Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Engelsk språk 2 (40ENGS2)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er under utfasing og kan bare bli tatt av studenter med opptak til og med høsten 2016.

Ny 40-gruppe i engelsk er 40ENG

Engelsk er verdensspråket framfor noe annet, og benyttes i internasjonal forskning, handel og politikk. I Norge er vi i daglig kontakt med engelsk, gjennom studier, arbeidsliv, kultur og media.

Emnegruppen egner seg for studenter med interesse for engelsk språk og litteratur, språk i bruk, kulturforståelse og språklig kommunikasjon generelt.


Læringsutbytte
Studiet av engelsk språk er det sentrale i emnegruppen. Etter å ha tatt emnegruppen vil du:

  • kunne uttrykke deg presist og flytende muntlig og skriftlig på engelsk
  • ha god lytte- og leseforståelse av engelsk
  • kunne reflektere over sammenhengen mellom språklig form og språklig innhold
  • kunne gjøre rede for en del sentrale forskjeller mellom norsk og engelsk grammatikk og uttale
  • kunne gjøre rede for de trekk ved engelskspråklig litteratur eller kultur som er relevante for det valgte litteratur-/ kulturkunnskapsemnet
  • ha tilegnet kunnskap om og innsikt i de deler av lingvistisk teori og metode som er relevante for det valgte fordypningsemnet


Gjennomføring og oppbygging
Emnegruppen gir deg en innføring i engelsk grammatikk og uttale. I tillegg velger du 10 studiepoeng litteratur eller kulturkunnskap og 10 studiepoeng blant språk eller litteraturemner på 2000 nivå. Slik får du en kombinasjon av grunnleggende emner og fordypning i den delen av faget du er mest interessert i.


Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen egner seg til å bygge ut med 20 studiepoeng litteratur eller kulturkunnskap for å inngå i grunnlaget for å søke opptak på PPU.

Som de to ekstra emnene anbefales for eksempel ENG1303 – British Literature, ENG1304 – American Literature, ENG1505 – British Civilisation eller ENG1506 – American Civilization

Emner i emnegruppen

* Vær oppmerksom på at ILOS ikke tilbyr alle emner hvert semester. Opplysninger om når emnet går finner du i emnebeskrivelsen til hvert emne.

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant følgende emner:

10 sp velges blant følgende emner:

Annet