Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet befatter seg med Edvard Munchs kunst i perioden ca. 1879 til 1914. Emnet belyser sentrale tendenser i Munchs kunstnerskap, og det blir lagt vekt på å løfte frem internasjonale impulser og tangeringspunkter. I undervisningen vil det være et sentralt mål å identifisere de metodiske og teoretiske perspektiver som de forskjellige forfattere som har skrevet om Munch, anvender.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne og eksamen vil du:

  • få innsikt i Munchs kunst og den konteksten den opptrer i

  • forstå Munchs kunst i et internasjonalt perspektiv

  • beherske sentrale kunstkritiske og kunstteoretiske begreper

  • erverve innsikt i hvilke metodiske grep og teorier som forskere anvender i studiet av Munchs kunst

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i kunsthistorie eller estetikk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekomptanse

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen omfatter 28 timer. Disse er fordelt som 16 timer forelesning, 6 timer seminar og 6 timer veiledning.  I forelesningene blir utvalgte tekster fra pensumlitteraturen gjennomgått både med hensyn til saksfremleggelse og forfatterperspektiv. I veiledningstimene drøfter gruppen i fellesskap relevante problemstillinger og passende faglitteratur for semesteroppgaven. Den enkelte student formulerer en oppgavetekst og redegjør for disposisjon og innhold. Medstudenter og lærer deltar i ordskiftet.

 

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Innlevering av en obligatoriske kvalifiseringsoppgave, ca 4 sider. Oppgaven leveres i Fronter til oppgitt frist

 

Oppgaven blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Dersom den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven underkjennes første gang, får studenten en ny tidsfrist på en uke til å innlevere oppgaven på nytt.

 

 

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat.

Semesteroppgaven skal du levere i Fronter

 

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på
instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke våren 2016

Undervisningsspråk

Norsk