Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg den betydning New York har fått som et kunstnerisk sentrum i den moderne verden. For 150 år siden var New York en provinsiell storby med en helt uutviklet kunst- og kulturliv. Idag er New York en av verdens fremste kunst- og kulturbyer. Emnet forklarer hvordan denne forvandlingen fra en kulturell provinsby til et verdenssentrum for kunst skjedde. Forelesningene i hvert museum gir studentene innsikt i hvordan museene ble grunnlagt, utviklet og hvordan de drives idag. Samlingene analyseres med henblikk på museenes innkjøpsfilosofier, formidlingsidealer og utstillingsideologier. 2 byvandringer tar spesielt for seg Beaux-Arts, Art Deco og moderne skyskraperarkitektur - det som gir New York sitt særpreg. Forelesningene skreddersys til deltagernes interesser og MA prosjekter.

 

Emnet vil gi studentene en forståelse av denne spesielle byens kunsthistorie (forelesninger og pensum), og samtidig gi alle en anledning til å analysere et utvalgt verk (semesteroppgave) og relatere det til New Yorks særpregede kunstinstitusjoner og kulturliv.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av New Yorks kunstliv og kunstinstitusjoner. Studentene oppøver evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form. De skal kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

 

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du ha:

  • fått en grundig forståelse av New Yorks kunst og kulturhistorie, spesielt hvordan New York bygget opp kunstinstitusjoner fra slutten av 1800-tallet som er blitt modeller for hele den moderne verden
  • oppnådd fordypet kunnskap i kunstteori, kunstnerskap og sentrale verk
  • oppøvet selvstendighet og kritisk tilnærming til tekster, begreper og problemstillinger knyttet til emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterprogrammet i kunsthistorie ved UiO, men studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan søke opptak til emnet hvis dette er klarert med eget program.


Du søker om opptak til emnet via søknadsweb (f.o.m. 1. oktober) innen 1. november.

I tillegg må du innen 1. november sende inn:

  • For studenter utenfor UiO: bekreftelse fra hjemuniversitet på opptak på masterprogram og at emne kan inngå i din mastergraden.
  • For studenter ved UiO, på andre masterprogrammer enn kunsthistorie: bekreftelse på at emnet kan innga i din mastergrad.
  • skjema for utenlandsopphold, der du blant annet bekrefter at du har satt deg inn i brosjyre om sikkerhet som du finner via samme lenke.

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO

All dokumentasjonen sender du til:
IFIKK
PB 1020 Blindern
0315 Oslo

Merk konvolutten "KUN-emner".

Svar på søknaden får du 15. november i søknadsweb og på e-post.

Dersom du får tilbud om opptak på emnet må du:

Emnet krever opptak til masterprogrammet i kunsthistorie ved UiO, men studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2092 – New York: Art in the New World (nedlagt)

Undervisning

30 undervisningstimer fordelt på forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning i New York.

Til obligatoriske aktiviteter regnes undervisningsdeltakelse og muntlig fremleggelse. Muntlig framlegg er en del av undervisningsopplegget og vurderes som godkjent/ikke-godkjent.

Mulig nettaktivitet i Fronter

Eksamen

Det skal leveres en semesteroppgave. Innleveringen skjer i Fronter

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne stille til eksamen

Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på  instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 25, minimum 5.

Se videopodcast om undervisningsopplegget her

NB! Merk at podcasten er fra tidlige semester og info som omhandler dato o.l. er ikke oppdatert. Disse videoene er nokså store, så man må vente litt før de lastes inn.


Studenter betaler reise og opphold selv.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Normalt hver vår

Utgår våren 2014

Undervisningsspråk

Norsk