Dette emnet er nedlagt

HIS1320 – Nyere europeisk historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

FOR STUDENTER PÅ EUROPASTUDIER som mangler HIS1320 i graden sin, vil dette emnet bli erstattet av HIS1300EU.

Emnet gir en innføring i europeisk historie fra ca. 1750 til i dag.

Emnet belyser de politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp i perioden, og ser disse i sammenheng med hverandre. Temaene er blant annet.: politiske og sosiale evolusjoner, politisk organisering og statsutvikling, befolkningsøkning, migrasjon og framvekst av nye samfunnsgrupper, ideologier og styreformer, kriger og konflikter, velferdsstatens utvikling og europeisk integrasjon.

Sammen med andre historieemner på 1000-nivå gir kurset en innføring i historisk forståelse av menneskelige samfunns utvikling.

Hva lærer du?

Studentene skal ha grunnleggende kjennskap til og forståelse av de viktigste sidene ved den historiske utviklingen i Europa etter ca. 1750. De skal kunne se sammenhenger mellom ulike sider av samfunnslivet, så som økonomi, demografi og politikk.

Pensum er delt i to: et oversiktspensum på ca. 700 sider og et særemne på ca. 300 sider. Studentene velger særemne. Oversiktspensum gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historien.

Særemnet er en fordypning der en får innsikt i fagdebatt og historisk forskning. Gjennom undervisning, veiledning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra pensum

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng med det nye emnet HIS1300 - nyere verdenshistorie.

5 studiepoeng mot HIS1321 - Nyere europeisk historie, med metodedel.

Emnet kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Emnet overlapper med HISG2 – Moderne historie "Her finner du mer informasjon om overgangsordninger."http://www.hf.uio.no/iakh/studier/ressurser/overgang/overgang-historie-ba.html

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (12 eller 18 dobbelttimer) og særemneundervisning (6 dobbelttimer).

Alle studenter må melde seg og få opptak på et særemne. Påmelding til særemner skjer på StudentWeb samtidig med semesterregistreringen. Når StudentWeb åpner for semesterregistrering, vil du finne en oversikt over hvilke særemner som tilbys på emnets semesterside på internett.

Obligatorisk oppmøte: Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang på særemnet (dette gjelder ikke oversiktsforelesningene). Hvis du unnlater å møte, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven skrives i særemnet. Oppgaven skal være på ca. 4 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. For å kunne framstille seg til den skriftlige eksamenen, må kvalifiseringsoppgaven være godkjent. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.
Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

NB: Det vil bli gitt én anledning til gjenopptak av eksamen i dette emnet. Dersom du ønsker å ta eksamen i emnet på nytt, for å forbedre karakter eller lignende, vil det gis anledning til å være med på utsatt eksamen som arrangeres i august.

Studenter som ønsker å være med på slik utsatt eksamen, må ta kontakt med instituttet etter kunngjøring av sensur på ordinær eksamen (19. juni), og innen juni er omme, ved å sende e-post til: historie-student@iakh.uio.no. For at vi skal kunne melde deg opp til utsatt eksamen, må du oppgi fødselsdato eller studentnummer.

Informasjon om dato for eksamen vil legges ut i StudentWeb. Utsatt eksamen arrangeres normalt i uke 33 for vårsemesteret.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen.

Studentene kan prøves både i oversiktspensum og særemnepensum. Studenter som har en godkjent kvalifiseringsoppgave fra et tidligere semester og som tar opp igjen eksamen, må legge opp pensum fra et særemne som undervises det semesteret studenten tar eksamen.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Vår 2008

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk