Dette emnet er nedlagt

HIS4353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en bred innføring i norsk politisk historie fra 1930 til 2010 med utgangspunkt i Arbeiderpartiets utvikling og betydning. Arbeiderpartiet var det største partiet gjennom hele denne perioden, og det regjeringsbærende partiet gjennom mer enn femti år. Kampen om regjeringsmakten og flertallet i Stortinget vil bli behandlet inngående, og betydningen av sentrale politiske ledere og større begivenheter vil stå sentralt i pensum og undervisning. Samtidig behandler kurset samfunnsutviklingen i videre forstand, inkludert LOs utvikling og betydning. Hovedoppmerksomheten vil være knyttet til Arbeiderpartiet i Norge, men med noen komparative perspektiver både til sosialdemokratiske partier i andre land og til andre partier i Norge. De siste 80 årenes viktigste utviklingslinjer og begivenheter i norsk økonomi og i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk omtales, men her primært i lys av sin betydning for norsk innenrikspolitikk.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomføre dette emnet skal du kunne:

  • beskrive norsk politisk liv fra mellomkrigstiden til i dag
  • gjøre rede for Arbeiderpartiets og arbeiderbevegelsens utvikling, oppbygging og maktbase de siste 80 årene
  • analysere enkeltaktørers historiske rolle på bakgrunn av bredere samfunnsmessige utviklingstrekk
  • gjøre rede for politiske prosesser i og utenfor partiene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Deltakerne bør ha rimelig interesse for og grunnleggende basiskunnskaper om etterkrigstidens norsk historie og samfunnsliv.

Undervisning

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2353 - Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010. På semestersiden til HIS2353 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig seks timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk