20-gruppe – Medievitenskap (20MEDIEVIT)

Om emnegruppen

Mediene preger livene våre i økende grad: Hver dag bruker vi 6-7 timer på aviser, TV, radio, Internett, dataspill, musikk, film, blader, bøker og SMS. Studerer du medievitenskap på estetikkprogrammet er du opptatt av de estetiske konsekvensene en slik medievirkelighet fører med seg. I hvilken grad innebærer medienes innflytelse en estetisering av hverdagen vår? Og hvordan kommer mediesamfunnet til uttrykk i samtidskunsten?

Emnegruppen gjelder studenter på bachelorprogrammet i estetiske studier som har hovedfordypning (60 sp) i et annet estetisk fag, og som ønsker medievitenskap som fordypningsfag 2 (20 sp).

Læringsmål

20-gruppe i medievitenskap for estetikkprogrammet gir deg kjennskap til medienes estetiske aspekter i et teoretisk, komparativt, kritisk og historisk perspektiv. Du tilegner deg kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, teorier, metoder og begreper innenfor medievitenskap, og lærer å anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger.

Oppbygging og gjennomføring

Medievitenskapen omfatter et bredt felt av medier og tilnærmingsmåter: Det anbefales derfor at du planlegger studieløpet godt på forhånd, og foretar et strategisk utvalg blant emnegruppens medievitenskapelige emner med tanke på å supplere hovedfordypningsfaget ditt på best mulig måte. Slik kan du velge å konsentrere den mediefaglige tilleggsfordypningen din om ett bestemt medium – for eksempel film –, eller anlegge en bredere, komparativ tilnærming til feltet hvor du får innblikk i ulike mediers innhold, egenskaper og fremstillingsformer. Emner på 1000-nivå er innføringsemner som skal tas tidlig i studiet. Emner på 3000-nivå forutsetter at man har gjennomført emner på 1000- og 2000-nivå innenfor emnegruppen tidligere (evt. innenfor estetikkprogrammets programdefinerende 40-gruppe.)

Emner i emnegruppen

NB! Flere av emnene skissert nedenfor, tilbys for siste gang høst 2019/vår 2020. Se emnesidene for konkret informasjon om når emnet tilbys for siste gang.

20 sp velges blant følgende emner (MEVIT 3510 Medieestetikk anbefales):

Studenter som har valgt emner som har inngått i emnegruppen tidligere, vil fortsatt få disse godkjent. Dette gjelder emnene under, som altså ikke inngår i dag og som ikke kan velges fom. høsten 2010:

 • MEVIT2529 - Medieretorikk
 • MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner
 • MEVIT1700 - Digital kultur
 • MEVIT2336 - Kjønn og medier
 • MEVIT2500 - Multimodal design (web-design)
 • MEVIT3001 - Design og estetikk i mediert merkevarebygging
 • MEVIT3005 - Opptreden i mediene
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap

og disse, utgått fom. våren 2006:

 • JOUR2530, Nyhetsanalyse
 • JOUR3421, Trends in international journalism
 • MEST2531, Filmhistorie I
 • MEST3520, TV- theory
 • MEST3525, Tv-analyse
 • MEST3531, Filmhistorie II
 • MEST3726, Online-spill og online-sosialisering
 • MEVIT1310, Mediebruk, makt og samfunn
 • MEVIT2335, Musikk og makt på internett
 • MEVIT2722, Digitale mediers uttrykksformer
 • MEVIT2723, Digitale mediers historie
 • MEVIT3327, Strategisk informasjon &
  samfunnskontakt
 • MEVIT3335, Medier, kulter og fans

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet