Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ARK2051 er et delemne av ARK2050, som består av to deler, en selvstendig undervisningsdel over oppgitt tema (ca 1000 sider) og et valgt tema fra en oppsatt liste der studentene i grupper skal drøfte og legge opp et selvvalgt spesialpensum
(ca 1000 sider).

Delemnet ARK2051 kombinerer en selvvalgt del av den selvstendige undervisningsdelen (ca 300 sider) med at studenten legger opp et eget pensum (ca 700 sider)som er en egen fordypning i periode og/eller tema.

Den selvstendige undervisningsdelen og fellespensum sammenfaller med ARK2050 og vil gjøre studentene kjent med aktuelle tema og problemstillinger innenfor arkeologi på en fordypende og problemorientert måte. Teoretiske retninger blir belyst gjennom
eksempler fra forhistorisk og historisk arkeologisk forskning - eksempelvis sosial identitet, etnisitet, religion og landskap. Studentene presenteres for et bredt spekter av arkeologisk teori og metode som kan benyttes for å belyse vitenskapelige problemstillinger relatert til disse. Studentene skal utfra fellespensum velge ut ett eller to tema/problemfelt, som dekker ca 300 sider. Valgt tema/problemfelt danner utgangspunkt for valg av pensum i den selvstendige pensumdelen.

Den selvstendige pensumdelen er en egen fordypning i periode og/eller tema på ca 700 sider. Arbeidet med å utarbeide en fordypende pensumliste blir veiledet av faglærer. For innsamling av pensummateriale kan studentene arbeide alene eller i gruppe,
eventuelt sammen med studenter på ARK2050.

Hva lærer du?

Studentene skal videreutvikle en selvstendig holdning til det arkeologiske materialet, samt evnen til selv å utarbeide problemstillinger og finne fram i sekundærlitteraturen for å belyse vitenskaplige spørsmål. Arbeidet med selvvalgt pensum gir studentene anledning til å orientere seg blant -, og utforske aktuelle fagområder de kan arbeide videre med på mastergradsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARK1000, samt ARK1010 eller ARK1020 eller ARK1030

Anbefalte forkunnskaper

Faget forutsetter at studenten har gode lesekunnskaper i engelsk. Fordypning i visse emner vil kreve kjennskap til andre fremmedspråk, som tysk og fransk.

Overlappende emner

10 poeng sammenfall med ARK2050, ARK2010, ARK2011, ARK2020, ARK2021 og ARK2030, ARK2031

Undervisning

Fellesundervisningen er på 6 dobbelttimer – i tillegg kommer gruppeveiledning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet karaktersettes på bakgrunn av en semesteroppgave. Oppgaven skal være på maks 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Besvarelsen kan leveres på både engelsk og norsk.

Besvarelsen leveres i 2 papireksemplarer i eksepdisjonen. I tillegg leveres 1 eksemplar i Fronter i egen mappe. Alle besvarelsene skal ha en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Formatet skal være A4 uten noen form for omslag og festet i øverste venstre hjørne. Erklæring om fusk skal følge med alle eksamensinnleveringer. Egenerkæringen legges i egen mappe i Fronter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes en sensor, samt en bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

"Fagspesifikke karakterbeskrivelser": http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/Karakterbeskrivelser/arkeologi.xml

Ønskes begrunnelse for karakter på eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til arkeologi-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter, senest tre uker etter at karakteren ble gitt. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.
Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Annet

Emnet inngår i emnegruppen 40ARK
http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/40ARK/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk