Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klassiske etiske verk fra antikken slik som Aristoteles’ Nikomakiske Etikk, Platons Stat, men også skrifter fa Stoikerne og Epikureerne er av de viktigste og mest diskuterte i den vestlige litteraturen. I de siste femti årene har de også vært den vesentlige kilden til den retningen innen etikk som går under navnet Dygdsetikk.

I løpet av 14 totimers seminarer vil emnet gjennomgå sentrale deler fra disse klassiske tekstene. I disse møtene vil lærere og studenter diskutere tekstene og de viktigste filosofiske problemer som tas opp i disse. Sentrale diskusjoner av disse problemene i sekundærlitteraturen vil også tas opp.

Se forøvrig nettsidene til Det norske institutt i Athen

Hva lærer du?

God generell forståelse av basale etiske problemstillinger som diskuteres i antikken. Basiskompetanse i resepsjonen av disse i den filosofiske litteraturen og deres relevans i moderne etisk tenkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til Filosofi (master - to år).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Basiskompetanse i etikk, minst 10 studiepoeng i etikk.

Undervisning

Undervisningen vil foregå ved det norske instituttet i Athen og varigheten vil være syv uker. Studentene vil kunne tilbringe mer tid i Athen for å få veiledning, hvis de ønsker det. Det blir to møter per uke i den perioden og man vil også undersøke muligheten av å gjennomføre korte ekskursjoner til viktige monumenter fra antikken.

Det forutsettet minst 5 deltakere for at emnet skal gå.

Eksamen

Innlevering av semesteroppgave, ikke lenger enn 10 sider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)