Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sentrale filosofiske spørsmål knyttet til naturens – arters, habitaters, etc. – moralske status og hvorvidt denne statusen skiller seg vesentlig fra menneskers. Minst like grunnleggende som det etiske spørsmålet, er spørsmålet av ontologisk art, om hva naturen er. Dette kan ikke behandles uavhengig av hvordan en gitt kultur, i en gitt epoke, fremstiller (konstruerer) naturen, det være seg som beåndet, hellig, iboende verdifull, eller som sjelløs materie, som et tilfang av ressurser av utelukkende instrumentell verdi.

Sentralt her er spørsmålet om mennesket forstår seg som atskilt fra (apart from) naturen eller som en del av (a part of) naturen. Teknologiens betydning for hvordan både det ontologiske og det etiske spørsmålet om menneskets forhold til naturen besvares, vil gis særlig vekt. Tematikken vil føres helt frem til dagsaktuelle utfordringer som artsutryddelse, biodiversitet og klimaendringer, med vekt på få frem hvilket bidrag filosofien kan gi for å forstå bakgrunnen for at disse utfordringene er blitt så sentrale i vår tid.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten

  • kunne dokumentere dypere innsikt i den moderne vestlige kulturens natursyn; i spørsmålet om moralsk status for naturen som helhet og for enkelte arter; i kontrasten mellom ulike antroposentriske moralteorier og ikke-antroposentriske sådanne, især dypøkologi a la Næss
  • kunne argumentere kritisk og med stor grad av selvstendighet for for de ulike posisjonene i feltet, især vår tids aktuelle debatt
  • ha oversikt over endringer i den filosofiske oppfattelsen av naturen, især fra Descartes og frem til vår tid

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med undervisning fordelt på seminarer og forelesninger. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av innlegg og bidrag i diskusjoner.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • En kritisk kommentartekst (maks 1000 ord) til en av tekstene på pensum. Leveres i Canvas.
  • Ukentlig deltakelse i Canvas: Du må sende inn et kritisk spørsmål til ukas pensumtekst/er hver uke i forkant av seminaret.

Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Aktivitetene er kun gyldige i ett semester.

Slik søker du om gyldig fravær fra / utsettelse av obligatorisk aktivitet.

 

Eksamen

En 3-dagers hjemmeeksamen på 7-9 sider. Ut- og innlevering av oppgave i Inspera.

For å kunne avlegge eksamen må alle obligatoriske aktiviteter være godkjent.

Sensorveiledning vår 2021

Tidligere eksamensoppgaver

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen gis på engelsk, og kan besvares på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet utgår dessverre våren 22, men vil fra og med høsten 22 settes opp som et eget masteremne.

Eksamen

Hver høst

Emnet utgår dessverre våren 22, men vil fra og med høsten 22 settes opp som et eget masteremne.

Undervisningsspråk

Engelsk