Dette emnet er nedlagt

HIS2353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en bred innføring i norsk politisk historie fra 1930 til 2010 med utgangspunkt i Arbeiderpartiets utvikling og betydning. Arbeiderpartiet var det største partiet gjennom hele denne perioden, og det regjeringsbærende partiet gjennom mer enn femti år. Kampen om regjeringsmakten og flertallet i Stortinget vil bli behandlet inngående, og betydningen av sentrale politiske ledere og større begivenheter vil stå sentralt i pensum og undervisning. Samtidig behandler kurset samfunnsutviklingen i videre forstand, inkludert LOs utvikling og betydning. Hovedoppmerksomheten vil være knyttet til Arbeiderpartiet i Norge, men med noen komparative perspektiver både til sosialdemokratiske partier i andre land og til andre partier i Norge. De siste 80 årenes viktigste utviklingslinjer og begivenheter i norsk økonomi og i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk omtales, men her primært i lys av sin betydning for norsk innenrikspolitikk.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomføre dette emnet skal du kunne:

  • beskrive norsk politisk liv fra mellomkrigstiden til i dag
  • gjøre rede for Arbeiderpartiets og arbeiderbevegelsens utvikling, oppbygging og maktbase de siste 80 årene
  • analysere enkeltaktørers historiske rolle på bakgrunn av bredere samfunnsmessige utviklingstrekk
  • gjøre rede for politiske prosesser i og utenfor partiene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 60 plasser.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i gruppeundervisning krever undervisningsopptak på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Deltakerne bør for øvrig ha rimelig interesse for og grunnleggende basiskunnskaper om etterkrigstidens norsk historie og samfunnsliv.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (nedlagt)

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

24 timer forelesninger samt åtte timer gruppeundervisning.

Kvalfiseringsoppgave: Obligatorisk øvingsoppgave på ca. seks normalsider à 2300 (ekskl. mellomrom) må være bestått for å kunne avlegge eksamen i emnet. I forbindelse med godkjenning av kvalifiseringsoppgaven avholdes en 30 minutter lang individuell muntlig gjennomgang, hvor det også er anledning til veiledning om hjemmeeksamen. Vi anbefaler studentene å møte til gjennomgangen. Råd og tips som kan være til hjelp når oppgaven skal skrives finner du her

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse spørsmålene må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning til hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk