Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter i studier ved Det juridiske fakultet

I mange emner ved fakultetet må du gjennomføre obligatoriske aktiviteter for å kunne gå opp til eksamen. 

Hva er en obligatorisk aktivitet?

Mange emner ved Det juridiske fakultet har krav om å gjennomføre en eller flere obligatoriske aktiviteter, og disse må være godkjent for at du kan ta avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter kan bestå av for eksempel:

  • Obligatorisk oppmøte eller veiledning
  • Muntlig fremlegg
  • Innlevering av obligatoriske oppgaver, enten individuelt eller i gruppe

I emnebeskrivelsene finner du mer informasjon om hvilke obligatoriske krav som gjelder for de ulike emnene.

Enkelte emner har egne retningslinjer for den obligatoriske aktiviteten. Informasjon om dette vil du finne på emnets semesterside eller Canvasrom.

Husk å sjekke hvilke obligatoriske krav som gjelder for dine emner, og hvor lenge de er gyldige.

Gyldig fravær og utsatt frist

Blir du forhindret fra å møte til obligatorisk undervisning eller liknende grunnet sykdom eller andre gyldige grunner kan du søke om gyldig fravær. Du kan også søke om utsatt frist for innlevering.

Du må levere dokumentasjon når du søker gyldig fravær eller utsatt frist. Eksempler på situasjoner som kan gi gyldig fravær eller utsettelse er:

  • Sykdom (eller sykdom hos noen du har omsorgsansvar for)
  • Fødsel
  • Dødsfall i nær familie
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll

Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll kan for eksempel være militærtjeneste, rettsaker eller politisk representasjon. Også idrettssamlinger eller kulturarrangement på høyt nivå kan bli godkjent.

Kolliderende obligatoriske aktiviteter og/eller eksamen på tvers av ordinært studieløp er ikke gyldig grunn for fravær eller utsettelse. 

Jobb, nervøsitet, trafikkforsinkelser, søvnløshet, ferie og reiser eller tilsvarende er ikke grunn til gyldig fravær eller utsettelse.

Spesielt om gyldig fravær

Av faglige hensyn kan det kreves at du må utføre en annen obligatorisk aktivitet som erstatning for det du har gått glipp av, eller du kan bli plassert på "oppsamlingskurs" eller lignende på slutten av semesteret.

Ved fødsel: Far/medmor har rett til gyldig fravær dersom innleveringsfristen eller tidspunktet for obligatorisk aktivitet er i perioden 2 uker etter fødsel.

Spesielt om utsatt frist på innlevering

Det gis kun kort utsatt innleveringsfrist.

Utsatt innlevering skal leveres i Canvas på ordinær måte.

Merk at utsettelser kun gis for obligatoriske innleveringer. Det gis ikke utsatt innleveringsfrist på frivillige kurs- og fakultetsoppgaver. Les retningslinjer for fakultets- og kursoppgaver

En student som er gravid har rett til utsatt innlevering dersom innlveringsdatoen er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far/medmor har rett til utsatt innlevering dersom innleveringsfristen eller tidspunktet for obligatorisk aktivitet er i perioden 2 uker etter fødsel.

Krav til dokumentasjon

Det er krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatorisk aktivitet og utsettelse av innleveringer.

Gyldig dokumentasjon er legeattest, bekreftelse på fødsel, eller tilsvarende.

Legeattester må ha underskrift (digital signatur) og stempel for å være gyldig. Legeattesten må vise perioden og omfanget av sykemeldingen, og det må klart fremgå at du var syk på tidspunktet for obligatorisk aktivitet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet uten gyldig dokumentasjon godkjennes ikke.

Fristen for å ettersende gyldig dokumentasjon er 3 virkedager etter fristen for obligatorisk aktivitet.

Når må jeg søke?

Søknad om gyldig fravær:

Fristen for å søke om gyldig fravær ved obligatorisk aktivitet er før tidspunkt for obligatorisk aktivitet.

Fristen for å ettersende gyldig dokumentasjon er 3 virkedager etter fristen for obligatorisk aktivitet.

Søknad om utsatt innleveringsfrist:

Dersom du søker om utsatt innleveringsfrist på en obligatorisk innlevering, må du gjøre dette før innleveringsfristen.

Ved alvorlig sykdom kan fakultetet gi dispensasjon fra fristen dersom det blir dokumentert at du ikke kunne søke innen fristen.

Fristen for å ettersende gyldig dokumentasjon er 3 virkedager etter opprinnelig innleveringsfrist.

Søknadsskjema

Fyll ut søknadsskjema og last opp dokumentasojon:

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

Dette søknadsskjema gjelder kortere utsettelser. Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller helsetilstand som medfører vesentlig ulempe i studiehverdagen eller eksamenssituasjonen kan du søke om tilrettelegging.

Hva skjer om du ikke får godkjent obligatorisk aktivitet?

Ved ikke godkjent obligatorisk aktivitet vil eksamensretten i emnet bortfalle. Dette er i henhold til hovedregelen i Universitets- og høyskoleloven § 3-10 (2).

Du orienteres om trekk av eksamensretten av fakultetsadministrasjonen. Eksamensmeldingen i emnet slettes og du må utsette eksamen inntill obligatorisk aktivitet er gjennomført og godkjent et senere semester. 

Spørsmål?

Kontakt infosenteret

Publisert 30. mai 2022 11:09 - Sist endret 30. mai 2022 11:09