Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer sentrale trekk ved idéhistorisk tenkning og teoridannelse med sikte på å utdype innsikt i metoder og forskningsteknikker som du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet.

Du får innføring i sentrale problemer som er diskutert innen idéhistorien. Her diskuteres historieskrivning om ulike intellektuelle temaer (politikk, filosofi, vitenskap osv.). Spørsmål tilknyttet tekstforståelse og fortokning av disse tekstene i et historisk perspektiv vil stå sentralt.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • være bevisst det særpregede ved å lese tekster historisk
  • hva som forbinder og skiller tekster om intellektuell virksomhet fra andre historiske tekster og fra f.eks. litterære tekster
  • ulike metoder, perspektiver og grunnlagsproblemer som preger ulike felter av de idéhistoriske interesseområder
  • analysere, vurdere og drøfte innholdet i historiske tekster
  • kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til historiske tekster
  • lese og utlegge krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4002 – Idehistoriens teori og historie (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • 10 dobbelttimer forelesning

Eksamen

Eksamensformen er:

  • semesteroppgave 8-10 sider á 2.300 tegn, eksl litteraturliste

Semesteroppgaven skal du levere i Fronter

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist som faglærer bestemmer levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav.

Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk