Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sentrale filosofiske spørsmål knyttet til naturens – arters, habitaters, etc. - moralske status og hvorvidt denne statusen skiller seg vesentlig fra menneskers. Minst like grunnleggende som det etiske spørsmålet, er spørsmålet av ontologisk art, om hva naturen er. Dette kan ikke behandles uavhengig av hvordan en gitt kultur, i en gitt epoke, fremstiller (konstruerer) naturen, det være seg som beåndet, hellig, iboende verdifull, eller som sjelløs materie, som et tilfang av ressurser av utelukkende instrumentell verdi. Sentralt her er spørsmålet om mennesket forstår seg som atskilt fra (apart from) naturen eller som en del av (a part of) naturen. Teknologiens betydning for hvordan både det ontologiske og det etiske spørsmålet om menneskets forhold til naturen besvares, vil gis særlig vekt. Tematikken vil føres helt frem til dagsaktuelle utfordringer som artsutryddelse, biodiversitet og klimaendringer, med vekt på få frem hvilket bidrag filosofien kan gi for å forstå bakgrunnen for at disse utfordringene er blitt så sentrale i vår tid.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten

  • kunne dokumentere dypere innsikt i den moderne vestlige kulturens natursyn; i spørsmålet om moralsk status for naturen som helhet og for enkelte arter; i kontrasten mellom ulike antroposentriske moralteorier og ikke-antroposentriske sådanne, især dypøkologi a la Næss
  • kunne fremføre en stringent muntlig argumentasjon for de ulike posisjonene i feltet, især vår tids aktuelle debatt
  • ha oversikt over endringer i den filosofiske oppfattelsen av naturen, især fra Descartes og frem til vår tid

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med undervisning fordelt på seminarer og forelesninger. Undervisningen er felles med FIL4390 – Miljøfilosofi. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av innlegg og bidrag i diskusjoner.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Eksamen

4-timers skoleeksamen samt en semesteroppgave på 10-15 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Tidligere eksamensoppggaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Høst 2013

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)