Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i verdenshistorie fra ca. 1500/1650 til i dag.

Emnet belyser de politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp i perioden, og ser disse i sammenheng med hverandre. Temaene er blant annet: politisk organisering og statsutvikling, imperialisme, nasjonalisme og avkolonialisering, befolkningsøkning, migrasjon og framvekst av nye samfunnsgrupper, ideologier og styreformer, kriger og konflikter, velferdsstatens utvikling og europeisk integrasjon. Forholdet mellom Europa og de andre verdensdelene står sentralt.

Sammen med andre historieemner på 1000-nivå gir kurset en innføring i historisk forståelse av menneskelige samfunns utvikling.

Hva lærer du?

  • Skaffe deg kunnskap om de viktigste sidene ved den historiske utviklingen i verden etter 1500/1650 og sammenhengene mellom de ulike sidene av samfunnslivet - politisk, økonomisk og kulturelt.
  • Opparbeide deg innsikt i ett problem- og forskningsfelt som står sentralt i verdenshistorien etter 1500/1650.
  • Trene deg i å lese og tolke primærkilder.
  • Øve opp din evne til historisk forståelse og problematisering.
  • Forholde deg aktivt og kritisk til pensum og utvikle din evne til akademisk arbeid gjennom muntlig og skriftlig framlegg.
  • Arbeide med å styrke din evne til å håndtere historiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet vil inngå i historieprogrammet, som et emne i en 80-gruppe på bachelorstudiet.

Emnet overlapper 10 studiepoeng med HIS1320/HIS1321, HIS1330/HIS1331 samt HIS1300EU, og det kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (24 dobbelttimer) og særemneundervisning (5 dobbelttimer).

Forelesningene er åpne for alle, men særemneundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Alle studenter må melde seg og få opptak på et særemne. Påmelding til særemner skjer på StudentWeb samtidig med semesterregistreringen. Når StudentWeb åpner for semesterregistrering, vil du finne en oversikt over hvilke særemner som tilbys på emnets semesterside på internett.

I særemneundervisningen får alle studentene tilbud om å levere en oppgave som faglærer gir kommentarer på. Oppgaven skal være på ca. 4 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Innleveringer og tilbakemeldinger skjer innen frister gitt av faglærer.

Råd og tips som kan være til hjelp når oppgaven skal skrives finner du her.
Obligatorisk oppmøte: Det er obligatorisk oppmøte tre av fem ganger på særemnet (dette gjelder ikke oversiktsforelesningene). Studentene må møte første og andre undervisningsgang på særemnet, samt en valgfri gang. Hvis du unnlater å møte, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en sekstimers skoleeksamen.

Skoleeksamen: Studentene avlegger en skriftlig eksamen på seks timer. Skoleeksamen vurderes av faglærer og bedømmes med bokstavkarakterer.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes en sensor, samt en bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter kunngjøringsdato ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert i henhold til HFs rutiner for kvalitetssikring.

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Periodisk emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Vår 2009

Eksamen

Vår 2010

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk