Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg den betydning New York har fått som et kunstnerisk sentrum i den moderne verden. For 150 år siden var New York en provinsiell storby med en helt uutviklet kunst- og kulturliv. Idag er New York en av verdens fremste kunst- og kulturbyer.  Emnet forklarer hvordan denne forvandlingen fra en kulturell provinsby til et verdenssentrum for kunst skjedde.   Forelesningene i hvert museum gir studentene innsikt i hvordan museene ble grunnlagt, utviklet og hvordan de drives idag.  Samlingene analyseres med henblikk på museenes innkjøpsfilosofier, formidlingsidealer og utstillingsideologier.  2 byvandringer tar spesielt for seg Beaux-Arts, Art Deco og moderne skyskraperarkitektur - det som gir New York sitt særpreg. Forelesningene skreddersys til deltagernes interesser og MA prosjekter.

 

Emnet vil gi studentene en forståelse av denne spesielle byens kunsthistorie (forelesninger og pensum), og samtidig gi alle en anledning til å analysere et utvalgt verk (semesteroppgave) og relatere det til New Yorks særpregede kunstinstitusjoner og kulturliv.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av New Yorks kunstliv og kunstinstitusjoner. Studentene oppøver evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form. De skal kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

 

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du ha:

  • fått en grundig forståelse av New Yorks kunst og kulturhistorie, spesielt hvordan New York bygget opp kunstinstitusjoner fra slutten av 1800-tallet som er blitt modeller for hele den moderne verden
  • oppnådd fordypet kunnskap i kunstteori, kunstnerskap og sentrale verk
  • oppøvet selvstendighet og kritisk tilnærming til tekster, begreper og problemstillinger knyttet til emnet.

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til dette emnet via søknadsweb i perioden 1. oktober - 1. november.

I tillegg må du innen 1. november sende inn:

  • karakterutskrift fra hjemuniversitet, samt eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester og annet som er relevant for opptaket (feks hvilket studieprogram du er tatt opp på eller hvilke emner du er eksamensmeldt i).
  • skjema for utenlandsopphold, der du blant annet bekrefter at du har satt deg inn i brosjyre om sikkerhet som du finner via samme lenke.

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO

All dokumentasjonen sender du til:
IFIKK
PB 1020 Blindern
0315 Oslo

Merk konvolutten "KUN-emner".

Svar på søknaden får du 15. november i søknadsweb og på e-post.

Dersom du får tilbud om opptak på emnet må du:

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere her

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen formelle forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4092 – New York: Art in the New World (nedlagt)

Undervisning

Ca. 30 undervisningstimer fordelt på forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning i New York.


For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk undervisningsdeltakelse
  • Obligatorisk muntlig framlegg

Vær oppmerksom på at undervisingsinformasjon og – aktiviteter kan bli lagt i
Fronter

Eksamen

Semesteroppgave (7-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat). Semesteroppgaven leverer du i
Fronter
Oppgavetema velges i samråd med lærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer.
For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav.
Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.


Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne stille til eksamen.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på
 instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 25, minimum 5.

Se videopodcast om undervisningsopplegget her

NB! Merk at podcasten er fra tidlige semester og info som omhandler dato o.l. er ikke oppdatert. Disse videoene er nokså store, så man må vente litt før de lastes inn.


Studenter organiserer og bekoster reise og opphold selv. Faglærer vil etter opptak til emnet gi tips om steder å bo.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Normalt hver vår

Utgår våren 2014

Undervisningsspråk

Norsk