Dette emnet er nedlagt

KUN2035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kontekstualiserende fortolkningsstrategier og de teoretiske grunnlagene for disse. Emnet problematiserer og differensierer begrepet “kontekst”. Sentrale fortolkningstradisjoner fra Warburg-skolen frem til idag blir drøftet.

Emnet anbefales som et teoretisk og metodologisk fordypningsemne for bachelorstudenter som følger monumentbasert undervisning ved DNIR

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å utvikle studentenes evne til kritisk å analysere og evaluere fortolkninger. Særlig vekt vil bli lagt på divergerende fortolkninger av samme kunstverk.

Ved å vise hvordan kunnskap om verkets kulturell kontekst og teoretisk tenkning sammenføyes i tolkningsprosessen, styrkes studentenes evne til å vurdere andres forskning.

Emnet tar sikte på å forbedre studentenes evne til å skrive teoretisk og metodologisk bevisste semesteroppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til dette emnet via søknadsweb i perioden 1. oktober - 1. november.

I forbindelse med søknaden i søknadsweb må du laste opp:

  • karakterutskrift fra hjemuniversitet
  • eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket (feks hvilket studieprogram du er tatt opp på eller hvilke emner du er eksamensmeldt i).

NB! Du trenger ikke laste opp eksamener fra og programtilhørighet til UiO som skal inngå i opptaksgrunnlaget.

Du kan, i etterkant av søknadsfristen, bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Informasjon om krav til GSK ved UiO

Søknadene forventes å være ferdigbehandlet innen 15. november, og du får svar på e-post og i SøknadsWeb.

Dersom du som får tibud om plass på emnet må du:

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere her

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (nedlagt)

Undervisning

ca 28 timer fordelt på forelesninger og seminar. Det forutsettes aktiv deltakelse. Undervisningen holdes ved Det norske institutt i Roma.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk undervisningsdeltakelse
  • Obligatorisk muntlig fremlegge.

Vær oppmerksom på at undervisingsinformasjon og – aktiviteter kan bli lagt i
Fronter

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave (7-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat). Semesteroppgaven leverer du i
Fronter
Oppgavetema velges i samråd med lærer. Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer.
For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav.
Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på
 instituttes studiekvalitetssider

Annet

Minimun 10, maks 25 deltakter

Se videopodcast om undervisningsopplegget her
NB! Merk at tider for undervisning ikke er oppdaterte. Disse videoer er nokså store, så man må vente litt før de lastes inn.

Se foreløpig program for Våren 14 her

Studenter må selv organiser og bekoste reise og opphold selv.

DNIR har tips om bolig i Roma.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Våren 2014: ca 9. mai - 6. juni i Roma

 

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk