Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i global historie etter 1800. Både temaer fra de ulike verdensdeler og regioners historie samt mer overgripende problemstillinger tas opp.

Sentralt er blant annet reformpolitikk i ikke-vestlige regioner på 1800-tallet, imperialisme, nasjonalisme og avkolonisering, verdenskrigene og den kalde krigen som globale fenomener, verdensøkonomi og ulik økonomisk utvikling, internasjonale regimer i det 20. århundret, ”globalisering” som økonomisk og kulturelt fenomen, og demokratisering som globalt tema.

Sammen med andre historieemner på 1000-nivå gir kurset en innføring i historisk forståelse av menneskelige samfunnsutvikling.

Hva lærer du?

Studentene skal ha grunnleggende kjennskap til og forståelse av globalhistoriske prosesser og sammenhenger i perioden. De skal kunne se sammenhenger mellom ulike sider av samfunnslivet, så som økonomi, demografi og politikk.

Pensum er delt i to: et oversiktspensum på ca. 700 sider og et særemne på ca. 300 sider. Studentene velger særemne. Oversiktspensum gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historien.

Særemnet er en fordypning der en får innsikt i fagdebatt og historisk forskning. Gjennom undervisning, veiledning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra pensum

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng med det nye emnet HIS1300 - nyere verdenshistorie.

5 studiepoeng mot HIS1331 - Nyere global historie, med metodedel.

Emnet kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Emnet overlapper med HISG2 – Moderne historie. Her finner du mer informasjon om overgangsordninger.

Undervisning

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger (12 eller 18 dobbelttimer) og særemneundervisning (5 dobbelttimer). Forelesningene vil være delvis felles med det nye HIS1100 - eldre verdenshistorie. For nærmere informasjon se detaljert undervisningsplan på emnets semestersider.

Obligatorisk oppmøte: Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang på særemnet (dette gjelder ikke oversiktsforelesningene). Hvis du unnlater å møte, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven skrives i særemnet. Oppgaven skal være på ca. 4 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. For å kunne framstille seg til den skriftlige eksamenen, må kvalifiseringsoppgaven være godkjent. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen.

Studentene kan prøves både i oversiktspensum og særemnepensum. Studenter som har en godkjent kvalifiseringsoppgave fra et tidligere semester og som tar opp igjen eksamen, må legge opp pensum fra et særemne som undervises det semesteret studenten tar eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver


Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det vil bli gitt én mulighet til gjenopptak av eksamen, i forbindelse med utsatt eksamen. Nærmere informasjon om oppmelding og tidspunkt for eksamen, vil bli lagt ut semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Eksamen

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk