Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en bred innføring i de fleste av de emnene som inngår i miljøfilosofien, slik den har utviklet seg. Det er lagt vekt på å finne de nyeste bidragene på disse områdene. Tilnærmingen er teoretisk og filosofisk, heller enn aktivistisk. Det er heller ikke lagt inn noen drøfting av aktuelle politiske miljøsaker. Undervisningen foregår i hovedsak som klasseromsdrøfting av ukens artikler.

Hva lærer du?

Følgende er emnets tilsiktede læringsutbytte: Du skal kjenne og kunne kritisk analysere sentrale problemstillinger innenfor følgende temafelt: analyse av presset på miljøet, herunder bl. a. verdien av opprinnelig natur, noen historiske linjer for forholdet til miljøet, spørsmålet om "natur" er en sosial konstruksjon, økonomiens rolle i presset på ressursene, allmenningens tragedie, religionens rolle, dypøkologi, moralsk status for ikke-mennesker, forholdet til fremtidige generasjoner, klimaproblematikken og miljørettferdighet. Du skal også ha skaffet deg inngående kritisk kompetanse på utvalgte deler av disse temafeltene og vise denne i en semesteroppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning - en blanding av forelesning og seminardiskusjon, men med hovedvekt på det siste. Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentene.

Eksamen

Hver student skal, innen en gitt dato, produsere et 8-siders essay, forankret i tekster og temaer fra pensum. Det er essayet som danner grunnlaget for karaktersettingen i emnet. Essayet skal ikke være et gruppearbeid og studentene skal normalt arbeide med forskjellige problemstillinger. Temaet for skrivingen utformes av studenten i samråd med faglærer.
Hver student skal levere inn et førsteutkast av essayet. Dette vil bli returnert med en kort tilbakemelding fra faglærer. Førsteutkastet er obligatorisk og må være utført for at studentene kan fremstille seg til endelig eksamen i emnet.
Til hver uke (fra undervisningsuke 2) skal det dessuten leveres et sammendrag på 1-2 sider som kommenterer de artikler som legges opp for kommende undervisning. Kommentarene vil bli vurdert for godkjenning. Det er en forutsetning for å kunne fremstille seg til endelig eksamen i emnet at man har levert inn 9 artikkelkommentarer og fått disse godkjent. Artikkelkommentarene leveres i form av individuelle innlegg til en felles blogg. Hver students bidrag vil være synlig for de andre studentene, og det vil være mulig (men ikke obligatorisk) å kommebteerre hverandres innlegg. Innleggene får dato og klokkeslett når de lastes opp til bloggen. Innlegg levert etter fristene blir ikke godkjent. Denne obligatoriske aktiviteten vil kun være gyldig i ett semester.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Emnet vil fra semester til semester kunne være gjenstand for en viss grad av revideringer hva vurderingsform, undervisningsopplegg og pensum angår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet blir dessverre ikke satt opp høsten 2013.

Eksamen

Det tilbys ikke eksamen i emnet høsten 2013.

Undervisningsspråk

Norsk