Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gjøre studentene kjent med aktuelle tema og problemstillinger innenfor arkeologi på en fordypende og problemorientert måte. Teoretiske retninger blir belyst gjennom eksempler fra forhistorisk, historisk og klassisk arkeologisk forskning - eksempelvis sosial identitet, etnisitet, religion og landskap. Studentene presenteres for et bredt spekter av arkeologisk teori og metode som kan benyttes for å belyse vitenskapelige problemstillinger relatert til disse. Det anbefales at emnet tas sammen med ARK2000, Arkeologisk fagteori.
Emnet består av to deler, den ene delen er en selvstendig undervisningsdel som vil fokusere på teoretiske retninger innenfor arkeologi og deres anvendelse i den arkeologiske forskning (ca 1/2 av pensum).
Den andre delen består av gruppearbeid. Studentene skal velge et kulturhistorisk tema fra en oppsatt liste innenfor enten forhistorisk, historisk, eller Middelhavsarkeologi. Med utgangspunkt i det valgte kulturhistoriske tema skal studentene i grupper drøfte og legge opp et selvvalgt spesialpensum (ca 1/2 av pensum). Gruppene skal legge vekt på å anvende de teoretiske perspektiver som blir presentert i undervisningen, men skal selv velge problemstilling og teoretisk vinkling. Gruppene leverer en pensumliste til godkjenning, sammen med en begrunnelse for valg av problemstilling på ca 1 side. På grunnlag av pensumlisten og begrunnelsen utarbeider faglærer to eksamensoppgaver til hver gruppe.
Gruppene må ikke overskride 8 i antall og hver gruppe må bestå av minimum 5 studenter. Arbeidet blir veiledet av faglærer.

Hva lærer du?

Studentene skal videreutvikle en selvstendig holdning til det arkeologiske materialet, samt evnen til selv å utarbeide problemstillinger og anvende teoretiske perspektiver på dette. Gjennom arbeidet med pensumlisten lærer studentene forskerteknikker for å finne fram i sekundærlitteraturen for å belyse vitenskaplige spørsmål. Arbeidet med selvvalgt pensum gir studentene anledning til å orientere seg blant og utforske aktuelle fagområder de kan arbeide videre med på mastergradsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARK1000, samt ARK1010 eller ARK1020 eller ARK1030

Anbefalte forkunnskaper

Faget forutsetter at studenten har gode lesekunnskaper i engelsk. Fordypning i visse emner vil kreve kjennskap til andre fremmedspråk, som tysk og fransk.

Overlappende emner

20 sp overlapp med ARK2010/2020 og 2030
10 sp overlapp med ARK2011/2021/2031
10 sp overlapp med ARK2051

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret fordelt på forelesninger og veiledningsvirksomhet

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet karaktersettes på bakgrunn av en semesteroppgave på 15 sider à 2300 tegn uten mellomrom (i tillegg kommer pensumliste og illustrasjoner). Besvarelsen kan leveres på både engelsk og norsk.

Besvarelsen leveres i 2 papireksemplarer i eksepdisjonen. I tillegg leveres 1 eksemplar i Fronter i egen mappe. Alle besvarelsene skal ha en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Formatet skal være A4 uten noen form for omslag og festet i øverste venstre hjørne. Erklæring om fusk skal følge med alle eksamensinnleveringer. Egenerkæringen legges i egen mappe i Fronter.

Eksamensspråk

Besvarelsen kan leveres på både engelsk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Ønskes begrunnelse for karakter på eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til arkeologi-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter, senest tre uker etter at sensur er gitt. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.
Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Annet

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorgraden i arkeologi

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk