Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden er endret fra FIL1303

Kurset består av innføring i moralfilosofiske tema som er relevante for etiske problemstillinger i arbeidslivet, samt praktisk bearbeidelse av stoffet gjennom konkret problemløsning. Kurset er spesielt tilrettelagt for yrkesaktive, med undervisning på ettermiddag/kveldstid. For lærere og studenter er det laget et eget opplegg og pensum.

Gjennom pensumlitteraturen (ca 800 sider) og i fellessamlingene gis det innføring i følgende tema:

Etiske nøkkelbegreper

Etikk og moral. Moralfilosofi kontra praktisk (anvendt ) etikk. Normativ etikk, deskriptiv etikk, metaetikk. Verdier, normer, prinsipper. Plikter og rettigheter. Moralske dilemma, normkonflikter og verdiprioriteringer. Skikk og sedvane (god forretningsskikk, god forvaltningsskikk etc.). Intensjon, handlinger, sinnelag og holdninger. Skyld og ansvar.

Hovedposisjoner i etikken

Utilitarisme (handlingsutilitarisme og regelutilitarisme, preferanseutilitarisme), pliktetikk, sinnelagsetikk, rettighetsetikk, kontraktsetikk og dygdsetikk.

Etiske resonnementer

Identifisering av etisk relevante fakta, verdier, og normer. Formulering av etisk konflikt/dilemma. Deduktive kontra ikke-deduktive resonnementer. Kasuistiske resonnementer. Bruk av skjønn. Juss i etiske resonnementer og etikk i juridiske resonnementer.

Arbeidet med stoffet vil skje ved å drøfte og løse praktisk-etiske problemer hentet fra deltakernes egne erfaringer og fra hendelser som omtales i mediene (cases).

Aktuelle problemområder

Arbeidsmoral og yrkesetikk. Personalpolitikk og bedriftsetikk. Informasjon og kommunikasjon. Strategi og ledelse. Arbeid og belønning.

Hva lærer du?

Kursets hovedmål er å utvikle deltakernes etiske kompetanse. Dette søkes oppnådd gjennom:

  • kunnskap om de mest vanlige moralfilosofiske teorier
  • utvikling av den etiske varhet, dvs. evnen til å oppfatte at en situasjon er etisk problematisk
  • utvikling av den etiske kreativitet, dvs. evnen til å se ut over det tilvante og håndtere vanskelige etiske situasjoner
  • uvikling av evnen til å resonnere etisk, dvs. evnen til å argumentere ut fra relevante fakta, verdier og normer på en overbevisende måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse, alternativt realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidslivserfaring

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og samtaler om hvordan problemstillingene kan løses i lys av de ulike teoretiske innfallsvinkler. Gruppearbeidet består i å diskutere "cases" for å finne, beskrive, analysere og drøfte etiske problemstillinger. Gruppen skal presentere resultatet av dette arbeidet muntlig. Gruppene sammensettes slik at deltakerne i størst mulig grad opplever studiet relevant med henblikk på egen arbeidssituasjon. Deltagerne skal også arbeide med en individuell oppgave i forbindelse med undervisningen. Det gis veiledning til både gruppearbeidet og individuelle oppgaver.

Eksamen

I løpet av kurset skal deltakerne levere en individuell semesteroppgave. I tillegg skal hver gruppe gi en muntlig presentasjon av en etisk problemstilling knyttet til undervisningen. Karaktergrunnlaget utgjøres av både den muntlige presentasjonen i gruppen og den individuelle semesteroppgave. Den muntlige presentasjonen teller 1/3 av karakteren, mens den individuelle semesteroppgaven teller 2/3. Begge må være bestått for å få ståkarakter, og de vurderes etter en skala fra A-F.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006

Emneevaluering høsten 2007

Emneevaluering høsten 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet utgår dessverre høsten 2012

Eksamen

Dette emnet utgår dessverre høsten 2012

Undervisningsspråk

Norsk