80-gruppe – Engelskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80ENGL3)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er beregnet for studenter på studieretningen for estetiske studier som ønsker hovedfordypning i engelskspråklig litteratur.

Engelsk er det klart dominerende språk i vår kulturkrets. Engelskspråklig litteratur, enten denne har sitt opphav i Storbritannia, Nord-Amerika eller de engelske samveldelandene, gir et pregnant og viktig uttrykk for denne engelskspråklige kultur. Den engelskspråklige kulturkrets har stor affinitet til og betydning for vår egen kultur både i fortid og nåtid. Den engelskspråklige litteratur favner så vidt, både historisk og geografisk, at den både tematisk og i tilnærmingen til verden og vår eksistens i den, berører oss i vår norske, nåtidige virkelighet.


Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført denne emnegruppen forventes studenten å være i stand til

 • å redegjøre for utviklingslinjer og identifisere karakteristiske særtrekk ved litterære epoker og genre.
 • å forklare forskjellen mellom forskjellige litterære teorier og litteraturkritiske tilnærmingsmåter
 • å kunne anvende tillærte tolkingsverktøy

Hun eller han vil dessuten ha grunnleggende kunnskaper innenfor et ikke-litterært estetisk fag.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 60 studiepoeng innenfor engelskspråklig litteratur (fordypningsfag 1) og 20 studiepoen fritt valgt blant estetikkprogrammets 20-grupper i (ikke-litterære) estetiske fag (fordypningsfag 2)

De 60 studiepoengene i fordypningsfag 1 fordeler seg på tre obligatoriske innføringsemner i britisk og amerikansk litteratur og litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, samt tre valgfrie fordypningsemner i britisk og amerikansk litteratur.

For studenter som skal ta bachelorgraden i estetikk med engelsk litteratur som fagfordypning anbefales det å ta ENG1100 – English Grammar som fritt emne i tredje semester.


Kvalifisering for videre studier
Sammen med den programdefinerende 40-gruppen i estetikk danner denne 80-gruppen grunnlag for å søke opptak til masterstudiet Europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning English Literature

Emner i emnegruppen

Fordypningsfag 1 (60 sp) Engelskspråklig litteratur

Obligatoriske emner:

Velg 30 sp blant disse emnene:

Fordypningsfag 2 (20 sp) velges blant estetikkprogrammets ikke-litterære 20-grupper:

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men har tidligere vært mulig å ta som del av denne emnegruppen:

 

 • ENG2306
 • ENG2308
 • ENG2309
 • ENG2311
 • ENG2322
 • ENG2328
 • ENG2330
 • ENG2331

Annet