Dette emnet er nedlagt

KUN4035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kontekstualiserende fortolkningsstrategier og de teoretiske grunnlagene for disse. Emnet problematiserer og differensierer begrepet “kontekst”. Sentrale fortolkningstradisjoner fra Warburg-skolen frem til idag blir drøftet.
Emnet anbefales som et teoretisk og metodologisk fordypningskurs for masterstudenter ved DNIR som ønsker å arbeide systematisk med teori og metode i forhold til sine masteroppgaver.

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å utvikle studentenes evne til kritisk å analysere og evaluere fortolkninger. Særlig vekt vil bli lagt på divergerende fortolkninger av samme kunstverk.

Ved å vise hvordan kunnskap om verkets kulturell kontekst og teoretisk tenkning sammenføyes i tolkningsprosessen, styrkes studentenes evne til å vurdere andres forskning.

Emnet tar sikte på å forbedre studentenes evne til å utarbeide gode og gjennomførbare masteroppgaver og andre forskningsprosjekter. Deltagerne vil oppmuntres til å diskutere, drøfte og revurdere de teoriene og metodene de anvender i sine masteroppgaver. Emnet kan således tilby systematisk teoretisk/metodologisk veiledning som hjelper studentene å utarbeide bedre forskningsprosjekter og skrive bedre oppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du søker om opptak til dette emnet via søknadsweb i perioden 1. oktober - 1. november.

I tillegg må du innen 1. november sende inn:

  • For studenter utenfor UiO: bekreftelse fra hjemuniversitet på opptak på masterprogram og at emne kan inngå i din mastergraden.
  • For studenter ved UiO, på andre masterprogrammer enn kunsthistorie: bekreftelse på at emnet kan innga i din mastergrad.
  • skjema for utenlandsopphold, der du blant annet bekrefter at du har satt deg inn i brosjyre om sikkerhet som du finner via samme lenke.

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO

All dokumentasjonen sender du til:
IFIKK
PB 1020 Blindern
0315 Oslo

Merk konvolutten "KUN-emner".

Svar på søknaden får du 15. november i søknadsweb og på e-post.

Dersom du får tilbud om opptak på emnet må du:

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (nedlagt)

Undervisning

Ca. 28 timer fordelt på forelesninger og seminar. Det forutsettes aktiv deltakelse. Undervisningen holdes ved Det norske institutt i Roma.

Til obligatoriske aktiviteter regnes undervisningsdeltakelse og muntlig fremleggelse. Muntlig framlegg er en del av undervisningsopplegget og vurderes som godkjent/ikke-godkjent.

Mulig nettaktivitet i Fronter

Adgang til undervisning

En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har gjennomført og/eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

Studentene skal skrive en semesteroppgave som velges i samråd med lærer. Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt i Fronter.

Omfanget på oppgaven skal være ca. 7-10 sider à 2300 tegn (uten mellomrom). Innlevering av semesteroppgaven skjer i Fronter

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Det er en forutsetning at all obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på  instituttes studiekvalitetssider

Annet

Undervisningen foregår i Roma. Studenter betaler reise og opphold selv.

Se videopodcast om undervisningsopplegget her
NB! Disse videoer er nokså store, så man må vente litt før de lastes inn.

Foreløpig program for våren 14 finner dere her

DNIR har tips om bolig i Roma.

Fra og med våren 2008 kan emnet, ved søknad til programmet, erstatte KUN4030 - Fagteori og metode i en mastergrad. Søknadsskjema finner du her

NB! Denne muligheten utgår f.o.m. høsten 2014 og vil kun gjelde for studenter med opptak høsten 2013 eller tidligere

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2014

Våren 2014 :ca 9. mai - 6. juni i Roma

 

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk