsdag 8. april
Møte 5 - Mandag 18. mai Torsdag 7. mai
Møte 6 - Mandag 15. juni Torsdag 4. juni

 

Publisert 15. apr. 2010 10:35 - Sist endret 7. feb. 2020 16:52